Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dodržiavanie práva EÚ v členských krajinách

VEDA NA DOSAH

Grafy pod lupou

Účinné uplatňovanie právnych predpisov je nevyhnutné s cieľom zaručiť, aby občania a podniky mohli využívať výhody, ktoré im vyplývajú z práva EÚ.

Často, keď sa do popredia dostanú otázky, ako sú napr. emisné skúšky vozidiel, nelegálne skládky odpadu alebo bezpečnosť a ochrana dopravy, problémom nie je neexistencia právnych predpisov EÚ, ale skôr to, že sa právo EÚ neuplatňuje správne a účinne. Podobne vnútorný trh EÚ je aj naďalej tým najcennejším, čo Európa ponúka miliónom občanov a podnikov, a Európska komisia je odhodlaná zabezpečiť – prostredníctvom kontrol vykonávania pravidiel jednotného trhu EÚ – aby občania a podniky mohli mať každodenne prospech zo slobody žiť, pracovať a obchodovať v 28 členských štátoch.

Ako presadzovala právo EÚ v roku 2016

Vo výročnej správe o monitorovaní uplatňovania práva EÚ sa opisuje, ako Európska komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2016. Z prehľadu výsledkov jednotného trhu, ktorý bol takisto uverejnený na internete, vyplýva, že kým väčšina prekážok brániacich vo voľnom pohybe osôb, služieb, tovaru a kapitálu sa odstraňuje, v niektorých oblastiach sa pokrok zastavil alebo sa situácia dokonca zhoršuje.

Zo správy za rok 2016 vyplýva značný nárast (o 21 %) otvorených prípadov porušenia povinnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čím sa dosiahlo päťročné maximum (pozri graf č. 1). To vzbudzuje znepokojenie, pretože v prípade, že sa právo EÚ neuplatňuje správne, občania a podniky prichádzajú o práva a výhody, ktoré im vyplývajú z európskych právnych predpisov. Napríklad úplná transpozícia a vykonávanie pravidiel EÚ týkajúcich sa verejného obstarávania a koncesií sú nevyhnutné na to, aby sa malé a stredné podniky (MSP) mohli uchádzať o verejné zákazky ľahšie a pri nižších nákladoch.

Graf č. 1

Európska komisia preto rozhodne zakročuje v prípade, že porušenia právnych predpisov EÚ bránia v dosahovaní kľúčových cieľov politík EÚ. Osobitne sa napríklad zamerala na neschopnosť členských štátov zaviesť alebo uplatniť systémy sankcií, ktoré mali výrobcov automobilov odrádzať od porušovania právnych predpisov o emisiách z motorových vozidiel.

Graf č. 2

Graf č. 2 poskytuje prehľad situácie v každom členskom štáte. Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov pripadol na Cyprus a Belgicko, zatiaľ čo najmenej otvorených prípadov sa týkalo Talianska, Slovenska a Dánska. Najvyšší počet otvorených prípadov vo veci nesprávneho uplatňovania práva EÚ sa v minulom roku týkal Nemecka a Španielska, kým na Estónsko pripadol najnižší celkový počet otvorených prípadov.

Oblasťami politiky, v ktorých bolo v roku 2016 otvorených najviac prípadov porušenia povinnosti, boli aj naďalej vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, ako aj životné prostredie (pozri graf č. 3).

Graf č. 3

Boj proti oneskorenej implementácii európskych smerníc

Aby občania a podniky mohli využívať výhody práva EÚ, je nevyhnutné, aby členské štáty implementovali európske smernice do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov v lehotách, ku ktorým sa zaviazali.
V roku 2016 sa počet nových konaní o porušení povinnosti z dôvodu oneskorenej implementácie takmer zdvojnásobil (847 prípadov) v porovnaní s predchádzajúcim rokom (543 prípadov). Európska komisia iniciovala nové konania o porušení povinnosti proti väčšine členských štátov za to, že netransponovali smernicu o verejnom obstarávaní a smernicu o koncesiách, smernicu o tabakových výrobkoch a smernicu o vodičských preukazoch.
V záujme uľahčenia včasnej implementácie EK naďalej pomáhala členským štátom prípravou implementačných plánov, špecializovanými webovými sídlami a usmerňujúcimi dokumentmi, ako aj výmenou osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.
V minulom roku EK postúpila tri prípady na Súdny dvor EÚ so žiadosťou, aby uplatnil finančné sankcie: Dva prípady proti Luxembursku a jeden prípad proti Rumunsku.

Prehľad výsledkov jednotného trhu za rok 2017

Prehľad výsledkov jednotného trhu uverejnený na internete poskytuje presný obraz o stave vykonávania pravidiel jednotného trhu EÚ. Hodnotí sa v ňom spôsob, akým členské štáty EÚ uplatňujú tieto pravidlá, a identifikujú sa nedostatky, v súvislosti s ktorými by členské štáty EÚ mali zintenzívniť svoje úsilie.
Popri hodnotení miery dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu v členských štátoch sa v rámci prehľadu výsledkov hodnotí, ako štáty pomáhajú občanom a podnikom prostredníctvom rôznych nástrojov EÚ na všeobecné informovanie, riešenie konkrétnych problémov a hľadanie práce (portál Vaša Európa, Vaša Európa – Poradenstvo, Solvit, EURES). V rámci prehľadu výsledkov sa tiež sleduje miera otvorenosti členských štátov obchodu a investíciám, ako aj ich širšie úsilie o otváranie sektorov ako verejné obstarávanie, odborné kvalifikácie alebo poštové služby.

Po zohľadnení všetkých týchto hodnotených oblastí dosiahli najlepšie výsledky Rakúsko, Dánsko, Estónsko, Litva, Malta a Slovensko.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroje a grafy: European Commission,  Annex IP-17-1846.sk.pdf

Ilustračný obrázok: European Commission

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky