Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Náučný chodník obcou Maňa

VEDA NA DOSAH

obec Maňa

Slovensko ako jedinečný stredoeurópsky priestor disponuje značným prírodným a kultúrno-historickým potenciálom. Čiastkovú zložku tohto bohatstva domácim obyvateľom i zahraničným návštevníkom sprostredkúvajú rôznorodé náučné chodníky.

„Náučný chodník ako samostatný obsahový a programový celok inštalovaný v prírodnej a kultúrnej krajine je nielen turistickou trasou, ale najmä prechádzkovou trasou spojenou s poznávaním okolia a ukážkou vzťahu človeka a prírody v širších súvislostiach. Náučné chodníky v súčasnosti zažívajú enormný rozmach. Táto forma interpretácie miestneho dedičstva pre obce, mestá a mikroregióny sa stala nástrojom prilákania turistov do svojho regiónu so snahou prezentovať ich historické, kultúrne a prírodné poklady a danosti. Ich evidencia na Slovensku nie je systematicky a metodicky spracovaná, keďže ich stav nie je vo všetkých prípadoch udržiavaný, takže ich počet môžeme iba odhadovať,“ tvrdia Lucia Boriková a jej školiteľka Daša Oremusová z Katedry geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied UKF v Nitre vo svojej práci Náučný chodník obcou Maňa (Nature trail village of Maňa).

Náučný chodník môže podľa nich efektívne prispieť k prezentácii aj vidieckeho územia. „Svojim obsahom a charakterom umožní zvýšiť atraktivitu územia pre návštevníkov a zároveň môže poskytnúť lepšie spoznanie vlastnej obce u miestnych obyvateľov. Prostredníctvom článku predstavujeme problematiku tvorby náučných chodníkov na Slovensku a možnosti ich praktického využitia s následne vytvoreným návrhom na konkrétnom príklade náučného chodníka v obci Maňa. Príspevok sa skladá z troch základných častí. Na začiatku, v prvej časti, sa zameriavame na vysvetlenie základných pojmov, ako je náučný chodník, jeho typy, funkcie, využitie, história a tvorba. Druhá časť sa venuje stručnej geografickej charakteristike obce Maňa. Tretia časť článku prezentuje konkrétny návrh náučného chodníka v obci Maňa. V závere prinášame aktuálny stav návrhu v praxi.“

Cieľom práce Lucii Borikovej a Dašy Oremusovej je na základe nadobudnutých teoretických poznatkov o tvorbe náučných chodníkov vytvorenie vlastného návrhu náučného chodníka v konkrétnom prostredí. Tvorba náučného chodníka obcou Maňa si kladie za cieľ spropagovať a rozšíriť záujem o územie obce. Jeho samotný návrh vznikal vzájomnou spoluprácou s Obecným úradom v Mani. Náučný chodník s názvom ,,História a súčasnosť obce Maňa“ je situovaný v intraviláne obce. Prechádza po desiatich pamiatkach a lokalitách. Zameriava sa na historické, kultúrne a prírodné danosti obce, ako sú napr. kostoly, park, rybník či kaštieľ. Terén je veľmi nenáročný vhodný pre pešiu turistiku či cyklistiku, dá sa po ňom prechádzať celoročne. Východiskom je centrum obce Maňa, chodník má mať dĺžku 13,58 km a prevýšenie 10 m. Človeku peši potrvá 2 hodiny a 50 minút, kým ho prejde; autom by to bolo 35 minút.

Počet zastávok: 

  1. Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1743
  2. Kaštieľ z 18. storočia
  3. Národopisná expozícia
  4. História parku 
  5. Mlynárstvo 
  6. História kalvínskeho kostola
  7. Malý Vlkas – zaniknutá osada
  8. Vinohradníctvo – lokalita Stará hora
  9. Rybolov
  10. Keltské pohrebisko – 3. – 1. stor. pred n. l.

Ako uvádzajú autorky, informačná tabuľa s číslom zastávky 1 ponúka informácie o národnej kultúrnej pamiatke, ktorou je rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1743 na ulici J. Kováča. Na druhej informačnej tabuli je popísaná národná kultúrna pamiatka, a to kaštieľ z 18. storočia, ktorý sa nachádza na námestí M. R. Štefánika, avšak v súčasnosti nie je dostupný pre verejnosť.

Tretí informačný panel pozostáva z informácií o národopisnej expozícii, ktorá je umiestnená v základnej škole. Štvrtá informačná zástavka hovorí o histórii parku, ktorý sa nachádza za kaštieľom z 18. storočia. Bližšie údaje o mlynárstve je možné nájsť na piatom informačnom paneli. 

História kalvínskeho kostola v miestnej časti Malá Maňa sa nachádza na šiestom informačnom panely. Malý Vlkas (zaniknutá osada) podáva informácie o histórii a nájdeme ich na siedmom informačnom paneli. Informácie o vinohradníctve v lokalite Stará hora sa nachádzajú na ôsmom informačnom paneli. Rybolov na ulici Mlynská priblížia informácie, ktoré sa nachádzajú na deviatom informačnom paneli. Posledný desiaty informačný panel približuje keltské pohrebisko a nachádza sa v extraviláne obce Maňa.

„V posledných rokoch pribúdajú náučné chodníky na Slovensku závratným tempom. Pokojne môžeme Slovensko nazvať ,´krajinou náučných chodníkov´ . V prvej časti práce sme sa zamerali práve na náučný chodník, ktorý sme sa pokúsili stručne popísať a vysvetliť jeho význam. Snažili sme sa zdôrazniť, ako je dôležité náučné chodníky budovať a budované chodníky udržiavať. Využívať náučné chodníky by podľa nášho názoru mohli hlavne deti, či už v rámci vzdelávacieho procesu v škole alebo v rámci voľného času s rodičmi. Ďalšia časť práce bola venovaná predstaveniu obce Maňa, ktorá patrí do mikroregiónu Termál, ktorý je bohatý na termálne vody. Maňa je obec s mierne zvlneným reliéfom a s tým súvisí aj jej poľnohospodársky charakter, ktorý nemá výraznejšie prírodné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Vďaka náučnému chodníku bude môcť obec poskytnúť pohľad na bohatú históriu tohto územia od neolitu až po súčasné skvosty obce,“ konštatovali Lucia Boriková a jej školiteľka Daša Oremusová v závere. Pri tvorbe náučného chodníka bolo podľa nich potrebne veľké množstvo inšpirácie, ktoré napomáhalo vytvoriť ojedinelé a osobité návrhy tabúľ.

Príspevok vyšiel v rámci zborníka Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Lucia Boriková; Školiteľ: Daša Oremusová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky