Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Únia rozhoduje o svojich budúcich financiách po roku 2020

VEDA NA DOSAH

Ilustračná infografika (Zdroj: Pixabay.com)

Každých sedem rokov Únia rozhoduje o svojich budúcich financiách. Je to čas, aby sa lídri finančne zaviazali k rozhodnutiu akú Úniu chcú. Toto je vždy dôležitý moment. Je však dvojnásobne dôležitá v čase, keď je Európa uprostred zásadnej diskusie o tom, ako by sa mala Únia v nasledujúcich rokoch vyvíjať. Teraz máme možnosť vybrať si Európu, ktorú chceme, a rozhodnúť sa o rozpočte, ktorý nám pomôže vybudovať ju.

Odstúpenie Spojeného kráľovstva z Únie bude znamenať stratu významného prispievateľa na financovanie politík a programov Únie. To si vyžiada kritický pohľad na to, kde je možné dosiahnuť úsporu a efektívnejšie dodať priority. Je to dôležitá súčasť prípravy akéhokoľvek návrhu rozpočtu a Komisia je plne odhodlaná modernizovať a zefektívniť ho, ak je to možné. Bude však potrebná aj ochota pozrieť sa s otvorenou mysľou na zdroje potrebné na premenu nových priorít na hmatateľné výsledky.

Príspevok UK do rozpočtu Únie (Zdroj:https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7886

Zdroj: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7886

Lídri Európskej únie budú na zasadnutí 23. februára diskutovať o tom, ako zabezpečiť primerané financovanie priorít, ktoré pre Úniu stanovili 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii, aby ich bolo možné realizovať. Oba tieto prvky – definovanie spoločných priorít a poskytnutie prostriedkov Únii na ich naplnenie – od seba nemožno oddeliť. Rozpočet EÚ je prostriedkom na dosiahnutie našich politických cieľov.

Možnosti budúceho rozpočtu

V rámci diskusie o  úrovni ambicióznosti opatrení EÚ oblastiach, ako je ochrana vonkajších hraníc EÚ, podpora skutočnej európskej obrannej únie, posilnenie digitálnej transformácie Európy alebo zefektívnenie politiky súdržnosti a poľnohospodárskej politiky, je dôležité, aby vedúci predstavitelia vedeli, aký by bol konkrétny vplyv ich rozhodnutí na financovanie na úrovni EÚ. Ak sa napríklad lídri rozhodnú, že splnia často opakovaný sľub o zlepšení ochrany vonkajších hraníc EÚ, bude to počas siedmich rokov stáť 20 až 25 miliárd EUR. Cena za kompletný systém riadenia hraníc EÚ by sa pritom mohla vyšplhať až na 150 miliárd EUR. Je zrejmé, že na to, aby sa jednotlivé politické priority – nech už je to európska obranná únia, podpora mobility mladých ľudí, stimulovanie digitálnej transformácie, posilnenie výskumu a inovácie alebo položenie základov skutočnej hospodárskej a menovej únie – stali skutočnosťou, musia sa na ne vyčleniť primerané finančné zdroje.

Komisia takisto predstavuje možnosti modernizácie rozpočtu EÚ, ktoré okrem iného zahŕňajú posilnenie prepojenia medzi cieľmi rozpočtu EÚ a spôsobom jeho financovania. Uvádza tiež možnosti posilnenia väzby medzi financovaním z EÚ a dodržiavaním základných hodnôt Únie, tzv. podmienenosti.

Rýchla politická dohoda má zásadný význam

Na to, aby Únia dokázala, že je pripravená splniť pozitívny politický program vytýčený v Bratislave a Ríme, je nevyhnutné rýchlo dosiahnuť politickú dohodu o novom, modernom rozpočte EÚ. Včasná dohoda nie je len politicky žiaduca, ale aj potrebná z praktického hľadiska. Partneri a príjemcovia finančných prostriedkov z EÚ – od študentov a výskumníkov až po projekty v oblasti infraštruktúry, zdravotnej starostlivosti či energetiky, ako aj vnútroštátne a regionálne orgány si zaslúžia a potrebujú právnu a finančnú istotu. Komisia vedúcim predstaviteľom na konkrétnych prípadoch demonštruje, aké nepriaznivé účinky by prípadné zdržanie malo na občanov a podniky v celej EÚ. Komisia je presvedčená, že nepríjemná skúsenosť s neskorým prijatím súčasného rozpočtu EÚ, ktoré viedlo k výrazným zdržaniam pri spúšťaní nových programov a následne aj dosahovaní priorít financovania, by sa už nemala opakovať.

Formálny návrh dlhodobého rozpočtu by mal byť predložený najneskôr začiatkom mája 2018.

 

Zdroje:

 „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020

Tlačová správa zo 14. 2. 2018

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračný obrázok: Pixabay. com

Pohybujúci sa obrázok: https://giphy.com

Graf: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7886

Viac informácií nájdete tu.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky