Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Posilnenie medzinárodnej úlohy eura v novom roku

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: ochrana eura (Zdroj: Pixabay.com)

Euro je dnes druhou najdôležitejšou medzinárodnou menou. Približne 340 miliónov európskych občanov v 19 členských štátoch eurozóny používa eurobankovky a euromince každý deň. Asi 60 krajín sveta euro používa alebo ho bude používať, prípadne naviazalo svoju menu na euro.

Euro je široko akceptovanou menou pre medzinárodné platby, pričom v eurách je uložený aj významný podiel medzinárodných rezerv zahraničných centrálnych bánk. V eurách sa emitujú aj dlhopisy na medzinárodných trhoch.

V roku 2017 bolo približne 36 % hodnoty medzinárodných transakcií fakturovaných alebo vyrovnaných v eurách. Euro tvorí približne 20 % medzinárodných rezerv zahraničných centrálnych bánk. To je viac ako podiel eurozóny na celosvetovom hrubom domácom produkte (HDP).

Krajiny, ktoré používajú euro, alebo ich mena je naviazaná na euro

Zdroj: Towards a stronger international role of the euro

Podpora eura zo strany verejnosti v EÚ je stabilne vysoká, a to najmä v krajinách, ktoré už euro používajú. Európania považujú euro za jeden z hlavných symbolov Európskej únie. Európskym domácnostiam, podnikom aj vládam prinieslo viditeľné a veľmi praktické výhody: stabilné ceny, nižšie transakčné náklady, transparentnejšie a konkurenčnejšie trhy a väčší objem obchodu. Vďaka euru je cestovanie a bývanie v zahraničí ľahšie, úrokové miery sú nižšie a úspory chránené. 

Desať rokov po finančnej kríze, ktorá otriasla svetom, je štruktúra európskej hospodárskej a menovej únie citeľne silnejšia, no v tejto oblasti zostáva ešte veľa práce.

Komisia navrhuje, ako ešte väčšmi posilniť globálnu úlohu eura. Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Euro je úspešnou menou, hoci sa zrodilo len nedávno. Nastal čas, aby sa ďaleko viac presadilo na medzinárodnej scéne. Malo by odrážať politickú, hospodársku a finančnú váhu eurozóny a podporovať vyvážený medzinárodný politický a hospodársky poriadok založený na pravidlách. Dnešné návrhy sú počiatkom procesu, ktorý môže byť korunovaný úspechom, len ak sa o to spoločne pričinia EÚ, členské štáty, účastníci trhu a ďalší aktéri.“

Iniciatívy na posilnenie úlohy eura

  • Dobudovanie hospodárskej a menovej únie, bankovej únie a únie kapitálových trhov v Európe. Len sedem zo 40 kľúčových návrhov, ktoré Komisia v týchto oblastiach predložila spoluzákonodarcom, bolo prijatých.
  • Ďalšie opatrenia na podporu efektívneho európskeho finančného sektora vrátane silnejších infraštruktúr európskeho finančného trhu; stabilné referenčné hodnoty úrokových mier a integrovaný systém okamžitých platieb v EÚ.
  • Iniciatívy spojené s medzinárodným finančným sektorom: neustála spolupráca medzi centrálnymi bankami v záujme zaistenia finančnej stability; zvýšenie podielu dlhopisov denominovaných v eurách a vydaných európskymi subjektmi; rozvíjanie hospodárskej diplomacie s cieľom podporovať používanie eura a poskytovanie technickej pomoci na zlepšenie prístupu k systému platieb v eurách pre zahraničné subjekty, najmä v kontexte európskeho vonkajšieho investičného plánu.

Currency composition of global payments

Zdroj: Towards a stronger international role of the euro

Rozsiahlejšie používanie eura v kľúčových strategických odvetviach

Napriek tomu, že európske podniky sú v pozícii veľkých nákupcov a aj veľkých výrobcov, na kľúčových strategických trhoch stále obchodujú v amerických dolároch, často dokonca aj medzi sebou. To ich vystavuje menovým a politickým rizikám, ako sú napríklad jednostranné rozhodnutia, ktoré sa priamo dotýkajú transakcií denominovaných v dolároch. V tejto súvislosti Komisia v decembri 2018 prijala odporúčanie na rozšírenie používania eura pri medzinárodných dohodách a transakciách v oblasti energetiky.

Aké budú mať z toho európski občania prínos? Budú ich účty za energiu nižšie?

Európske podniky stále obchodujú s americkým dolárom na kľúčových strategických trhoch, často aj medzi sebou. To vystavuje podniky menovému riziku a politickým rizikám, ako sú jednostranné rozhodnutia, ktoré priamo ovplyvňujú transakcie v dolároch.

Keďže väčšina dovozu energie je v súčasnosti založená na americkom dolári, jeho kolísanie vo vzťahu k euru by mohlo viesť k výraznej zmene výmenného kurzu z jedného roka na druhý. Významné zmeny výmenného kurzu sa okamžite objavujú na úrovni dovozných cien energií, čo ovplyvňuje kúpnu silu európskych občanov a náklady podnikov. Širšie používanie eura v energetickom sektore by mohlo zmierniť tieto menové riziká a znížiť náklady v energetickom sektore v Európe.

Európske podniky tak získajú väčšiu autonómiu a budú môcť získavať financovanie s menším rizikom. To prispeje k splneniu cieľa EÚ vybudovať energetickú úniu, ktorá zaistí bezpečné, realizovateľné a dostupné dodávky energie.

Komisia súbežne s tým začne aj celý rad cielených konzultácií so zainteresovanými stranami, o výsledkoch ktorých bude informovať v lete 2019.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Towards a stronger international role of the euro   (5. 12. 2018)

Frequently asked questions: Towards a Stronger International Role of the Euro

Tlačová správa zo dňa 5. 12. 2018

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky