Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Podpora slovenského ekosystému startupov – Štúdia

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok z obálky publikácie

„Nástroj na podporu politiky“ (ďalej len PSF) zriadilo Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie Európskej komisie v rámci Európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie „Horizont 2020“ s cieľom podporiť členské štáty a pridružené krajiny v reforme ich národných systémov vedy, techniky a inovácií.

Slovenské orgány vyjadrili záujem o získanie špecifickej podpory v rámci PSF v kontexte „stratégie na podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému“, ktorú prijala vláda Slovenskej republiky ešte v júni 2015. Špecifická podpora pre Slovensko bola zameraná na poskytnutie usmernenia a odporúčaní v záujme: zlepšenia podnikateľského prostredia s cieľom podporiť podnikanie, startupy a zvýšiť investície podnikov do výskumu a inovácií. Ďalej ide o zlepšenia systému inkubácie/zrýchlenia na Slovensku a prilákania zahraničných investorov na vytvorenie nových inkubátorov/akcelerátorov, vytvorenia a zavedenia transparentného a účinného systému na podporu podnikateľských anjelov.

Panel expertov PSF pozostávajúci zo štyroch nezávislých expertov pracoval od apríla 2016 do augusta 2016 a dospel k súboru politických odporúčaní, ktoré sú zvýraznené priamo v úvode správy. V osobitných odporúčaniach, ktorých je spolu 21, sú uvedené konkrétne usmernenia a plán implementácie odporúčaných opatrení.

Podrobnosti o publikáciiObálka publikácie

Slovensko prechádza zmenou „základov“ pre svoju konkurencieschopnosť. Slovensko má vzhľadom na zvýšenie príjmu a produktivity v poslednej dekáde snahu prejsť od prístupu ku konkurencieschopnosti založenej na nákladoch k modelu založenom na kvalite, ktorý je poháňaný inováciami. Tento proces zmeny je už premietnutý do zmluvy o partnerstve s Európskou úniou a podporený dostatočnými zdrojmi z Európskych štrukturálnych fondov.

Novozaložené spoločnosti sú hlavnými predstaviteľmi tejto zmeny, ktorá môže byť pre úspech tejto stratégie rozhodujúca. Nové domáce aj zahraničné firmy konkurujú existujúcim a tým podporujú procesy prechodu k inovatívnejším a produktívnejším priemyselným odvetviam. Novozaložené spoločnosti na Slovensku by mali byť považované za budúcu chrbticu ekonomiky. Pomôžu znížiť rozdiel medzi spoločnosťami v zahraničnom a domácom vlastníctve, podporia integrovanie ekonomiky do hodnotových reťazcov, obohacovanie existujúcich a vytváranie nových odvetví.

To znamená, že startupy sú významnými prispievateľmi štrukturálnej zmeny, ktorá je potrebná na modernizovanie ekonomiky, aby si udržala konkurencieschopnosť v dlhodobom horizonte.

Startupy sú prísľubom, že je možné vyvinúť inovatívne produkty a služby, ktoré vytvoria, redefinujú, alebo rozšíria trhy a tým ponúknu obrovský rastový potenciál. Ekosystém startupov sa na Slovensku začal objavovať počas posledných 4 až 5 rokoch. Tento systém je malý, ale plne kvalifikovaný a vykazuje množstvo spolupracujúcich priestorov, inkubátorov, investorov do rizikového kapitálu, podnikateľských anjelov a podobne.

Vypracovanie programu „Ekosystém pre startupy“ je súčasťou tohto väčšieho procesu zmeny. Startupy prispievajú k štrukturálnej zmene a môžu zmeniť spôsob konania v spoločnostiach, odvetviach a verejnom sektore. Zmena je vítaná iba vtedy, keď je zlyhanie akceptovanou súčasťou hry. „Rýchle zlyhanie“ a „oslava úspechu“ by mali byť sloganmi a nie pripomínaním si okolnosti, ktoré nefungovali. Vláda bude okrem ekosystému startupov najviac vplývať na budúci konania zosúladením vzdelávacieho a výskumného systému, ako aj podnikateľského prostredia za účelom vyrovnania sa výzvam tohto procesu zmeny.

Slovenský ekosystém startupov by sa mal tiež považovať za súčasť širšieho európskeho systému startupov. Komisia spustila alebo podporila rôzne iniciatívy zamerané na podporu takéhoto európskeho ekosystému startupov.

_________________

Pre slovo „startup“ existujú rôzne definície. Tento dokument sa pridržiava definícií Steva Blanka (2012: „Startupy sú dočasné organizácie, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa z nich vyvinuli veľkých spoločnosti. Počas svojho životného cyklu prechádzajú 6 stupňami vývoja: objavenie, validácia, výkonnosť, rozsah, udržanie a zachovanie.“ Blank rozlišoval medzi dvoma startupmi: a) skoré startupy, ktoré sú navrhnuté na vyhľadávanie výrobku/trhu schopného presadiť sa v podmienkach mimoriadnej neistoty, b) neskoré startupy, ktoré sú navrhnuté na vyhľadávanie opakovateľného a stupňovateľného modelu podniku a následne ich zmeny na veľké spoločnosti navrhnuté na pôsobenie v podmienkach veľkej istoty.

Oblasti, ktoré publikácia pokrýva: financovanie, inovácie, organizácia výskumu, podnikanie, Slovensko, správa, transfer technológie, výskum a vývoj, výskumná politika EÚ, začatie činnosti podniku

Viac informácií nájdete v publikácii: Specific support: Podpora slovenského ekosystému startupov – Štúdia na stránke EU Bookshop

 

Spracovala: Mária Izakovicova, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky