Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dominik Drdúl je víťazom kategórie právo v rámci súťaže Študentská osobnosť Slovenska

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /právo/

Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii právo sa stal Dominik Drdúl z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Uspel spomedzi študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia v rámci trinásteho ročníka národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2016/2017. Podujatie sa tradične organizuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia.

Dominik Drdúl bol v akademickom roku 2016/2017 študentom prvého ročníka denného bakalárskeho štúdia v odbore právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Je študentom so zdravotným postihnutím dolných končatín. V júli 2016 absolvoval stáž v kancelárii europoslankyne Jany Žitňanskej. V rámci tejto stáže sa venoval problematike práv ľudí so zdravotným postihnutím.

V novembri a decembri 2014 sa zúčastnil na IV. výročnej konferencii Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vyčleneniu, kde mal možnosť pred vrcholnými predstaviteľmi Európskej komisie a Európskeho parlamentu predniesť otvárací prejav tejto konferencie na tému aktuálnych výziev v oblasti práv ľudí so zdravotným postihnutím a tiež vystúpiť na pôde Organizácie EDF, kde rozvinul svoju životnú skúsenosť ohľadom života osôb so zdravotným postihnutím. Počas tohto pobytu mal aj neformálne rokovania, či skôr rozhovory s viacerými členmi Európskeho parlamentu a Európskej komisie, kde podrobnejšie poukazoval na konkrétne problémy.

V septembri 2016 sa zúčastnil na konferencii Nové prístupy v riadení a vedení ľudí, ktorá sa konala pod záštitou Vysokej školy manažmentu vo Varšave a občianskeho združenia DARE, o. z. Humanum. Na tejto konferencii predniesol príspevok s názvom Skúsenosť s aplikáciou Dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím s dôrazom na vodcovstvo.

V marci 2017 sa zúčastnil na IX. ročníku konferencie Dobrá prax – naša inšpirácia (Komunita ako priestor pre život), ktorú zorganizovali Trnavský samosprávny kraj a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Na konferencii mal prednášku s témou Iniciatíva mladých ako prostriedok v našej spoločnosti.

Na fotke víťazi všetkých 12 kategórií

*********************************************

V tomto ročníku bolo v 12 kategóriách nominovaných 91 študentov.

Víťazi vo všetkých 12 kategóriách:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Michal Blaho, PhD. –  Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Martina Hrubovčáková, PhD. –  Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

Mgr. Tomáš Fabšič –  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

4. Lekárske vedy, farmácia

MUDr. Lucia Stančiaková,PhD. – Jesseniová lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave

5. Prírodné vedy, chémia

RNDr. Eva Víglašová –  Prírodovedecká fakulta UK V Bratislave

6. Stavebníctvo, architektúra

Ing. Martina Majorošová –  Stavebná fakulta STU v Bratislave

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Tomáš Jambor, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

8. Filozofia, politológia, sociológia, história

Mgr. Anna Fosse –  Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave

9. Právo

Dominik Drdúl –  Právnická fakulta TU v Trnave

10. Kultúra, umenie

Mgr. art. Karol Samuelčík –  Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

11. Ekonómia

M. A. Kristína Gardoňová, PhD. –  Národohospodárska fakulta EU v Bratislave a Ekonomický ústav SAV v Bratislave

12. Šport

Ján Volko –  Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

*********************************************

Junior Chamber International-Slovakia je dobrovoľná, mimovládna, nezisková organizácia. Jej poslaním je pomáhať pri príprave mladých ľudí (predovšetkým vysokoškolákov) na svoje budúce povolania, prípravu vedecko-výskumných pracovníkov , prípravu manažérov do práce v štátnych, ako aj súkromných firmách až po aktivity smerujúce k samostatnej podnikateľskej činnosti.

Hlavnou úlohou organizácie je napomáhať mladým ľuďom cez rôzne aktivity nájsť si svoje uplatnenie pre konkrétnu firmu, resp. podnik alebo pri uplatnení sa v samostatnej podnikateľskej činnosti a tak prispievať k tomu, aby počet nezamestnaných mladých ľudí bol stále nižší.

Junior Chamber International-Slovakia je partnerskou organizáciou celosvetovej organizácie Junior Chamber International so sídlom v USA, ktorá je jednou z najväčších organizácii v danom predmete činnosti. Európsku pobočku má v Berlíne. Organizácia má vyše 200 000 členov v 120 krajinách sveta. V roku 2015 si pripomenula 100 rokov od svojho založenia. Jej činnosť je celoslovenská.

Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov na VŠ v SR. Podobné podujatia s totožným cieľom sa organizujú aj v partnerských komorách v ďalších štátoch sveta a v tomto je medzinárodný rámec tohto podujatia. Osobnosti nominujú dekani jednotlivých fakúlt VŠ v SR alebo vedecké pracoviská, kde študujú, resp. vykonávajú svoju výskumnú činnosť doktorandi.

 

Informácie a foto poskytol: Marián Meško, výkonný predseda JCI-Slovensko

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky