Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EÚ je za efektívnejšie odstraňovanie nezákonného internetového obsahu

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Kybernetická bezpečnosť (Zdroj: Pixabay.com)

Komisia vo svojom oznámení zo septembra 2017 týkajúcom sa boja proti nezákonnému internetovému obsahu prisľúbila, že bude monitorovať pokrok v boji proti nezákonnému obsahu na internete a posúdi nevyhnutnosť ďalších opatrení na zabezpečenie promptného a proaktívneho odhaľovania a odstraňovania nezákonného online obsahu, a to vrátane možných legislatívnych opatrení.

Šírenie nezákonného internetového obsahu oslabuje dôveru občanov k internetu a predstavuje bezpečnostné hrozby. Napriek pokroku v oblasti internetovej ochrany našich občanov je potrebné, aby internetové platformy zdvojnásobili úsilie v záujme ešte rýchlejšieho a efektívnejšieho odstraňovania nezákonného obsahu z internetu.

Dobrovoľné priemyselné opatrenia, ktoré Komisia podporuje prostredníctvom internetového fóra EÚ zameraného na teroristický obsah na internete, kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete a memoranda o porozumení v otázkach predaja falšovaného tovaru prostredníctvom internetu už prinášajú výsledky. Existuje však značný priestor na účinnejšie opatrenia, najmä pokiaľ ide o mimoriadne naliehavý problém týkajúci sa teroristického obsahu, z ktorého vyplývajú vážne bezpečnostné riziká.

igital Single Market Zdroj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europe-protects-commission-reinforces-eu-response-illegal-content-online

Zdroj obr.: European Commission

Čo sa považuje za nelegálny obsah na internete?

Nelegálny obsah znamená akékoľvek informácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi EÚ alebo jej členských štátov. Za nelegálny obsah sa považujú teroristické informácie, materiály obsahujúce sexuálne zneužívanie detí, nelegálne nenávistné prejavy, klamlivé a podvodné postupy v obchodnom styku, prípadne porušenia práv duševného vlastníctva. Jednoducho povedané to, čo je nelegálne offline, je nelegálne aj online.

Zintenzívnenie postupov EÚ zameraných na efektívnejšie odstraňovanie nezákonného obsahu

Európska únia reagovala na problém nelegálneho internetového obsahu prostredníctvom záväzných, ako aj nezáväzných opatrení v rámci odvetvových a horizontálnych iniciatív. Snaženie v rámci odvetvových dialógov so spoločnosťami, ktoré práve prebiehajú, prináša pozitívne výsledky. Napríklad na základe kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete, internetové spoločnosti v súčasnosti odstraňujú priemerne 70 % nezákonných nenávistných prejavov, o ktorých boli informované, pričom vo viac ako 80 % prípadov došlo k odstráneniu škodlivého obsahu v rozpätí 24 hodín. Nezákonný internetový obsah však aj naďalej predstavuje závažný problém so značnými dôsledkami z hľadiska istoty a bezpečnosti občanov a spoločností, čo naštrbuje dôveru v digitálnu ekonomiku. 

Priorita – ochrana proti teroristickému obsahu na internete

Dodatočné odporúčania týkajúce sa konkrétne teroristického obsahu sú potrebné najmä z dôvodu mimoriadne vážnych rizík, ktoré pre občanov a spoločnosť predstavuje nelegálny obsah. Rozširovanie takéhoto obsahu sa využíva na radikalizáciu a nábor nových členov, ako aj získavanie prostriedkov na financovanie teroristických aktivít, prípravu, plánovanie a uskutočňovanie teroristických útokov.

Z hľadiska bezpečnosti európskych občanov predstavuje teroristický obsah na internete obzvlášť závažné riziko, a problém jeho šírenia sa teda musí riešiť ako absolútna priorita. Preto Európska komisia dodatočne odporúča viac konkrétnych opatrení, ktorými sa ešte výraznejšie obmedzí výskyt teroristického internetového obsahu:

  • Pravidlo jednej hodiny: Vzhľadom na to, že teroristický obsah má najškodlivejší vplyv v prvých hodinách svojho výskytu na internete, malo by pre všetky spoločnosti platiť všeobecné pravidlo odstránenia takéhoto obsahu do hodiny od nahlásenia podnetu na jeho odstránenie.
  • Rýchlejšie odhaľovanie a účinnejšie odstraňovanie: S cieľom účinne a promptne odstraňovať alebo zablokovať teroristický obsah, ako aj zabrániť jeho opätovnému výskytu po jeho odstránení by internetové spoločnosti mali okrem nahlasovania internetového obsahu realizovať aj proaktívne opatrenia, medzi ktoré patrí automatické odhaľovanie takýchto príspevkov. V záujme pomoci menším platformám by si spoločnosti mali vymieňať a optimalizovať náležité technologické nástroje a uplatňovať dohody o pracovných podmienkach, vďaka čomu sa zlepší spolupráca s príslušnými orgánmi vrátane Europolu.
  • Zlepšený systém nahlasovania internetového obsahu: Mali by sa zaviesť zrýchlené postupy slúžiace na čo najrýchlejšie spracovanie podnetov týkajúcich sa nebezpečného obsahu. V tejto súvislosti musia členské štáty zabezpečiť potrebné kapacity a zdroje na odhaľovanie, identifikovanie a postupovanie podnetov týkajúcich sa teroristického obsahu.
  • Pravidelné podávanie správ: Členské štáty by mali Komisii pravidelne, podľa možnosti každé tri mesiace podávať správu o nahlasovaní internetového obsahu a následných opatreniach, ako aj o celkovej spolupráci so spoločnosťami s cieľom obmedziť výskyt teroristického internetového obsahu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Zdroje: Európska komisia

Komisia posilňuje reakciu EÚ na nezákonný internetový obsah

Často kladené otázky

Obrázok: European Commission

Ďalšie informácie:

Prehľad informácii o nezákonnom internetovom obsahu

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky