Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Priebežná hospodárska prognóza EÚ a Slovenska zo zimy 2019

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie

Hospodárska prognóza zo zimy 2019 naznačuje mierny rast v atmosfére globálnej neistoty. V roku 2019 bude európske hospodárstvo podľa prognózy rásť už siedmy rok po sebe, pričom rast sa očakáva v každom členskom štáte. V porovnaní s vysokými mierami rastu z posledných rokov sa očakáva celkové zmiernenie tempa, s výhľadom sa navyše spája veľká neistota.

Hospodárska činnosť v druhej polovici minulého roka naďalej klesala, keďže rast svetového obchodu sa spomaľoval, dôveru pohltila neistota a výstupy niektorých členských štátov boli negatívne ovplyvnené dočasnými faktormi, napríklad prerušeniami automobilovej výroby, sociálnym napätím a neistotou v oblasti fiškálnej politiky. Z týchto dôvodov sme v roku 2018 zrejme zaznamenali spomalenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne aj v EÚ na 1,9 %, a to z úrovne 2,4 % v roku 2017 (jesenná prognóza: 2,1 % pre EÚ28 a eurozónu) píše sa v tlačovej správe Európskej komisie zo 7. februára t. r.

Infografika: European Economic Forecast

Dynamika hospodárstva zo začiatku tohto roka sa utlmila, ale základy sú stále zdravé. Hospodársky rast bude pokračovať, i keď v miernejšom tempe. Európske hospodárstvo by malo naďalej ťažiť zo zlepšenia podmienok na trhu práce, priaznivých podmienok financovania a mierne expanzívnej fiškálnej politiky. HDP eurozóny sa podľa súčasnej prognózy zvýši o 1,3 % v roku 2019 a o 1,6 % v roku 2020 (jesenná prognóza: 1,9 % v roku 2019, 1,7 % v roku 2020). Smerom nadol sa upravuje aj prognóza rastu HDP EÚ, a to na úroveň 1,5 % v roku 2019 a 1,7 % v roku 2020 (jesenná prognóza: 1,9 % v roku 2019, 1,8 % v roku 2020).

Pokiaľ ide o väčšie členské štáty, údaje o raste v roku 2019 sa výrazne upravovali smerom nadol pre Nemecko, Taliansko a Holandsko. Mnoho členských štátov naďalej ťahá silný domáci dopyt, podporovaný aj fondmi EÚ.

Inflácia

Inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien v eurozóne sa ku koncu roka 2018 znížila v dôsledku prudkého poklesu cien energií a nižšej inflácie cien potravín. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny energií a nespracovaných potravín, bola v priebehu roka utlmená napriek rýchlejšiemu rastu miezd. Celková inflácia podľa HICP dosiahla v roku 2018 priemernú hodnotu 1,7 %, čo je nárast oproti 1,5 % v roku 2017. Keďže v tomto a budúcom roku sa predpokladajú nižšie ceny ropy, ako sme očakávali na jeseň, inflácia v eurozóne sa podľa prognóz v roku 2019 mierne zníži na 1,4 % a v roku 2020 sa mierne zvýši na 1,5 %. Inflácia v EÚ by v tomto roku mala dosiahnuť v priemere 1,6 % a v roku 2020 by sa mala zvýšiť na 1,8 %.

Infografika: European Economic Forecast

Neistoty aj vďaka brexitu

Hospodársky výhľad sa vyznačuje vysokou úrovňou neistoty a prognózy sú ovplyvnené rizikami nepriaznivého vývoja. Obchodné napätie, ktorému už dlhšiu dobu čelíme, sa trochu zmiernilo, ale naďalej vzbudzuje obavy. Čínske hospodárstvo môže spomaľovať prudšie, než sa očakávalo, a globálne finančné trhy a mnohé rozvíjajúce sa trhy sú citlivé na náhle zmeny vnímania rizika a očakávania rastu. Proces brexitu je pre EÚ naďalej zdrojom neistoty.

V prípade Spojeného kráľovstva bol na rok 2019 použitý čisto teoretický predpoklad

Vzhľadom na proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú prognózy na roky 2019 a 2020 z čisto teoretického predpokladu, že štruktúra obchodu medzi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom sa nezmení. Tento predpoklad slúži len na účely prognózy a nemá žiadny vplyv na proces prebiehajúci na základe článku 50.

Slovensko

Súkromná spotreba zostáva silným prispievateľom k hospodárskemu rastu. Dôvera spotrebiteľov naďalej zostáva na rekordných úrovniach po ukončení krízy, podporená je rýchlym rastom miezd a pevným hospodárskym výhľadom. Napriek rastúcim obavám o vyhliadky globálneho obchodu očakáva sa, že čistý zahraničný dopyt výrazne stimuluje hospodársky rast v roku 2019, v neposlednom rade kvôli rastúcemu objemu výroby v automobilovom sektore orientovanom na vývoz. 

Slovensko: Graf Real GDP growth and contributions

Rast investícií sa od roku 2019 pravdepodobne trochu zníži, pretože budovanie kapacít v automobilovom sektore sa skončí. Zatiaľ čo verejné investície, ktoré čiastočne financuje EÚ, pravdepodobne podporia celkovú investičnú činnosť, je pravdepodobné, že počas horizontu prognózy nedôjde k výraznému zvýšeniu tempa absorpcie fondov EÚ. Celkovo sa predpokladá, že rast reálneho HDP zostane na úrovni 4,1% v roku 2019, a potom klesne na úroveň 3,5 % v roku 2020. Zvyšujúca sa zamestnanosť v roku 2018 spôsobila nedostatok pracovnej sily a tlak na mzdy, podporované rýchlym vytváraním pracovných príležitostí. Tie zvyšujú výnosy posilňujú rozpočty domácností a pravdepodobne umožnia súkromnej spotrebe udržať dynamiku v rokoch 2019 a 2020.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip096_en.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_sk.htm

Infografika: https://ec.europa.eu/info/winter-2019-economic-forecast-growth-moderates-amid-global-uncertainties_en

Slovensko:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_07_02_19_sk_en.pdf

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky