Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti SEAM 2017

VEDA NA DOSAH

SEA poster  a  Robert F. Engle, držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu v r.2003

V dňoch 29. – 30. septembra 2017 sa v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konala výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti SEAM 2017 (Slovak Economic Association Meeting 2017), za prítomnosti vzácnych hostí: Roberta F. Engla, ktorý v roku 2003 získal Nobelovú cenu za ekonómiu a Davida H. Reileyho, ktorý je profesorom na UC Berkeley School of Information.

Foto 1: Organizátori konferencie a hlavný rečník Robert F. EngleSúčasťou konferencie bola aj panelová debata o meraní medzinárodného dopadu vedeckých výstupov slovenských ekonómov. „Aktuálne a presné údaje o vedeckých výstupoch a ich medzinárodne porovnateľnom dopade pomôžu najmä mladým ekonómom zorientovať sa a sústrediť svoje sily na vedecké výstupy s čo možno najväčším prínosom pre vedu. Tým, že pokrývajú široké spektrum výstupov, otvárajú veľa možností, ako zlepšiť svoj výskumný profil, a tým napomôcť ďalšiemu rozvoju ekonómie na Slovensku“, zdôraznil Martin Kahanec, predseda SES.

„Počas konferencie bolo prezentovaných viac ako 100 vedeckých štúdií od 240 autorov a spoluautorov, reprezentujúcich viac ako 100 inštitúcií z 23 krajín sveta. Pokryté boli prakticky všetky oblasti ekonomického výskumu, od histórie ekonomického myslenia, cez financie, makroekonómiu, menovú a fiškálnu politiku, bankovníctvo, korupciu, trh práce, migráciu, vzdelávanie, industriálnu ekonómiu, až po experimentálnu a behaviorálnu ekonómiu“, uviedol tajomník SES a hlavný organizátor konferencie Eduard Baumöhl.

„Členovia Slovenskej ekonomickej spoločnosti sú výskumníci pôsobiaci na slovenských aj zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách. Cieľom konferencie je umožniť najmä študentom a mladým výskumníkom v oblasti ekonómie na Slovensku získať spätnú väzbu na ich výskum od skúsených a etablovaných ekonómov. Aj z tohto dôvodu študenti neplatia konferenčný poplatok a ich účasť je bezplatná. Mimoriadne nás teší, že účasť študentov a mladých výskumníkov je každým rokom vyššia“, uviedol podpredseda SES a riaditeľ Odboru výskumu NBS Martin Šuster.

Cena pre mladého ekonóma

Počas konferencie udelila SES Cenu pre mladého ekonóma (do 35 rokov) za najlepší výskumný článok „Členovia Slovenskej ekonomickej spoločnosti sú výskumníci pôsobiaci na slovenských aj zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách. Cieľom konferencie je umožniť najmä študentom a mladým výskumníkom v oblasti ekonómie na Slovensku získať spätnú väzbu na ich výskum od skúsených a etablovaných ekonómov. Aj z toho dôvodu študenti neplatia konferenčný poplatok a ich účasť je bezplatná. Mimoriadne nás teší, že účasť študentov a mladých výskumníkov je každým rokom vyššia“, uviedol podpredseda SES a riaditeľ Odboru výskumu NBS Martin Šuster. Cena pre mladého ekonóma Počas konferencie udelila SES Cenu pre mladého ekonóma (do 35 rokov) za najlepší výskumný článok prezentovaný na konferencii. Vedecký výbor konferencie zvolil z 20-tich príspevkov prihlásených do súťaže prácu Zuzany Múčka z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť s názvom „Is the Maastricht debt limit safe enough for Slovakia? Endogenous fiscal limits and default risk premia“ (Je Maastrichtské kritérium pre štátny dlh bezpečný pre Slovensko? Endogénne fiškálne limity a riziková prirážka za default).  Podľa Martina Kahanca, predsedu SES a predsedu vedeckého výboru konferencie: „Víťazná práca predstavuje špičkový výskum spĺňajúci atribúty kvalitnej medzinárodne porovnateľnej vedeckej práce. Je orientovaná na aktuálnu problematiku SR, má dopad na hospodársku politiku, a prispieva k aktuálnej diskusii o dlhovej brzde. Na základe vedeckých metód poskytuje presvedčivé argumenty proti jej uvoľňovaniu.“	  prezentovaný na konferencii. Vedecký výbor konferencie zvolil z 20-tich príspevkov prihlásených do súťaže prácu Zuzany Múčka z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť s názvom „Is the Maastricht debt limit safe enough for Slovakia? Endogenous fiscal limits and default risk premia“ (Je Maastrichtské kritérium pre štátny dlh bezpečný pre Slovensko? Endogénne fiškálne limity a riziková prirážka za default).

Podľa vyjadrení Martina Kahanca, predsedu SES a predsedu vedeckého výboru konferencie „víťazná práca predstavuje špičkový výskum spĺňajúci atribúty kvalitnej medzinárodne porovnateľnej vedeckej práce. Je orientovaná na aktuálnu problematiku SR, má dopad na hospodársku politiku, a prispieva k aktuálnej diskusii o dlhovej brzde. Na základe vedeckých metód poskytuje presvedčivé argumenty proti jej uvoľňovaniu.“ 

Kto je Robert F. Engle

Robert F. EngleRobert F. Engle je profesor financií na New York University Stern School of Business. V roku 2003 získal Nobelovu cenu za ekonómiu za svoj výskum v oblasti modelovania volatility na finančných trhoch. V rámci svojej prednášky predstavil nové nástroje merania systematického rizika, ktoré sú zverejňované na stránkach Inštitútu volatility NYU, kde pôsobí ako riaditeľ. Koncept tzv. SRISK indikátora vychádza z údajov  akciového trhu, ktoré môžu vhodne doplniť bežne používané stresové testovanie. Regulátori finančného trhu a centrálne banky môžu SRISK indikátor využiť na odhadnutie rizika eventuálnych finančných kríz, resp. ako doplnok ku svojim vlastným systémom varovania. Empirické výsledky boli prezentované pre viaceré krajiny z celého sveta.

David H. Reiley

David H. Reiley je profesor na UC Berkeley School of Information a zároveň Foto 4: David H. Reiley závery svojej plenárnej prednášky o experimentoch prespievalvýskumník v spoločnosti Pandora Media, Inc. Zaoberá sa experimentálnou ekonómiou, najmä meraním efektov online marketingu. V minulosti pôsobil v spoločnostiach Google a Yahoo! Research. Počas prednášky zdôraznil, že výsledky marketingových kampaní sú obvykle merané nepresne a zvyknú nadhodnocovať vplyv reklamy na predaje a zisky. Efekty reklamy však je možné správne merať  pomocou vhodne pripravených experimentov. Na príklade online experimentu na viac ako 3 mil. zákazníkov Reiley ukázal, že online reklama môže byť účinná a zisková. Je však potrebné veľmi starostlivo vyberať subjekty tak do kontrolnej, ako aj do testovanej skupiny. Reileyho hlavným posolstvom je, že dôležitejšie než množstvo dát je ich kvalita. Kvalitné dáta sa dajú zozbierať dôkladne kontrolovanými experimentmi.

Podujatie zorganizovali Slovenská ekonomická spoločnosť v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach.

Na záver konferencie sa konalo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Spoločnosť na ňom prijala etický kódex, ktorý formuluje zásady vedeckej práce a jej zverejňovania, zásady posudzovateľskej, oponentskej a hodnotiacej činnosti, zásady profesionálneho správania, vymenúva závažné porušenia etických zásad a umožňuje SES porušenia sankcionovať. Ako konštatoval Andrej Svorenčík, člen predstavenstva SES, „etický kódex bude slúžiť, ako signalizačný prostriedok pre všetkých slovenských ekonómov a mal by pomôcť zvýšiť kvalitu a transparentnosť ekonomickej vedy na Slovensku.“

Slovenská ekonomická spoločnosť (SES) je vedecké a odborné združenie ekonómov. Je to občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať a podporovať teoretický a aplikovaný výskum v ekonomických vedách. Podporuje pokrok v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku s dôrazom na podporu mladých ekonomických talentov. Slovenská ekonomická spoločnosť zastupuje Slovensko v Medzinárodnej ekonomickej spoločnosti (IEA). Predsedom SES je Martin Kahanec, podpredsedami sú Tatiana Kluvánková a Martin Šuster.

 

Informácie nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach.

Redigovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Viac informácií a program konferencie

Záznamy z plenárnych prednášok a  fotogaléria

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky