Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. získal titul doctor honoris causa TnUAD

VEDA NA DOSAH

Ing. Jaroslav Holeček, PhD.a prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. po prebratí čestného titulu doctor honoris causa

Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia. Výmena poznatkov v rámci alternatívnych ekonomických systémov za účelom rozvoja udržateľného regiónu. Automobilová Junior Akadémia (2016 – 2017). Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií. To je len malá ukážka vedecko-výskumnej činnosti Ing. Jaroslava Holečka, PhD., ktorému Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila na svojom slávnostnom zasadnutí v stredu 25. apríla 2018 čestný titul doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Jeho vedecko-výskumná činnosť je spojená predovšetkým s  intenzívnou spoluprácou s Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity, kde participoval na príprave a realizácii viacerých vedecko-výskumných projektov. Dosiahnuté výsledky z riešenia uvedených projektov, ako aj poznatky zo svojej bohatej praktickej činnosti prezentuje na medzinárodných vedeckých konferenciách na Slovensku, Maďarsku Portugalsku, Nemecku, Rakúsku či Taliansku a publikuje vo vedeckej a odbornej literatúre.

Čestný titul doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne nie je len ocenením prínosu Ing. Jaroslava Holečka, PhD. v oblasti vedy a výskumu. Je ocenením aj medzinárodne uznávanej osobnosti predovšetkým v oblasti priemyselného inžinierstva, špecificky so zameraním na manažment ľudských zdrojov, vzdelávanie a riadenie výkonnosti zamestnancov a interkultúrny manažment a v neposlednej rade aj ocenením vzájomných vzťahov medzi kandidátom a Alma mater.

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. pôsobil vo funkcii prezidenta Zväzu automobilového priemyslu a ako zástupca zamestnávateľských zväzov inicioval transformáciu odborného vzdelávania a prípravy absolventov pre potreby trhu práce. Akademický titul získal v roku 1978 v odbore Elektrotechnika a elektrotechnológia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Doktorandské štúdium v odbore priemyselné inžinierstvo ukončil v roku 2014 na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Z profesijného životopisu Ing. Jaroslava Holečka, PhD. môžeme spomenúť, že od roku 1979 prešiel rôznymi pracovnými skúsenosťami: od špecialistu na oddelení investícií až po riadiacu pozíciu riaditeľa Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trnave, ktorým bol v rokoch 1984 až 1992.

Od roku 1992 pôsobí v koncerne Volkswagen, najskôr v Bratislave na pozíciách odborného referenta a supervízora personálneho útvaru až po člena predstavenstva pre personálnu oblasť. Od roku 2001 bol členom predstavenstva pre rovnakú oblasť v portugalskom závode Volkswagenu v Setúbale, v roku 2005 sa opäť vrátil do Volkswagen Slovakia a. s. a od roku 2008 bol poverený riadiť personálnu oblasť v ruskej Kaluge. Od roku 2011 je uvoľneným manažérom Volkswagen Slovakia a. s. pre projekt spolupráce s univerzitami a vedeckým pracovníkom v Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.

Od roku 2012 do roku 2015 zastával funkciu prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. A v rokoch 2015 až 2017 bol jeho výkonným viceprezidentom.

Počas svojej viac ako 30 ročnej praxe sa stal odborníkom v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vzdelávania, priemyselného manažérstva a automobilového priemyslu. Od roku 2012 je ako zástupca zamestnávateľských zväzov iniciátorom transformácie odborného vzdelávania a nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave absolventov na povolanie pre potreby trhu práce. Je viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády Slovenskej republiky a predsedom výboru pre vzdelávanie pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore.

S univerzitným životom zostal spätý prostredníctvom členstva vo viacerých vedeckých radách a správnych radách slovenských univerzít.

 

Informácie poskytla: Ing. Lucia Pušicová, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Foto:

https://tnuni.sk/aktuality/udelenie-cestneho-titulu-doctor-honoris-causa/af780d55ce0eb1785055c7a92c204a91/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky