Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nedostatky, ktoré boli objavené pri internetovom obchodovaní chce Komisia odstrániť

VEDA NA DOSAH

Ilustračná snímka: nakupovanie (Zdroj: Pixabay.com)

Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa uverejnili výsledky monitorovania 560 portálov elektronického obchodu, ktoré ponúkajú rozličný tovar, služby a digitálny obsah, ako sú oblečenie alebo obuv, počítačový softvér či vstupenky. V prípade približne 60 % týchto webových portálov boli zistené nezrovnalosti týkajúce sa dodržiavania spotrebiteľských pravidiel EÚ, najmä pokiaľ ide o uvádzanie cien a zliav. Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa teraz s pomocou Komisie prijmú potrebné opatrenia na zastavenie takýchto nekalých obchodných praktík.

V prípade viac než 31 % webových portálov, ktoré ponúkajú zľavy, spotrebiteľské orgány usúdili, že ponuky zliav nie sú pravdivé, alebo zistili, že nebolo zrejmé, ako presne bola zľava vypočítaná.

Webové portály

Na 211 webových portáloch bola konečná cena pri platbe vyššia ako pôvodná ponúkaná cena. 39 % z týchto obchodníkov neuvádzalo riadne informácie o ďalších nevyhnutných poplatkoch za dodanie, o platobných metódach, rezervačných poplatkoch a iné podobných príplatkoch. Právne predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ukladajú obchodníkom, aby uvádzali ceny spolu so všetkými povinnými nákladmi, a ak takéto náklady nemožno vypočítať vopred, zákazník musí byť o nich vopred jasne informovaný.

Ďalšie nezrovnalosti, pokiaľ ide o požiadavky na informácie:

  • V 59 % z 560 kontrolovaných webových portálov obchodníci nesplnili povinnosť poskytnúť ľahko dostupný odkaz na platformu na riešenie sporov online (RSO), hoci je to podľa právnych predpisov EÚ povinné. Platforma RSO umožňuje spotrebiteľom a obchodníkom riešiť spory bez toho, aby sa museli obrátiť na súd.
  • Takmer na 30 % webových portálov sa zistili nezrovnalosti v súvislosti s tým, ako boli prezentované informácie o práve spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy. Podľa právnych predpisov EÚ musia mať spotrebitelia pri nákupe cez internet jasné informácie o práve odstúpiť od zmluvy.

Monitorovanie uskutočnili v novembri  minulého roka orgány na ochranu spotrebiteľa v 24 členských štátoch EÚ, ako aj v Nórsku a na Islande.

Celoeurópsky skríning webových portálov (tzv. sweep) je sériou kontrol, ktoré vykonávajú orgány na ochranu spotrebiteľa naraz v rôznych krajinách. Kontrolami sa zisťuje, či obchodníci dodržiavajú právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa. Ak sa odhalia možné porušenia v tejto oblasti, orgány na ochranu spotrebiteľa sa obrátia na príslušné spoločnosti a požiadajú ich, aby problémy odstránili.

Prehľad predchádzajúcich skríningov

Predchádzajúce skríningy boli zamerané na: letecké spoločnosti (2007), mobilný obsah (2008), elektronický tovar (2009), online lístky (2010), spotrebiteľské úvery (2011), digitálny obsah (2012), cestovné služby (2013), záruky na elektronický tovar (2014), smernicu o právach spotrebiteľov (2015), nástroje na porovnávanie v odvetví dopravy (2016) a telekomunikačné a iné digitálne služby (2017).

Úloha národných úradov sa posilní

Internetoví obchodníci musia dôkladne dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Komisia prijme potrebné opatrenia na zastavenie takýchto nekalých obchodných praktík. Orgány na ochranu spotrebiteľa zabezpečia plné dodržiavanie predpisov zo strany dotknutých obchodníkov tak, že začnú vnútroštátne postupy presadzovania práva v odôvodnených prípadoch. Národné úrady budú mať v tejto oblasti väčšie právomoci. Budú môcť napríklad požiadať registrátorov domén o informácie potrebné na identifikáciu nečestných obchodníkov alebo vykonávať skúšobné nákupy aj v utajení. Pre spotrebiteľov by malo byť predovšetkým jednoduchšie odškodnenie pri nákupoch v inej členskej krajine Európskej únie.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Tlačová správa z 22. februára

Review of the consumer protection regulation

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky