Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Od lineárneho k obehovému hospodárstvu, to je projekt MOVECO

VEDA NA DOSAH

tím projektu MOVECO SPU v Nitre

Podporovať prechod na obehové hospodárstvo, resp. cirkulárnu ekonomiku v krajinách Dunajského regiónu je cieľom európskeho projektu MOVECO (Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy). Je realizovaný v rámci programu Interreg – Dunajský nadnárodný program, zameriavajúceho sa na zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve medzi podnikmi, výskumno-vývojovými organizáciami, verejnými inštitúciami, rozvojovými inštitúciami a širokou verejnosťou.

Pre tradičné, takzvané lineárne hospodárstvo je typické, že odpad z použitých výrobkov je zneškodnený v spaľovniach alebo uložený na skládke. Výsledkom tohto spôsobu nakladania s odpadom je však strata materiálov a prírodných zdrojov. Cieľom obehového hospodárstva je naopak uzatvorenie materiálových cyklov – a to už vo fáze navrhovania výrobku. Produkty, ktoré je možné používať opakovane, je možné ich zdieľať, opraviť či recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu, umožňujú nielen uchovávať zdroje, ale stávajú sa aj trendom. Z kávovej usadeniny je napríklad možné vyrábať perá, zo starých textilných vlákien vytvoriť nové tašky alebo dobrým nápadom sú plechovky vyrobené z polyuretánovej peny, prípadne zubné kefky, ktoré je možné degradovať v domácom kompostovaní. V ideálnom prípade sa majú tiež rozpúšťať v slaných vodách, aby sa zabránilo znečisteniu morí. Špeciálne tento čiastkový projekt má na starosti slovenský partner projektu MOVECO.

„Naše súčasné spôsoby spotreby a výroby sa riadia lineárnou ekonomikou: výroba – používanie – likvidácia. Zdroje sa získavajú a spracúvajú na produkty. Použité produkty sú umiestnené na skládkach alebo spaľované. Zvyčajne sa výrobky a cenné zdroje v nich obsiahnuté na konci ich životných cyklov stratia likvidáciou. Budúcnosť patrí cirkulárnej ekonomike, zameranej na výrobu výrobkov, ktoré sa po ich fáze používania dajú ľahko recyklovať alebo opätovne použiť. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom inteligentného dizajnu produktov a inovatívnych obchodných modelov,“ uvádzajú realizátori projektu.

Medzi výhody, ktoré prináša cirkulárna ekonomika, podľa nich patria:

ochrana zdrojov a životného prostredia zlepšením efektívnosti zdrojov a znížením odpadu; hospodársky rast a inovácie, v rámci toho zvyšovanie konkurencieschopnosti znížením výrobných nákladov a zabezpečením dodávok prostredníctvom minimalizácie závislosti od dovozu surovín; sociálne benefity vytvorením nových pracovných miest prostredníctvom vývoja nových obchodných modelov, produktov a služieb.

projekt MOVECOV rámci projektu MOVECO bola spracovaná brožúra „Váš odpad je pre nás pokladom“, ktorá prináša príklady dobrej praxe v oblasti obehového hospodárstva. Ide o ukážku výrobkov a biznis modelov, ktoré sú príkladom úspešnej aplikácie princípov obehového hospodárstva v praxi. Poslúžiť môžu ako vzor pre ďalšie spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o to, ako môže obehové hospodárstvo prispieť k znižovaniu nákladov či vzniku nového podnikateľského zámeru prostredníctvom napr. uzatvorenia materiálového cyklu, predchádzania vzniku odpadu, využívania recyklovaných materiálov či ochrany zdrojov.

Podľa slov Grit Ackermann, koordinátorky projektu MOVECO, príklady dobrej praxe, uvedené v brožúre poukazujú na prínosy spojené s prechodom k obehovému hospodárstvu. „Uzatvorenie materiálových cyklov je kľúčové pre udržateľnú budúcnosť na našej planéte.” Zároveň dodáva, že príklady uvedené v brožúre sú len malou ukážkou – ďalšie príklady sú zverejnené na webovej stránke projektu. Cieľom projektu je podľa nej tiež  „poskytnúť zainteresovaným stranám z radov tvorcov politík, podnikateľskej sféry i širokej verejnosti balík nástrojov, ktorý poskytuje informácie o možnostiach aplikácie princípov obehového hospodárstva v praxi”.

Konzorcium v rámci projektu MOVECO pozostáva z dvanástich partnerov a štyroch pridružených partnerov z desiatich krajín podunajskej oblasti vrátane Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Moldavska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska. Konzorcium pracuje pod koordináciou Grit Ackermann z Obchodnej a priemyselnej komory Slovinska.

Partnerstvo MOVECO sa skladá zo zástupcov z rôznych oblastí, tiež tvorcov politík, organizácií na podporu podnikania, inštitúcií výskumu a vývoja, ako aj organizácií občianskej spoločnosti – všetci sa zaviazali rozvinúť potenciál cirkulárnej ekonomiky v podunajskej oblasti. Partnermi projektu sú aj dve slovenské inštitúcie: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Slovak Business Agency.

 

Ďalšie informácie o projekte

Na tejto oficiálnej stránke budú čoskoro zverejnené aj ďalšie materiály a informácie.

Info a foto zdroj

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky