Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Meniaca sa scéna vysokého školstva v Európe

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe: vysokoškolskí zamestnanci – 2017

Predkladáme čitateľom publikáciu Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe: vysokoškolskí zamestnanci – 2017, ktorá sa zaoberá aktuálnou situáciou vysokoškolských zamestnancov v rámci meniacej sa scény vysokého školstva v Európe.

Publikácia sa zameriava sa na kvalifikačné požiadavky, proces prijímania, zamestnanecké a pracovné podmienky v akademickej obci, vplyv externého zabezpečovania kvality a centrálnych stratégií na internacionalizáciu. Obsahuje tiež národné grafy znázorňujúce hlavné charakteristiky jednotlivých kategórií vysokoškolských zamestnancov. Správa bola vypracovaná hlavne na základe kvalitatívnych údajov zozbieraných v rámci siete Eurydice, ktorá zahŕňa vysokoškolské systémy v 35 štátoch. Zhromaždené údaje sú zamerané na vysokoškolských zamestnancov, ktorí sú v prvom rade zodpovední za výučbu a/alebo výskum. Okrem toho boli použité kvantitatívne údaje z Eurostat-u a European Education Tertiary Register (ETER), ako aj informácie zhromaždené z prieskumov, ktoré pre túto správu o vysokoškolských zamestnancoch pripravili odborové zväzy a agentúry pre zabezpečovanie kvality.

Cieľom tejto publikácie je reálny pohľad na skutočnosť, ktorej čelia zamestnanci vysokých škôl v čase rýchlych zmien a narastajúceho spoločenského dopytu. Do súčasného obrazu o európskom vysokoškolskom vzdelávaní patrí meniaci sa počet študentov, nové financovanie a riadiace mechanizmy, ale len málo vieme o tom, ako tieto zmeny ovplyvňujú zamestnancov vysokých škôl. Keďže pre úspešné vysokoškolské vzdelávanie sú rozhodujúci zamestnanci vysokých škôl, sú v centre pozornosti tejto publikácie.

Vysvetlivky k obr. 1

Publikácia je rozdelená do šiestich kapitol. V úvodnej kapitole sú informácie o súvisiacom vysokoškolskom prostredí. Ďalšie kapitoly skúmajú kvalifikačné požiadavky zamestnancov vysokých škôl, proces prijímania, zamestnanecké a pracovné podmienky na akademickej pôde, externé postupy zabezpečenia kvality a stratégie internacionalizácie na centrálnej úrovni. V publikácii sú tiež národné grafy, ktoré znázorňujú charakteristiky jednotlivých kategórií zamestnancov vysokých škôl.

Brožúra vychádza z niekoľkých zdrojov údajov. Predovšetkým zo zberu kvalitatívnych údajov z národných kancelárií Eurydice, ktorý bol ukončený výskumnými správami, ako aj zo správ a databáz vytvorených medzinárodnými organizáciami. Informácie boli tiež zbierané prostredníctvom prieskumov odborových zväzov zamestnancov vysokých škôl a agentúr na zabezpečenie kvality. Okrem kvalitatívnych informácií obsahujú niektoré kapitoly aj štatistické údaje z medzinárodných prieskumov a databáz.
Tieto hlavné zistenia poukazujú na kľúčové otázky, ktorými by sa mali zaoberať tvorcovia politík.

Pred nedávnom bol vysokoškolský rezort predmetom dôležitých zmien. Ovplyvnený národným a medzinárodným vývojom sa rozširoval a zároveň menil. Popri náraste a rôznorodosti študentov sa začal významne diferencovať v inštitúciách i programoch. Zatiaľ, čo verejné orgány stále zohrávajú hlavnú rolu v regulovaní a koordinovaní poskytovania vysokoškolského vzdelávania, možno pozorovať postupný posun od prísnej centrálnej kontroly k novým formám riadenia a vplyvu, predovšetkým prostredníctvom nových modelov financovania a systémov zabezpečenia kvality.

Publikácia bola uverejnená vo februári  2018 a nájdete ju tu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Zdroj: Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe: vysokoškolskí zamestnanci – 2017

Obrázok zdroj: publikácia Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe: vysokoškolskí zamestnanci – 2017 (str. 134)

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky