Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska pomoc mestám pri plánovaní investícií

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Infografika (Zdroj: stránka Podpora EIB pre mestskú agendu)

Viac ako 70 % Európanov žije v mestských oblastiach a 55 % verejných investícií vykonávajú regionálne alebo miestne vlády. Európska investičná banka pracuje na mnohých iniciatívach súvisiacich s mestskou agendou na zdieľanie poznatkov s miestnymi a regionálnymi rozhodovacími orgánmi s cieľom zlepšiť prístup k finančným prostriedkom a pomôcť im efektívnejšie využívať existujúce finančné prostriedky. EIB poskytla od roku 2011 pôžičku mestám vo výške 95 miliárd EUR a rozšírila toto financovanie na projekty s vyšším rizikom v rámci Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý je súčasťou investičného plánu pre Európu.


Ako môže EIB podporiť mestský projekt?

Služba URBIS (z anglického „Urban Investment Support“ – investičná podpora miest) pomôže mestám pri plánovaní investícií na podporu vlastných stratégií mestského rozvoja a uľahčí im prístup k financiám.

Ilustračný obrázok: Infografika mestaPrístup k financiám predstavuje pre mestá osobitnú výzvu. Jednotlivé komunálne projekty, napríklad v oblasti sociálneho začlenenia, obnovy miest alebo energetickej efektívnosti, môžu byť pre trh príliš rizikové alebo príliš malé. Financovanie integrovaných mestských programov môže byť zároveň aj ťažko dostupné, keďže tieto programy zoskupujú viacero malých projektov z rôznych sektorov. A nakoniec sa mestá môžu stretnúť aj s úverovými limitmi.

Cieľom služby URBIS je pomôcť mestám pri riešení týchto osobitných výziev. Umožní im navrhnúť, plánovať a realizovať investičné stratégie a projekty, a jej podstatou bude technické a finančné poradenstvo na mieru, okrem iného aj k inovatívnym možnostiam financovania. Vďaka tomu by sa v krátkodobom až strednodobom horizonte mali začať solídne projekty, napríklad v oblasti opatrení týkajúcich sa mestskej klímy.

V čom spočíva pomoc

Služba URBIS pomôže zlepšiť investičné stratégie miest poskytovaním poradenstva v oblasti strategického plánovania, stanovovania priorít a optimalizácie investičných programov a projektov. Pomôže zabezpečiť, aby projekty a investičné programy mohli získať financie, napríklad poskytnutím analýzy dopytu alebo podpory na finančné štruktúrovanie a preskúmaním návrhov žiadostí o grant. Ďalej pomôže preskúmať možnosti financovania v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a fondov politiky súdržnosti (v rámci ktorých bude v mestských oblastiach v rokoch 2014 až 2020 investovaných viac než 100 miliárd EUR) alebo oboch spolu. Môže podporovať prípravnú prácu pre investičné platformy a nástroje kombinujúce fondy, spolupracovať s finančnými sprostredkovateľmi a zaviesť vykonávacie opatrenia pre tieto nástroje, ako aj vyvinúť koncepcie financovania, ktorých cieľom je odbremeniť rozpočty obcí a pomôcť komunálnym podnikom a súkromným mestským poskytovateľom služieb s prístupom k financovaniu.

Kde môžete požiadať?

Do služby URBIS budú zapojení odborníci Európskej investičnej banky (EIB) z rôznych poradenských a projektových služieb tejto inštitúcie vrátane zamestnancov EIB nachádzajúcich sa v členských štátoch a odborníkov JASPERS, nezávislého tímu špecializovaného na prípravu kvalitných projektov financovaných EÚ.

V prípade potreby by sa zaangažovali odborníci, ktorí môžu vysvetliť, ako skombinovať fondy EÚ s financovaním zo strany vnútroštátnych a miestnych podporných bánk a s inovatívnymi možnosťami financovania. Takéto možnosti zahŕňajú napríklad spoločensky prospešné investovanie, t. j. investície do spoločností alebo fondov s cieľom zabezpečiť sociálny a environmentálny vplyv spolu s finančným prínosom.

Služba URBIS je dostupná všetkým mestám v krajinách EÚ bez ohľadu na veľkosť. Požiadať o ňu môžu na webovom sídle Európskeho centra investičného poradenstva.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Podpora EIB pre mestskú agendu

Tlačová správa Európskej komisie

Viac informácií:

Mestská agenda EÚ: jednotné kontaktné miesto pre mestá na webovom sídle Európskej komisie

Súbor nástrojov pre mestskú agendu EÚ (publikácia v SK)

EIB

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky