Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najnovšie vydanie publikácie Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania v roku 2018

VEDA NA DOSAH

obálka publikácie:  European Commission /EACEA/Eurydice 2018. The European higher education area in 2018. Bologna Process Implementation Report. Luxemburg Office of the European Union

Bolonský proces nám priniesol dlhú cestu k dosiahnutiu cieľov európskeho vysokoškolského vzdelávania stanovených pred dvadsiatimi rokmi. Toto tretie vydanie implementačnej správy bolonského procesu, ktorý vydala Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, poskytuje jasný dôkaz o zmene v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Ukazuje, kde sa dosiahol pokrok, ale tiež poukazuje na medzery, ktoré je potrebné vyplniť, ak chceme posilniť európsku spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania na základe kvality a vzájomnej dôvery.

Vyššie vzdelávanie sa rýchlo vyvíja, aby reagovalo na rýchlo sa meniace požiadavky. Celkovo v Európe sa stávame lepšie vzdelanými, pretože viac študentov má príležitosť rozvíjať schopnosti a vedomosti na vysokej úrovni, ktoré naša spoločnosť vyžaduje. Vďaka boloňskému procesu a programu Erasmus + sa študenti stali mobilnejšími a môžu využívať možnosti štúdia a zamestnania v zahraničí. Napriek tomu čelíme aj problémom v tomto meniacom sa prostredí.  Ako napríklad uznávame a odmeňujeme dobré vyučovanie, ako aj dobrý výskum? Ako zabezpečujeme, aby mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia mali prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a úspešne ho dokončili? Ako odstránime zaťažujúce postupy uznávania, aby sme zabezpečili, že študenti a absolventi môžu byť mobilní? A ako zvyšujeme význam programov vyššieho vzdelávania pre trh práce, ktorý je v stave trvalej premeny? Bolonský proces poskytuje priestor krajinám, aby diskutovali o týchto výzvach a tento dialóg zostáva kritický.

Táto najnovšia implementačná správa z bolonského procesu predstavuje rozsiahly a podrobný obraz o tom, ako sa od Jerevanskej konferencie v roku 2015 postupuje v rámci európskeho  priestoru vyššieho vzdelávania (EHEA). Vyplýva to z dvoch predchádzajúcich správ o implementácii bolonského procesu (2012 a 2015).

Zdroj: European Commission /EACEA/Eurydice 2018. The European higher education area in 2018. Bologna Process Implementation Report. Luxemburg Office of the European Union. Prvá kapitola str. 27

Správa skúma najmä vývoj kľúčových oblastí politiky, ktoré určili ministri vysokých škôl v Jerevanskom komuniké z roku 2015. Robí to prostredníctvom svojich siedmich kapitol: Krajiny európskeho vysokoškolského priestoru; Učenie a vyučovanie; Tituly a kvalifikácie; Zabezpečovanie a uznávanie kvality; Otvorenie vysokoškolského vzdelávania pre rôznorodú študentskú populáciu; Relevancia výsledkov a zamestnateľnosti; Internacionalizácia a mobilita.
Použitím kvalitatívnych informácií a štatistických údajov správa načrtáva súčasný stav bolonského procesu z perspektívy rôznych zainteresovaných strán.
Zoberá sa tiež kľúčovými záväzkami, ktoré sú základom pre EHEA: implementácia štádia troch cyklov, uznávanie kvalifikácií a zabezpečenie kvality. Správa navyše načrtáva najnovšie priority bolonského procesu: vzdelávanie a výučba, sociálne začlenenie a zamestnateľnosť.

 

Zdroje:
European Commission/EACEA/Eurydice 2018.The European higher education area in 2018
Bologna Process Implementation Report. Luxemburg Office of the European Union

Publikáciu nájdete na stránke:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2018-bologna-process-implementation-report_en

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky