Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Členské štáty EÚ dosiahli ďalší pokrok v oblasti vzdelávania

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Zdroj: Education and Training Monitor 2018 Slovakia Factsheet

Členské štáty EÚ usilovne pracujú na dohodnutých cieľoch v oblasti vzdelávania stanovených na rok 2020. Európska komisia uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018, v ktorom sa uvádza, že členské štáty spravili ďalší pokrok a priblížili sa k cieľom EÚ stanoveným na rok 2020.

Európska komisia zachytáva vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ na základe širokej škály údajov. Meria pokrok EÚ pri dosahovaní šiestich cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020.

1. znížiť počet osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu, pod 10 %
2. dosiahnuť 40 % úrovne vysokoškolského vzdelania medzi 30 až 34 ročnými
3. dosiahnuť 95 % účasť na výchove a starostlivosti v ranom detstve
4. znížiť nedostatočné výsledky v oblasti čítania, matematiky a vedy pod 15 %
5. dosiahnuť mieru zamestnanosti najmladších absolventov vo výške 82 %
6. dosiahnuť 15 % účasti dospelých na vzdelávaní

Slovensko – vybrané kľúčové indikátory, porovnanie s EÚ

Kľúčové indikátory: Slovensko v porovnaní s EÚ

Kľúčové indikátory: Slovensko a porovnanie s EÚ

Zdroj: Education and Training Monitor 2018 Slovakia Factsheet

Analýza výziev a trendov v oblasti vzdelávania prezentovaná v Monitore prispieva k poskytovaniu informácií potrebných na riešenie otázok v oblasti vzdelávania v rámci každoročného procesu európskeho semestra. Okrem toho pomôže určiť, zameranie financovania EÚ v rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zručností.

Monitor analyzuje hlavné výzvy európskych vzdelávacích systémov a predstavuje politiky, ktoré by im mohli pomôcť lepšie reagovať na spoločenské potreby a potreby trhu práce. Správa zahŕňa porovnanie situácie v jednotlivých krajinách, 28 podrobných správ o jednotlivých krajinách a osobitnú webovú stránku s doplňujúcimi údajmi a informáciami.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018

Monitor je ústrednou každoročne vydávanou publikáciou EÚ o vzdelávaní a odbornej príprave. Správa z tohto roku sa zameriava najmä na vzdelávanie občanov a odráža sa v nej úloha vzdelávania pri posilňovaní angažovanosti, inklúzie a porozumenia občianskym právam. V monitore sa uvádza celý rad príkladov, čo robia členské štáty pre to, aby zabezpečili, že sa mladí ľudia naučia ako funguje demokracia a naše inštitúcie, a zoznámia sa s hodnotami, na ktorých je vybudovaná Európska únia. V poslednom vydaní Monitoru sa ukazuje, že členské štáty spravili ďalší pokrok a dosiahli ciele v oblasti reforiem a modernizácie vzdelávacích systémov v EÚ stanovené na rok 2020 alebo sa k nim veľmi priblížili.

Aj naďalej však pretrvávajú rozdiely medzi krajinami a v rámci nich, čo ukazuje, že sú potrebné ďalšie reformy. Platí to najmä pre základné zručnosti, kde treba vynaložiť väčšie úsilie na to, aby sa mladí ľudia naučili riadne čítať, písať a počítať – to je základným predpokladom toho, aby sa stali aktívnymi a zodpovednými občanmi.

Podiel žiakov, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku bez diplomu, sa v roku 2017 znížil na 10,6 %, čo je veľmi blízko cieľa vo výške menej ako 10 % do roku 2020. To však stále znamená, že viac ako jeden z desiatich žiakov nemá dobré vyhliadky na ďalšie vzdelávanie alebo na istý vstup na trh práce, čo je dané aj obmedzenejšími možnosťami na vzdelávanie dospelých.

Percentuálny podiel osôb, ktoré ukončili terciárne vzdelávanie, sa zvýšil na 39,9 %, čo znamená, že sa skoro dosiahol dohodnutý cieľ 40 % do roku 2020. Do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa zapojilo 95,5 % detí vo veku štyri a viac rokov, čo je o niečo viac ako cieľ aspoň 95 % detí.

V Monitore sa sleduje aj to, aké sú výdavky členských štátov na vzdelávanie, ktoré predstavujú dôležitú investíciu do hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Verejné financovanie vzdelávania sa zvýšilo v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 0,5 % v reálnom vyjadrení. Mnohé členské štáty však ešte stále investujú do vzdelávania menej než pred hospodárskou krízou a trinásť z nich v skutočnosti vynakladá menej prostriedkov.

Vzdelávanie je prioritou politického programu EÚ

Európska komisia intenzívne pracuje s členskými štátmi na budovaní európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, ktorý má posilniť vzdelávanie, spoluprácu a excelentnosť. Reformy podporované prostredníctvom Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy pri tom zohrávajú kľúčovú úlohu. Spoločne s európskym vzdelávacím priestorom program Erasmus+, európske štrukturálne a investičné fondy vrátane iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Európsky zbor solidarity, ako aj program Horizont 2020 a Európsky inovačný a technologický inštitút pomáhajú stimulovať investície a podporujú politické priority v oblasti vzdelávania.

Na podporu posilnených ambícií v tejto oblasti Komisia v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ navrhla výrazne zvýšiť financovanie pre mladých ľudí a ich vzdelávanie.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje: Európska komisia

Tlačová správa

Education and Training Monitor 2018 Slovakia Factsheet

Education and Training Monitor

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky