Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bohatý jazykový materiál online a zadarmo

Monika Tináková

Agáta Karčová

Vytvára ho aj mladá vedecká pracovníčka Agáta Karčová, ktorá sa od začiatku svojej profesionálnej vedeckej kariéry zameriava na všeobecnú lingvistiku, predovšetkým na oblasť gramatiky, ako aj na korpusovú lingvistiku. V rámci doktorandského štúdia si rozšírila obzor tiež v oblasti kognitívnej lingvistiky. V živote sa riadi mottom od Humboldta: „Podarilo sa mi odhaliť – a táto myšlienka mnou preniká čoraz viac – že cez jazyk možno nahliadnuť do tých najhlbších i najvyšších sfér i do celej mnohotvárnosti sveta.“

M. HUCÁKOVÁ: Agátka, Ty skúmaš živý jazyk, jeho zložitosť, mnohotvárnosť no zároveň jedinečnosť a zároveň rozmanitosť. To musí byť nepochybne fascinujúce.

A. KARČOVÁ: Myslím si, že človek má vo všeobecnosti tendenciu vnímať svoj rodný jazyk ako samozrejmosť, niečo, čo mu je prirodzene dané, osvojené ešte v útlom detstve. Pri hlbšom skúmaní tohto fenoménu, jeho zákonitostí, procesov, ktoré v ňom prebiehajú, vedec stále viac žasne nad tým, aký mnohovrstvový a jedinečný je vo svojej komplexnosti jazyk, ktorý zvykneme zjednodušene definovať ako nástroj myslenia a komunikácie. Je tiež zaujímavé sledovať, ako žije prostredníctvom svojich nositeľov neustálou reprodukciou – jeho „vyvolávaním z pamäti“, rovnako ako aj tvorivým prístupom, ako sa neustále obohacuje a obnovuje a pritom si zachováva vlastnú tvár. Ako pokladnica múdrosti a skúsenosti zároveň počas svojho vývoja zachováva a fixuje špecifické presvedčenie, svetonázor, vnímanie a sebahodnotenie človeka, sveta a javov, ktoré nás obklopujú, a zároveň takmer nebadane ovplyvňuje myslenie a vnímanie svojich nositeľov.

M. H.: Na čom momentálne pracuješ, v akej fáze sa nachádza tvoj výskum?

A. KARČOVÁ: V súčasnosti sa s pracovným tímom z oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV podieľam predovšetkým na príprave retrográdneho slovníka slovenčiny. Vďaka korpusom, t. j. rozsiahlym súborom textov spracovaných elektronicky v jednotnom formáte a doplnených o gramatické a metajazykové informácie, sa príprava slovníkov tohto typu môže uskutočňovať na neporovnateľne lepšej kvantitatívnej i kvalitatívnej úrovni v porovnaní s možnosťami, aké mali lingvisti v minulosti bez použitia takto spracovaných dát.

M. H.: To sú dobré správy pre výskum v oblasti jazykovedy. Kde môže široká verejnosť nájsť výsledky práce jazykovedcov? Sú to len slovníky, ktoré si môžeme zakúpiť, alebo sú tieto materiály ešte viac dostupné?

A. KARČOVÁ: Veľká časť teoretického výskumu a odbornej činnosti, na ktorú sa zameriavam spolu so svojimi kolegami, má priamu nadväznosť na praktické využitie nielen profesionálmi, ktorí pracujú predovšetkým s jazykom – sú to predovšetkým lexikografi, pedagógovia, tlmočníci a prekladatelia, spisovatelia, umelci, redaktori a korektori, ale ponúka podnety aj pre širokú verejnosť. Rôzne druhy textových i hovorených korpusov, databázy, archívy aj vyhľadávacie a ďalšie nástroje sú verejnosti prístupné on-line a zdarma. Poskytujeme ich s cieľom sprístupňovať bohatý jazykový materiál, aby mal každý záujemca možnosť sám si overiť, aký podnetný materiál je samotný jazyk, v našom prípade slovenčina v ústnej i písomnej podobe, v rôznych útvaroch (spisovných i nespisovných), v rozdielnych komunikačných situáciách aj v časovom priebehu. Dajú sa tu premysleným hľadaním nájsť isté jazykové zákonitosti, typické či menej typické jazykové prostriedky, lexémy z jadra i periférie slovnej zásoby a mnohé ďalšie javy.

M. H.: Ak je to možné, skús byť ešte konkrétnejšia.

A. KARČOVÁ: Spomeniem niektoré výsledky kolektívu SNK, na ktorých som participovala a ktoré majú priame prepojenie na používateľov: ručne morfologicky anotovaný podkorpus r-mak, Slovenský hovorený korpus, vďaka viacerým poskytovateľom vybudovaný Archív nárečí SNK, ako aj moderné portály vytvorené v spolupráci s partnerskými pracoviskami, ako je slovake.eu na učenie sa slovenčiny či lingvo.info, ktorý poskytuje prehľadné informácie o väčšine jazykov, ktorými sa dorozumievame v Európe. Praktické zacielenie majú aj monografie prístupným spôsobom zachytávajúce komplikované javy, z novších spomeniem napr. publikáciu kolektívu autorov Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi (2017).

V najbližšej budúcnosti plánujem zamerať svoju pozornosť na komplexný výskum adjektív, výsledky ktorého sa majú zhmotniť v prakticky zameranej publikácii, ako aj v teoretickej monografii zachytávajúcej rôzne aspekty tohto slovného druhu.

popularizačná aktivita Ústavu

M. H.: Akým spôsobom môžeme podľa teba približovať výsledky vedeckého výskumu verejnosti a vysvetľovať zložité procesy jednoducho a zrozumiteľne?

A. KARČOVÁ: Aj popularizácia vedy je popri samotnom výskume úlohou vedcov. Vďaka nej verejnosť oboznamujeme s užitočnými výsledkami svojej činnosti – a možno to ešte vo väčšej miere platí pre humanitné vedy zameriavajúce sa priamo na človeka a jeho prejavy. Popularizácia vedeckej činnosti sa najlepšie realizuje pri rešpektovaní niekoľkých zásad, naznačených už vo forme položenej otázky, ktoré by mal mať na zreteli odborník vo vzťahu k laikovi. Predovšetkým teba podávať informácie prístupne, zrozumiteľne, príťažlivo a pravdivo. V tomto prípade je potrebné abstrahovať od podrobností a zložitosti javov a sústreďovať sa viac na výsledky a využiteľnosť záverov výskumu. Aj náročná téma podaná prístupne, hravo a príťažlivo môže laikov nielen zaujať, ale aj nadchnúť. Cením si vzhľadom na obmedzené časové možnosti snahu každého vedca poskytovať širokému okruhu záujemcov všetkých vekových kategórií cenné informácie a podnety na uvažovanie v súvislostiach a kontextoch modernej doby.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu Agáty Karčovej

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky