Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EK podporí prelomové inovácie sumou 30 miliárd EUR

VEDA NA DOSAH

Infografika: EK podporí prelomové inovácie sumou 30 miliárd EUR

Program Horizont 2020 je doteraz najväčším rámcovým programom EÚ pre výskum a inováciu so sedemročným (2014 – 2020) rozpočtom v hodnote 77 miliárd EUR. Väčšina výskumných a inovačných činností síce ešte prebieha alebo sa majú len začať, konkrétne výsledky programu sú však už badateľné. Komisia plánuje investovať 30 miliárd EUR do nových riešení spoločenských výziev a prelomových inovácií.

Výskumníci zapojení do programu Horizont 2020 prispeli k významným objavom, napríklad objavu exoplanét, Higgsovho bozónu či gravitačných vĺn, pričom finančné prostriedky na výskum zo zdrojov EÚ plynuli minimálne 19 držiteľom Nobelovej ceny, či už pred tým, než ju získali, alebo po tom.

banner: Our project was mada possible thanks to H2020 funding

V priebehu nasledujúcich troch rokov sa Komisia bude usilovať o väčší vplyv svojich investícií do výskumu a zameria sa na menej tém, ktoré sú však mimoriadne dôležité, ako napríklad migrácia, bezpečnosť, klíma, čistá energia a digitálna ekonomika ale tvoria priority Európskej komisie. Horizont 2020 sa okrem toho nastaví tak, aby bol viac zameraný na podporu prelomových inovácií, ktoré povedú k vytvoreniu nových trhov.

Do októbra 2017 sa zo zdrojov programu Horizont 2020 financovalo vyše 15 000 grantov v celkovej výške 26,65 miliardy EUR, z čoho takmer 3,79 miliardy EUR plynulo na podporu MSP. Spoločnostiam, a to predovšetkým MSP, ďalej poskytol prístup k rizikovému financovaniu v hodnote vyše 17 miliónov EUR v rámci schémy Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov. Ďalej 3 143 hlavným riešiteľom ERC v hostiteľských organizáciách plynuli prostriedky vo výške 4,87 miliardy EUR, 2,89 miliardy EUR plynulo 10 176 štipendistom v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie.

Súbežne s pracovným programom Horizont 2020 na obdobie 2018 – 2020 sa prijal aj pracovný program Euratomu na rok 2018, v rámci ktorého sa plánujú investície vo výške 32 miliónov EUR do výskumu nakladania s rádioaktívnym odpadom a jeho ukladania. Takisto sa vypracuje plán výskumu bezpečného vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky s cieľom znížiť vplyv na životné prostredie a náklady.

Infografika:Kvalita výskumného procesu 2016

Vo svoje tlačovej správe z 27. októbra 2017, Európska komisia oznámila, ako v období 2018 až 2020 vynaloží 30 miliárd EUR programu Horizont 2020, z ktorého sa financuje výskum a inovácia, vrátane sumy 2,7 miliardy EUR na naštartovanie Európskej rady pre inováciu.

Podpora prelomových inovácií, ktoré povedú k vytvoreniu nových trhov

Komisia pod vedením Jeana-Clauda Junckera od začiatku svojho mandátu vyvíja nemalé úsilie, aby pre veľký počet inovatívnych podnikateľov v Európe vytvorila optimálne podmienky pre rozvoj a prosperitu. V súčasnosti začína prvú fázu pôsobenia Európskej rady pre inováciu. V období 2018 až 2020 zmobilizuje zo zdrojov programu Horizont 2020 sumu 2,7 miliardy EUR na podporu vysoko rizikových, ale zároveň vysoko ziskových inovácií, ktoré povedú k vytvoreniu budúcich trhov. Navyše sa plánuje lepšie využívanie cien pri súťaži „Nájdete riešenie?“ v záujme podpory prelomových technologických riešení naliehavých problémov, ktorým občania čelia.

Suma 2,2 miliardy EUR sa vyčlení na projekty čistej energie v štyroch navzájom prepojených oblastiach: obnoviteľné zdroje energie, energeticky hospodárne budovy, elektromobilita a riešenia ukladania energie. Do tejto sumy patrí aj 200 miliónov EUR na podporu rozvoja a výroby ďalšej generácie elektrických batérií v Európe.

Ďalšie financovanie

Zo zdrojov programu Horizont 2020 sa aj naďalej bude financovať „výskum motivovaný zvedavosťou“ (nazývaný aj „základný výskum“ či „výskum na hraniciach poznania“). Ročný pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2018 prijatý v auguste umožní podporu excelentných výskumníkov sumou takmer 1,86 miliardy EUR. Akcie Marie Skłodowska-Curie, z ktorých sa financujú štipendiá pre výskumníkov vo všetkých etapách ich kariéry, sa v priebehu troch rokov navýšia o 2,9 miliardy EUR.

Takisto sa prehlbuje medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a inovácie. Z európskych zdrojov sa vykonajú investície v celkovej výške vyše 1 miliardy EUR do 30 hlavných iniciatív v oblastiach spoločného záujmu. Napríklad spolupráca s Kanadou v oblasti personalizovanej medicíny, so Spojenými štátmi, s Južnou Kóreu, Singapurom a Austráliou na automatizácii cestnej dopravy, s Indiou v oblasti problémov s vodou a africkými krajinami v oblasti potravinovej bezpečnosti a energie z obnoviteľných zdrojov.

Šírenie excelentnosti a ďalšie zjednodušenie pravidiel

V období 2018 až 2020 sa zo zdrojov programu Horizont 2020 cielene pridelí 460 miliónov EUR na podporu členských štátov a pridružených krajín, ktoré sa na programe zatiaľ nepodieľajú svojím celým potenciálom. Cieľom je začať čerpať nevyužité zdroje excelentnosti v Európe i mimo nej. Navyše bude program naďalej propagovať intenzívnejšie spolupôsobenie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi.

Novinkou je aj zavedenie pilotného projektu paušálnej sumy, ktorý predstavuje novú, jednoduchšiu koncepciu poskytovania finančnej podpory účastníkom. Výsledkom bude presun ťažiska kontrol ex ante z finančnej kontroly na vedecko-technický obsah projektov.

Otvorená veda

Program znamená zásadnú zmenu pri propagovaní otvorenej vedy, pretože pozornosť sa presúva z uverejňovania výsledkov výskumu vo vedeckých publikáciách na poskytovanie a spoločné využívanie poznatkov už v skorších štádiách výskumného procesu. Na podporu otvorenej vedy sa poskytnú 2 miliardy EUR a 600 miliónov EUR sa vyčlení na európsky cloud pre otvorenú vedu, európsku dátovú infraštruktúru a vysokovýkonnú výpočtovú techniku.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Zdroje obr.: Európska komisia H2020

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky