Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskum kultúrotvorných prapríbehov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /text/; zdroj: Pixabay.com

Výskumom arcinaratívov – kultúrotvorných prapríbehov sa zaoberá projekt „Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégií“. Ide o projekt Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre, ktorému Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) schválila finančnú podporu. Zodpovedným riešiteľom je prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. Riešiteľmi sú: Mgr. Mariana Čechová, PhD., doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD., Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD., Mgr. Nikola Danišová.

„Projekt základného literárnovedného výskumu sa v pojmovo zreteľne vymedzenom koncepčno-metodologickom rámci recepčnej poetiky, pragmatickej estetiky a existenciálnej semiotiky (F. Miko, E. Tarasti, Ľ. Plesník,), ktorý korešponduje s epistemologickými intenciami New Sincerity, zacieli na tematologický výklad modelov životného sveta ako ´propozícií modu bytia´ (P. Ricoeur), a to v syntagmatickom i paradigmatickom priemete,“ uvádzajú autori. Materiálovou bázou výskumu má byť reprezentatívna vzorka arcinaratívov (kultúrotvorných prapríbehov) ako fundament umelecky zobrazených („fikčných“) modelov sveta (ikonická funkcia, zodpovedajúca praformulke „svet je taký a taký“) a cez to aj existenciálnych normatívov konania (operatívna funkcia, zodpovedajúca praformulke „správaj sa tak a tak“).

Súbežným cieľom projektu je prostredníctvom riešenia tejto problematiky predviesť „netrendový“ spôsob literárnoteoretického správania, ktorý je (de)konštruktívnou responziou na ironickú subverziu, relativizmus a čisto metatextovú odvodenosť (odhliadajúcu od fenomenality samého výskumného predmetu) istých polôh postmoderného/postštrukturalistického diskurzu v prospech záväzného a závažne mieneného pojmového vypovedania, o interpretovaných arcitextoch, ako aj o epistemologickej situácii literárnej teórie/literárnej vedy/estetiky/ semiotiky/humanistiky v celostne existenciálnej perspektíve.

FF UKF dosiahla úspech pri schvaľovaní nových projektov APVV so začiatkom riešenia v roku 2018. V rámci Verejnej výzvy vyhlásenej APVV bolo pracovníkmi fakulty podaných 7 nových projektov v pozícii žiadateľa a 2 projekty v pozícii partnera. Z nich bolo rozhodnutím agentúry finančne podporených 5 projektov.

 

Informácie poskytli: Ing. Henrieta Cherid,  projektová manažérka UKF a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan FF

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky