Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vybrané aspekty maloobchodnej vybavenosti mesta Piešťany

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: pekáreň; Pixabay.com /Pexels/

Priestorovou a funkčnou štruktúrou maloobchodnej siete na území mesta Piešťany sa zaoberá práca Vybrané aspekty maloobchodnej vybavenosti mesta Piešťany (Selected aspects of retail amenity in the Piešťany town) od Sandry Wieckovej a jej školiteľky RNDr. Miroslavy Trembošovej, PhD., Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Na základe terénneho výskumu a pasportizácie vytvorili podrobnú databázu, za pomoci ktorej zmapovali stav maloobchodnej vybavenosti mesta v roku 2017. Na základe porovnania s predchádzajúcimi výsledkami zhodnotili vývojové etapy maloobchodnej siete mesta Piešťany v rokoch 2011 a 2017, z ktorých vyplynú rozvojové perspektívy do budúcna. Využívali pritom metódu vysvetľujúceho opisu, kartografickú metódu, systémovú metódu, štatistické a matematické metódy a porovnávaciu (komparatívnu) metódu.     

Cieľom článku bolo poukázať na súčasnú maloobchodnú sieť mesta Piešťany prostredníctvom jej priestorovej a funkčnej štruktúry a tiež porovnania s predchádzajúcimi pasportizáciami. „Hlavným cieľom bolo potvrdenie hypotézy o pretrvávajúcej etape koncentrácie v maloobchodnom systéme mesta Piešťany. Zároveň sme predikovali perspektívy rozvoja maloobchodu v meste Piešťany,“ uviedli Sandra Wiecková a školiteľka RNDr. Miroslava Trembošová, PhD.   

Ako teda autorky postupovali? Prvým dôležitým krokom bolo zhromažďovanie použitých literárnych zdrojov (odborná literatúra, publikácie, monografie, časopisy, mapové podklady, štatistické údaje a pod). „Pri spracovaní údajov nám bola nápomocná spolupráca s pracovníčkou MsÚ v Piešťanoch Ing. Darinou Vlhovou a s pracovníčkou ÚPSVARu pani Emíliou Roháčovou.“ Aktuálne informácie o stave maloobchodnej siete mesta Piešťany boli získané podrobným terénnym výskumom, ktorý pozostával z pozorovania maloobchodných predajní urbanistických obvodov. „Vo všetkých urbanistických obvodoch sme značili názov, ulicu a popisné číslo, zameranie predajne, počet zamestnancov a pokladní, plochu predajne a pri veľkoplošných predajniach aj počet parkovacích miest. Tieto vstupné dáta boli nevyhnutné pre výpočty daného ukazovateľa – obslužného parametra a popis sortimentnej štruktúry. Na základe interferencie obslužného parametra sme interpretovali získané informácie a tvorili konkrétny text,“ konštatovali autorky.

Priestorovú štruktúru maloobchodnej siete, ktorú autorky stanovili na základe obslužného parametra, je podľa nich možné označiť ako veľmi ovplyvnenú dopravnou polohou a počtom obyvateľov, t. j. lokalizačnými faktormi. „Piešťany so statusom kúpeľného mesta ovplyvnili aj náš postup, keď sme do počtu obyvateľov s trvalým pobytom pripočítali alikvótne prepočty prenocovaných návštevníkov, ktorých v roku 2011 bolo 1 528 a v roku 2017 1 697. Keďže nepoznáme presné lokalizácie hotelov a penziónov, tieto počty sme pripočítali k priemeru mesta; a obslužný parameter v roku 2011 bol 59,9 a v roku 57,3 (pokles o 4,35 %).“   

V závere autorky konštatovali, že štruktúra maloobchodnej siete sa napriek viacerým faktorom nemení. Dôkazom tohto tvrdenia podľa autoriek môžu byť nadpriemerné hodnoty sledovaného ukazovateľa, zistené podrobnou pasportizáciou a výpočtami. „Podrobnými výpočtami sme zistili veľmi dôležitý faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje maloobchodnú sieť, a to, že hodnoty priemerného tempa rastu obslužného parametra sú negatívne, resp. v klesajúcich číslach (98,98 %). Dospeli sme však aj k výsledkom, ktoré hovoria o pozitívnej situácii v meste Piešťany v súčasnosti (stúpanie počtu obyvateľov, stále viac klesajúca nezamestnanosť, ale aj veľmi dobrá vzdelanostná úroveň obyvateľstva). Do budúcna je možné predpokladať, že maloobchodná sieť mesta sa bude neustále perspektívne rozvíjať.“

Ilustračné foto: predajňa; Pixabay.com /Pexels/

Autorky ešte dodávajú, že prínos ich práce pre odbornú verejnosť spočíva v tom, že doposiaľ v meste Piešťany nebola robená podrobná pasportizácia maloobchodných predajní, ktorá je týmto jedinečná. „Najmä manažéri, hlavne zahraničných reťazcov, majú dopyt po takýchto dátach.“

No a bežní ľudia, či už obyvatelia Piešťan, ale i jeho návštevníci, a to nielen účastníci kúpeľného cestovného ruchu, majú podrobné informácie o predajniach v meste Piešťany, doplnili Sandra Wiecková a školiteľka RNDr. Miroslava Trembošová, PhD.

Príspevok „Vybrané aspekty maloobchodnej vybavenosti mesta Piešťany“ bol publikovaný v Zborníku recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa o tejto téme dozviete viac. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

Doplňujúce informácie poskytli autori projektu: Sandra Wiecková; školiteľ: Miroslava Trembošová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Pexels/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky