Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prečo máme ekonomické krízy?

VEDA NA DOSAH

finančná kríza, ilustračný obrázok

Autor úspešnej publikácie Ekonomické krízy a ekonomická veda – Daniel Dujava prezentoval svoju publikáciu na vedeckom seminári dňa 19. 6. 2017 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave.

Kniha je venovaná čitateľom, ktorí prichádzajú s ekonómiou do každodenného kontaktu, ale ktorých hlavným odborným zameraním nie je oblasť ekonomických kríz, a takisto širšej verejnosti, ktorá získa predstavu o tom, ako moderná ekonómia vysvetľuje hospodársky cyklus, aké riešenia odporúča, nakoľko sa poučila či nepoučila zo svojich omylov v minulosti a do akej miery je súčasný vývoj skutočne vizitkou jej zlyhania.

obálka publikácieAutor dokázal len na pár riadkoch veľmi dobre vystihnúť podstatu nielen historických, ale aj moderných ekonomických prác, ktoré svoju pointu skrývajú pred laikmi za zložité matematické konštrukcie. Snaží sa preklenúť rozdiely medzi často naivnou konverzáciou o hospodárskej politike na Slovensku na jednej strane a výskumom ekonómie hlavného prúdu na druhej strane.
Seminár k vedeckej monografii Ing. Daniela Dujavu, PhD. pripravil Ekonomický ústav SAV v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave. Jeho riaditeľ prof. Juraj Sipko ho uviedol naznačením príčinných súvislostí vývoja ekonomických kríz v kontexte finančných kríz. Daniel Dujava sa pred odborným publikom zamýšľal nad otázkou ako vyzerá ekonomická veda súčasnosti a podstatou ekonomickej krízy, ktorá je neintuitívnou záležitosťou. Objasnil svoj pohľad na pôvod ekonomických kríz, ktoré sú spôsobené poruchami v produktivite, ale najmä poruchami v cenovom mechanizme. Postupne pri svojej prezentácii dospel aj k vyústeniu, že ekonomická teória nie je bez chyby, najmä v súvislosti s podceňovaním úlohy kredibility, ale ekonomická veda je napriek hospodárskej a finačnej kríze z rokov 2007 a 2008 v dobrej kondícií. Dokáže veľmi dobre vysvetliť súčasný vývoj a zároveň poskytuje širokú paletu nástrojov, ktoré dokážu krízový vývoj riešiť. Vo svojej publikácii však kritizuje spôsob implementácie hospodárskopolitických opatrení centrálnymi bankami a vládami vyspelých krajín v posledných rokoch.

Predsedníctvo SAV na svojom 47. zasadnutí 11. mája 2017 vyhodnotilo súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov a ocenilo najlepšie práce. Ing. Daniel Dujava, PhD., ktorý pracuje na Ekonomickom ústave SAV aj na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, získal za monografiu „Ekonomické krízy a ekonomická veda“ 1. cenu v oblasti vied o spoločnosti a kultúre  v rámci III. oddelenia vied SAV. Najrozsiahlejšia kapitola jeho publikácie je venovaná praktickej implementácii monetárnej politiky a voľbe jej vhodného cieľa. Záverečné kapitoly publikácie sa sústreďujú na súčasné hospodárskopolitické špecifiká. Autor vysvetľuje, ako sa mení fungovanie nástrojov stabilizačnej politiky pri nulových úrokových mierach, objasňuje fungovanie neštandardných nástrojov monetárnej politiky a neopomína ani problémy menovej únie.

DUJAVA, D.: Ekonomické krízy a ekonomická veda. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 186 s. ISBN 978-80-8168-442-5.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie poskytol: Stanislav Ščepán, vedúci referátu pre komunikáciu a média SAV 

Ilustračné obrázky: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky