Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia vydala správu o rodovej rovnosti 2018

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Správa z roku 2018 o rovnosti medzi ženami a mužmi

Rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou Európskej únie, ktorá bola zakotvená v zmluve od samého začiatku, keďže Rímska zmluva obsahovala ustanovenie o rovnakej odmene za rovnakú prácu.

Činnosť Európskej komisie v oblasti politiky rodovej rovnosti je založená na dokumente „Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019, ktorý sa zameriava na päť prioritných oblastí:

  • zvýšenie účasti žien na trhu práce a rovnaká ekonomická nezávislosť žien a mužov;
  • zmenšenie rodových rozdielov v odmeňovaní, zárobkoch a dôchodkoch, a v dôsledku toho boj proti chudobe žien;
  • podpora rovnosti žien a mužov pri prijímaní rozhodnutí;
  • boj proti rodovo motivovanému násiliu a ochrana a podpora obetí; ako aj
  • podpora rodovej rovnosti a práv žien na celom svete.

Európska komisia vydala správu o rodovej rovnosti 2018 z ktorej vyplýva, že v určitých oblastiach sa pokrok ešte nedosiahol: ženy aj naďalej vykonávajú väčšinu opatrovateľských povinností v rodine, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov už roky stagnuje na úrovni 16 % a násilie páchané na ženách naďalej zostáva problémom.

Ako sa posilní postavenie žien v digitálnom veku

Účasť žien v oblasti informačných a komunikačných technológií a v digitálnom sektore sa v posledných rokoch výrazne nezvýšila. Komisia uverejnila ďalšiu štúdiu o postavení žien v digitálnom veku, z ktorej vyplýva, že väčší počet žien na digitálnych pracovných miestach by mohol posilniť HDP v EÚ o16 miliárd EUR ročne. Ženy však predstavujú iba 24,9 % absolventov technicky zameraných vysokých škôl. Pokiaľ ide o podnikanie v oblasti technológií, majú začínajúce podniky, ktoré vlastnia ženy, väčšiu šancu na úspech, avšak štúdia ukazuje, že len 14,8 % začínajúcich podnikov zakladajú ženy. Technologický sektor do roku 2020 vytvorí 500 000 nových pracovných miest. Žiaľ, môže sa stať, že európske ženy tieto príležitosti nevyužijú, čo bude na škodu aj pre európske hospodárstvo.

Ženy v digitálnom veku

Zdroj: Women in the Digital Age

Aby sa zvýšila účasť žien v digitálnom sektore, komisárka Gabrielová dnes vytýčila plány, ktoré propagujú ženské vzory v odvetví informačných technológií, odstraňujú stereotypy, presadzujú a podporujú digitálne zručnosti a vzdelanie a presadzujú viac žien medzi podnikateľmi. Iniciatíva pre ženy v digitálnom odvetí bude prebiehať v rokoch 2018 a 2019.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Správa z roku 2018 o rovnosti medzi ženami a mužmi

Women in the Digital Age

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky