Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na nitrianskej univerzite skúmajú myšlienky a dielo filozofa S. Kirkegaarda

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Anorganická a organická príroda sa vyznačuje tým, že sa v priestore a čase iba vyskytuje, zatiaľ čo človek môže existovať iba potiaľ, pokiaľ sa vzťahuje k svojej vlastnej situácii. Práve to mu umožňuje zasahovať do tejto situácie a meniť ju. Človek sa na rozdiel od zvieraťa, ktoré je úplne podriadené prírodnej nevyhnutnosti, môže rozhodovať. To, čo predchádza okamihu rozhodnutia, sa stáva minulosťou; to, čo po rozhodnutí nasleduje, sa stáva budúcnosťou vyplnenou možnosťami.

To sú hlavné myšlienky dánskeho filozofa, spisovateľa a teológa Sørena Aabyeho Kierkegaarda, považovaného za otca existencializmu a modernej psychológie. Zomrel v polovici 19. storočia, no aj v dnešných dňoch je stále neprebádanou a nie stále pochopenou postavou na poli filozofie – niektorí ho považujú za mystika, iní zas za anti-racionalistu alebo dokonca skôr za anti-filozofa.

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa odborníci venujú intenzívnemu výskumu S. Kirkegaarda v rámci strednej Európy, pričom bol založený Stredoeurópsky výskumný ústav S. Kirkegaarda. Vznikol na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vedecko-výskumná činnosť tohto ústavu sa zameriava na nasledujúce oblasti: monitorovanie vplyvu diela S. Kierkegaarda na vývoj filozofického myslenia v Strednej Európe v kontexte celospoločenských zmien; prehlbovanie komparatívnych poznatkov z oblasti hermeneutických a interpretačných trendov s ohľadom na dielo S. Kierkegaarda a jeho význam pre mienkotvorných filozofov vo svetovom kontexte; rozširovanie informácií o medzinárodných aktivitách výskumných centier Európe, USA a v Ázii; organizovanie vedeckých podujatí v predmetnej oblasti.

Okrem iného má ústav tiež za úlohu vytvárať siete vzťahov vedeckých pracovísk v stredoeurópskom priestore s presahom na postkomunistické krajiny východnej Európy a poskytovať svoje výstupy zriaďovateľovi s cieľom inovácie a aktualizácie vzdelávacej, metodickej a konzultačnej činnosti či zabezpečovať spoluprácu s inými pracoviskami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí.

prof. Abrahim Habibulla Khan, Ph.D. Stredoeurópsky výskumný ústav S. Kirkegaarda pomáhal na Slovensku založiť významný filozof prof. Abrahim Habibulla Khan, Ph.D. z Torontskej univerzity v Kanade, ktorý Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitrepo prvýkrát navštívil v roku 2007. Nitrianska univerzita sa rozhodla prof. Abrahimovi Habibullovi Khanovi udeliť čestný titul Doctor honoris causa za vedecké, akademické a pedagogické kvality, ako aj osobný prínos pre rozvoj výskumu S. Kierkegaarda, jeho šírenie a prehlbovanie v našom akademickom a kultúrnom priestore.

 

Informácie poskytla: Mgr. Jana Krajčovičová, Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: UKF v Nitre

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky