Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

NA UMB v Banskej Bystrici robia analýzu sociálnych a politických trendov

VEDA NA DOSAH

pracovný tím

Pri analýze veľkých dát a identifikácii ich vzťahov a pri odhaľovaní nových spojení a modelov, je v dnešnom svete nevyhnutné využitie najmodernejších technológií. Bez nich skrátka nie je možné riešiť túto komplexnú problematiku.

Študenti prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pod vedením docenta Ing. Karola Fabiána, CSc. a jeho tímu z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici využívajú na analýzu sociálnych a politických trendov na sociálnych sieťach nástroje Cogniware a IBM. Nástroje Cogniware a IBM poskytujú silnú a sofistikovanú platformu na zbieranie, analýzu a vizualizáciu dát zo sociálnych médií. Cogniware Data Collector podporuje zbieranie údajov z množstva rozličných sociálnych sietí, napríklad Facebook, Twitter, Google+, Vkontakte alebo YouTube.

„Zozbierané údaje sa potom zasielajú do programu IBM Watson Content Analysis, ktorý je jednotkou na trhu v oblasti spracovania a analýzy neštruktúrovaných údajov. Extrahované informácie a spojenia sa použijú na lepšiu vizualizáciu v IBM i2 Analyst’s Notebook. IBM Watson Content Analytics a IBM i2 Analyst’s Notebook navzájom spolupracujú prostredníctvom Cogniware i2WEX integration,“ píše sa v popise projektu. Ide o unikátny produkt vyvinutý firmou Cogniware, ktorý slúži na zbieranie neštruktúrovaných a štruktúrovaných dát a vizualizáciu ich relevantných spojení a vzťahov.

ukážka systému

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bezplatne využíva nástroje Cogniware a IBM na nekomerčný výskum, akým je napríklad mapovanie a modelovanie sociálnych sietí alebo skúmanie hraníc používania umelej inteligencie v behaviorálnych analýzach sociálnych sietí. Študenti v súčasnosti používajú nástroje Cogniware a IBM na podporu svojich argumentov v dizertačných prácach a výskumných štúdiách.

Zberač údajov Cogniware (CWDC) je podnikový, robustný a škálovateľný systém na zhromažďovanie informácií zo sociálnych sietí, webových stránok, rôznych fór, e-mailov, existujúcich lokálnych zdrojov údajov a rôznych ďalších zdrojov pre ďalšiu analýzu v špecializovaných analytických softvérových systémoch.

Ako sa píše v popise projektu, Cogniware Data Collector Core je srdcom systému riadenia konektorov a manipulátorov údajov tým, že poskytuje rozšíriteľný mechanizmus konfigurácie podnikovej úrovne. Konfigurácie, ako sú poverenia pripojenia konektora, konfigurácia dopytu prehľadávača, informácie o plánovaní a informácie o pripojení spracovateľa údajov sú uložené v zabudovanej databáze produktu. Rámec umožňuje viaceré paralelné prehliadania pre rôzne otázky, kde je možné definovať úlohy ako plné úlohy indexového prehľadávania (úvodné indexové prehľadávanie) alebo prírastkové úlohy (pri naplánovaní alebo spustení manuálne).

ukážka systému

Tento prístup umožňuje zber štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov, ako sú príspevky na sociálnych sieťach, pripomienky, používateľské profily alebo webové stránky, ako samostatné entity pri zohľadnení vzťahov medzi nimi. Tieto vzťahy sú tiež uložené ako samostatné objekty a majú podobnú štruktúru ako mapová tabuľka v relačnej databáze.

Ako sa uvádza v správe o vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2016, ktorú vypracovala doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., prorektorka pre vedu a výskum UMB, štruktúra, ale aj kategórie výstupov vedy a výskumu úzko súvisia s existujúcimi oblasťami výskumu, personálnym obsadením a dlhodobou orientáciou katedier a jednotlivých výskumných tímov. V roku 2016 sa celkovo výskum na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sústreďoval do nasledovných skupín oblastí výskumu: humanitné vedy, pedagogické vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, ekonómia a manažment, právo a medzinárodné vzťahy, historické vedy a etnológia, matematika a štatistika, environmentalistika a ekológia, informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, tiež inžinierstvo a technológie, vedy o Zemi a vesmíre, chémia, chemická technológia a biotechnológie a v neposlednom rade sú to vedy o športe.

 

Informácie poskytol: Tomas Tunega, Senior Business Development Executive / Managing Consultant, Cogniware, s. r. o.

Foto: https://www.linkedin.com/pulse/cogniware-ibm-watson-helping-university-research-tomas-tunega

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky