Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme výsledky súťaže o cenu guvernéra NBS

VEDA NA DOSAH

Trojica úspešných autorov spolu s guvernérom NBS Jozefom Makúchom

Jedna diplomová a dve dizertačné práce boli ocenené v rámci súťaže Národnej banky Slovenska (NBS). Guvernér NBS Jozef Makúch udelil prvú cenu s odmenou 1 500,00 eur Ing. Marekovi Zváčovi za diplomovú prácu „Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency Data“. Druhú cenu s odmenou 1 000,00 eur získala Ing. Anna Ruščáková, PhD. za dizertačnú prácu „Sporné otázky menovej politiky“ a na treťom mieste s odmenou 500,00 eur sa umiestnila Ing. Jozefína Semančíková, PhD. s dizertačnou prácou „Kointegrácia exportov a importov tovarov a ich vplyv na makroekonomickú výkonnosť“.

Ing. Marek Zváč je absolventom Fakulty financí a účetnictví na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Vo svojej diplomovej práci skúmal, či viacrozmerné modely s použitím vysoko frekvenčných dát poskytujú významne presnejšie predpovede Portfolio Value at Risk a Expected Shortfall ako viacrozmerné modely s pomocou denných dát. Hlavným výsledkom je, že heterogenná autoregresia s použitím vysoko frekvenčných dát dodala presnejšie alebo prinajlepšom rovnako presné predpovede Value at Risk ako benchmark modely s dennými dátami. Druhým podstatným výsledkom je, že aplikácia dostupných štatistických testov neposkytla vierohodný backtesting predpovedí Expected Shortfall.

1. miesto – Ing. Marek Zváč

Ing. Anna Ruščáková, PhD. z Ekonomickej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach vo svojej dizertačnej práci aplikuje prístup faktorovej-vektorovej autoregresie na analýzu transmisných mechanizmov menovej politiky Číny, USA, eurozóny, Japonska a Spojeného kráľovstva. Práca poukazuje na to, že menová politika vo viacerých krajinách nebola schopná zmierniť kolaps finančného sektora po roku 2008. V eurozóne navrhuje zvýšenie účinnosti menovej politiky, hlbšiu fiškálnu integráciu a nadväzujúce reformy najmä na trhu práce.

2. miesto – Ing. Anna Ruščáková, PhD.

Ing. Jozefína Semančíková, PhD., absolventka Ekonomickej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach, analyzovala kointegráciu medzi vývozom a dovozom tovarov, teda ich dlhodobý vzťah vo vybraných krajinách EÚ. Ukazuje sa, že najmä po kríze je dovoz najdôležitejšou premennou vysvetľujúcou vývoz. Vývoz je zas po domácom dopyte druhou najdôležitejšou premennou vysvetľujúcou dovoz. Politiky, ktoré by mohli znížiť vzájomnú závislosť medzi dovozmi a vývozmi, zahrňujú diverzifikáciu obchodu aj mimo krajín EÚ, diverzifikáciu produkcie do iných odvetví, alebo zníženie energetickej a kapitálovej náročnosti produkcie.

3. miesto – Ing. Jozefína Semančíková, PhD.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie vyhlásila centrálna banka po piatykrát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2017 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2016/2017, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska.

 

Informácie poskytla: Martina Vráblik Solčányiová, hovorkyňa NBS

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto zdroj: NBS

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky