Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nehnuteľnosti, smart mestá, ale aj menové pravidlá, predstavené boli vedecko-výskumné práce Ekonomickej fakulty TUKE

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: ekonomika a čas; Pixabay.com /geralt/

Problematiku oceňovania nehnuteľností v regióne rieši aktuálny projekt VEGA, ktorý je realizovaný na Katedre regionálnych vied a manažmentu (KRVaM) Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Tento projekt odhaduje vývoj cien nehnuteľností v danej lokalite, definuje, či sa zmenila situácia po významnej zmene a určuje cenu nehnuteľností pre jednotlivé skupiny obyvateľov. Bližšie podrobnosti ohľadom tohto projektu predstavil počas workshopu na pôde Ekonomickej fakulty TUKE vedúci KRVaM doc. Ing. Peter Džupka, PhD., ktorý účastníkov tiež v stručnosti oboznámil s vedeckovýskumným profilom a aktivitami katedry.

Ide o podujatie , ktorého motiváciou je oboznámiť, analyzovať a predstavovať vedecko-výskumné práce a výstupy jednotlivých katedier, konalo sa dňa 8. marca 2018. Ambíciou organizačného tímu je viesť ho formou workshopu, teda podnecovať diskusiu, stimulovať inovatívne myšlienky a podporovať fakultný výskum v rámci jednotlivých katedier. V neposlednom rade môže vzbudiť záujem o výskumnú činnosť medzi študentmi, a tým zvýšiť záujem o doktorandské štúdium.

Iný projekt KRVaM, vedený prof. RNDr. Otom Hudecom, CSc., skúma ekonomický význam univerzít v meste. Ďalšie projekty katedry riešia prevažne problematiku smart miest. Ing. Radoslav Dráb, PhD. oboznámil prítomných s výskumom na Katedre bankovníctva a investovania (KBaI). Táto katedra pri výskumných prácach aktívne spolupracuje so zahraničím. Prioritou v oblasti výskumu na KBaI je analýza a skúmanie jednotného digitálneho trhu so zameraním na komerčnú a nekomerčnú sféru. Ďalej katedra v rámci svojej publikačnej a vedeckej činnosti spolupracuje s bankovými inštitúciami na rozličných ekonomických analýzach a pri riadení rizík. Významná je aj spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s niektorými európskym inštitúciami v rámci projektu elektronického obstarávania.

Prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD., reprezentujúci Katedru financií (KF), vyzdvihol skutočnosť, že pri publikačnej a projektovej činnosti je nesmierne dôležitý etický prístup. Spomenul katedrový projekt, ktorého cieľom je priniesť kvalitné publikácie interných doktorandov, podporovať ich mobilitu v zahraničí a aktívnu účasť na medzinárodne významných konferenciách. Otvoril diskusiu k problému publikovania dobrých vedeckých výstupov zamestnancov, avšak so slabším ohlasom v podobe nízkeho počtu citovania týchto publikácií.

Katedra ekonomických teórií (KET), ktorú predstavil doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD, sa venuje predovšetkým výskumu v oblasti menovej politiky a výskumu vo fiškálnej oblasti. Výskumná činnosť sa špecializuje na analýzu spojitostí menových pravidiel v spojení s globálnou finančnou krízou, ďalej teóriami optimálnych menových oblastí, fiškálnou integráciou EÚ štátov, smerovaním integračných procesov v členských krajinách EÚ, analýzou makroekonomických nerovnováh či skúmaním globálnych hodnotových reťazcov a ich príspevkov k tvorbe pridanej hodnoty.

V druhej časti workshopu predstavila doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. M.B.A. vedeckovýskumné aktivity v oblasti zdravotníctva. Jej prezentácia bola diferencovaná do dvoch častí – analytickej, ako aj projektovej. Uviedla aj početnú spoluprácu s inštitúciami zdravotného systému, Úradom vlády SR, ako aj s organizáciami zaoberajúcimi sa dátovými registrami. V druhej časti predstavila štruktúru aktívnych, ako aj podaných projektov, so zameraním na procesy informatizácie v sektoroch hospodárstva SR, ako aj na bioinformatiku, demografické analýzy a zdravotnú politiku. Predstavila aj štruktúru analytických výstupov svojho výskumného tímu. V rámci spolupráce s firmami prítomných oboznámila s plánovanými aktivitami s firmou CRIF, ktoré sú zamerané na databázové analýzy, a v najbližších mesiacoch sa začína s ich realizáciou. V tomto kontexte ponúkla aj spoluprácu pre aktívnych mladých výskumníkov v tejto oblasti.

Ďalšou prezentáciou pokračoval Ing. Mojmír Prídavok, PhD., ktorý spolu s prítomným Ing. Františkom Janke, PhD. z Katedry aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky (KAMaHI) participujú na niekoľkých aktívnych Interreg projektoch. Za zmienku stojí napr. projekt, v rámci ktorého sa v spolupráci s KSK navrhuje a vyvíja virtuálne trhovisko párujúce ponuku a dopyt po agro produktoch. V rámci ďalších projektov Interreg tím doc. Gavurovej spolupracuje aj so Slovenskou akadémiou vied na návrhu nových služieb a biznis modelov v oblasti vysokovýkonných počítačov či so zástupcami Úradu vlády SR pri analýze a návrhu metodológií hodnotenia atraktívnosti regiónov.

Ako uvádzajú organizátori, cieľom nového projektu Veda a výskum na Ekonomickej fakulte TUKE je stimulovať výskumnú činnosť a jej výstupy, prispievať k podpore budovania partnerstiev v rámci fakulty, ako aj budovať vzťahy s externými inštitúciami. Prvé stretnutie bolo venované predstaveniu vízií, projektovej činnosti a vzájomnej spolupráce. Ďalšie stretnutia tohto projektu budú detailnejšie a viac špecializované na konkrétne projektové práce.

 

Zdroj informácií: http://www.ekf.tuke.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /geralt/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky