Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto; zdroj: Pixabay.com

Skúmaniu aktuálnych trendov v súčasnej religiozite sa venuje projekt „Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku“. Jeho zodpovedným riešiteľom je doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre. Riešiteľmi sú doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD., ThDr. Miroslav Lyko, PhD., doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD., PhDr. Andrea Lesková, PhD., prof. ThDr. Roman Králik, ThD., PhDr. Martina Pavlíková, PhD., doc. PhDr. Michal Valčo, PhD., Mgr. Eva Ďurková, Mgr. Pavle Kocev.

„Projekt sa prioritne orientuje na alternatívne hnutia, ktoré vychádzajú zo spirituálnej skúsenosti. Vymedzuje rozdielnosť chápania zážitku v oficiálnych a alternatívnych cirkvách. Pomocou sociologického výskumu určuje štruktúru a početnosť alternatívnych hnutí, ako aj ich vplyv na spiritualitu oficiálnych cirkví a stanovuje mieru prítomnosti tzv. implicitnej religiozity v spoločnosti. Na základe výsledkov skúmania definuje potenciálne riziká, ale aj výzvy, ktoré tieto nové trendy prinášajú,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Ide o projekt FF UKF, ktorému Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) schválila finančnú podporu. Fakulta dosiahla úspech pri schvaľovaní nových projektov APVV so začiatkom riešenia v roku 2018. V rámci Verejnej výzvy vyhlásenej APVV bolo pracovníkmi fakulty podaných 7 nových projektov v pozícii žiadateľa a 2 projekty v pozícii partnera. Z nich bolo rozhodnutím agentúry finančne podporených 5 projektov.

Na FF UKF v Nitre sa pritom v rámci predchádzajúcich všeobecných výziev APVV aktuálne rieši už 5 projektov v oblastiach základného a aplikačného výskumu (2 z nich v spolupráci s pracovníkmi FPV a PF). Úspešnosť fakulty v získavaní výskumných grantov v najdôležitejšej národnej grantovej agentúre vypovedá o kvalitnej systematickej príprave projektov a o širšom odbornom uznaní erudovanosti riešiteľských kolektívov fakulty.

  • APVV-14-0336: Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka, zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Daša Munková, PhD., doba riešenia: 07/2015 – 06/2018, počet členov riešiteľského kolektívu: 24.
  • APVV-14-0446: Hodnotenia kompetencií učiteľa, zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doba riešenia: 07/2015 – 06/2019, počet členov riešiteľského kolektívu: 39.
  • APVV-15-0104: Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov, zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., doba riešenia: 07/2016 – 06/2020, počet členov riešiteľského kolektívu: 7.
  • APVV-16-0115: Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka (FF UKF ako spoluriešiteľ), zodpovedný riešiteľ za FF UKF: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, PhD., doba riešenia: 07/2017 – 06/2021 , počet členov riešiteľského kolektívu na UKF: 4.
  • APVV-16-0116: Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí, zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., doba riešania: 07/2017 – 12/2021, počet členov riešiteľského kolektívu: 11.

 

Informácie poskytli: Ing. Henrieta Cherid, projektová manažérka UKF a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan FF

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky