Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov

VEDA NA DOSAH

DRIM /Dunajský kompas/

Tvorba informačnej platformy na zdieľanie úspešných nástrojov na integráciu pracovných migrantov v krajinách dunajského regiónu je hlavným cieľom projektu Informačná platforma dunajského regiónu pre ekonomickú integráciu migrantov (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants. DRIM). Realizujú ho pracovníci Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Ako zodpovedný riešiteľ figuruje riaditeľka ústavu Mgr. Tatiana Zachar Podolinská. Projekt trvá v období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019.

InterregProjekt je súčasťou projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020, teda programu Európskej únie, ktorý nadväzuje na program pre juhovýchodnú Európu, realizovaný v rokoch 2007 – 2013. „Projekt DRIM bol schválený v rámci cieľa 4.1: Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev, ktorého cieľom je posilniť viacúrovňovú a nadnárodnú správu (governance) a inštitucionálne kapacity a zabezpečiť životaschopné inštitucionálne a právne rámce na efektívnejšiu, širšiu a hlbšiu nadnárodnú spoluprácu v celom dunajskom regióne v oblastiach s významnými spoločenskými výzvami,“ konštatoval RNDr. Boris Divinský, tematický expert projektu DRIM z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie v. v. i., Slovenská akadémia vied.

Hlavným cieľom projektu je efektívnejšia integrácia migrantov do prijímajúcich spoločností v krajinách Podunajského regiónu, čo je v súčasnosti mimoriadne aktuálna téma v rámci celej EÚ. „Chceme tak učiniť prostredníctvom ich jednoduchšieho prístupu k informáciám, zamestnaniu a k ostatným službám vytvorením komplexnej, mnohojazyčnej a nadnárodnej informačnej platformy DANUBE COMPASS (PODUNAJSKÝ KOMPAS) v krajinách Podunajského regiónu,“ hovorí RNDr. Boris Divinský.

Cieľovou skupinou v rámci výstupov tejto platformy sú tak migranti prichádzajúci do vyššie uvedených krajín a štátne inštitúcie pracujúce na poli integrácie migrantov. Informačný webový portál PODUNAJSKÝ KOMPAS bude po jeho vytvorení poskytovať komplexné, štruktúrované, prehľadné, ľahko dostupné a porovnateľné informácie na jednom mieste a týmto spôsobom podporovať začleňovanie imigrantov na pracovný trh v prijímajúcich spoločnostiach týchto krajín.

Dosiaľ sa zo strany slovenského partnera podarilo vypracovanie koncepčno-metodologických dokumentov pre partnerov celého projektu, napísanie aktuálneho migračného profilu Slovenskej republiky, zdokumentovanie vybraných ukážok osvedčenej praxe informovanosti o integrácii migrantov v SR a zostavenie Katalógu takýchto prezentovaných prípadov v rámci všetkých zúčastnených krajín; ďalej je to usporiadanie reprezentatívnej medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave s pozvanými poprednými európskymi expertmi na tému migrácie a následnej tlačovej konferencie, tvorba informačného portálu Podunajského kompasu v slovenčine a 4 cudzích jazykoch (angličtina, ukrajinčina, srbčina, vietnamčina), jeho pokusné spustenie a dokončovanie, ale aj spoluorganizácia pracovných workshopov, mítingov a pilotných akcií.

Ako uvádza RNDr. Boris Divinský, v týchto týždňoch spúšťajú uvedený komplexný informačný internetový portál pre migrantov – Podunajský kompas, dolaďujú jeho obsah, fungovanie a všetkých 5 jazykových mutácií. Pripomenul, že zároveň pokračujú v zbieraní a korektúrach príspevkov zahraničných aj našich autorov do pripravovanej vedeckej publikácie v anglickom jazyku.

Čo ešte treba realizovať? V prvom rade je to dokončenie a definitívne sprístupnenie cieľovým skupinám a verejnosti Podunajského kompasu v 5 jazykoch, potom vydanie recenzovanej vedeckej publikácie v anglickom jazyku k aktuálnym problémom migrácie v priestore Európy s príspevkami renomovaných autorov z Európy, Kanady aj Slovenskej republiky, príprava tréningov zamestnancov decíznej sféry a zástupcov iných relevantných inštitúcií v SR či spolupráca na vypracovaní nadnárodnej stratégie a špecifických národných odporúčaní, ale aj pokračovanie v diseminácii informácií o projekte a jeho medializácii.

Za Slovensko je riešiteľským partnerom Ústav etnológie a sociálnej antropológie v. v. i., Slovenskej akadémie vied a asociovaným partnerom Inštitút pre výskum práce a rodiny. Hlavným koordinátorom projektu DRIM je Výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane. Na projekte sa celkovo podieľa konzorcium 18 partnerov a asociovaných partnerov z 9 krajín regiónu: Nemecko (Bavorsko), Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina. Zväčša ide o vedecko-výskumné inštitúcie, celoštátne centrálne organizácie na poli integrácie migrantov a mimovládne organizácie s dlhodobými skúsenosťami z praxe.

„Od tohto projektu očakávame u migrantov fundamentálne zvýšenie stupňa informovanosti o Slovenskej republike, jej právnych normách a postupoch, relevantných inštitúciách, stave na úseku nielen ekonomickej integrácie migrantov, ale všetkých aspektoch migračného manažmentu SR. Následne uvedením do funkčnosti a používaním Podunajského kompasu očakávame výrazné skvalitnenie integračného procesu migrantov v Slovenskej republike a zlepšenie činnosti inštitúcií, ktoré poskytujú migrantom príslušné informácie a služby. V nemenšej miere predpokladáme zvýšenie povedomia verejnosti a médií o migrantoch v SR a potrebe ich hladkej a efektívnej integrácie do spoločnosti v záujme oboch strán,“ podotkol RNDr. Boris Divinský.

Viac informácií o projekte

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/drim

http://www.uet.sav.sk/?q=sk/dunajska-informacna-platforma-pre-ekonomicku-integraciu-migrantov

http://www.uet.sav.sk/?q=sk/podunajsky-kompas

http://sk.danubecompass.org/

 

Informácie poskytol: RNDr. Boris Divinský, tematický expert projektu DRIM

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/drim

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky