Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako sa vyvíjali národnostné vzťahy na Slovensku?

VEDA NA DOSAH

prof. PaedDr. Šutaj Štefan DrSc.

Národnostná politika, stratégia vedenia štátu v tomto smere, demografický vývoj národnostných menšín, ale aj vzájomné vzťahy medzi jednotlivými národnosťami sú nesporne citlivou témou na síce malom, no výrazne zmiešanom území, akým je Slovensko.

Analýzou tendencií vývoja národnostných vzťahov v rokoch 2004 – 2014 sa zaoberá projekt Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2) (Tendencies of development of ethnic relations in Slovakia (comparative research of ethnic issues in the years 2004 – 2020) – TESS2).

Ako zodpovedný riešiteľ pôsobí prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, podľa ktorého je cieľom projektu rozanalyzovanie takých pojmov ako stratégia národnostnej politiky SR, ciele a zámery politických strán v závislosti od etnickej príslušnosti, demografický vývoj národnostných menšín na začiatku 21. storočia, kooperáciu európskej a slovenskej politiky v oblasti inštitúcií a riadenia národnostnej politiky, zhodnotenie činnosti a politiky jednotlivých vlád v sledovanom období, vnímanie histórie národnostných menšín, skúmanie historickej pamäte s osobitným zameraním na historické udalosti s etnickým pozadím (vzťahy majority a minority, slovensko-maďarské vzťahy, rusínsko-ukrajinské vzťahy, rómska problematika…).

„Súčasťou je aj realizácia interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu, zameraného na ťažiskové teoretické, metodologické a praktické otázky etnicity a národnostných vzťahov, so zachovaním, v záujme možnosti komparácie, metodických postupov aplikovaných v empirickom výskume z roku 2004, ´Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti´. Cieľom je teda porovnanie vývoja národnostných vzťahov od roku 2004 do súčasnosti a zhodnotenie národnostnej politiky Slovenskej republiky v uvedenom období.“

Zodpovedný riešiteľ uvádza, že dosiaľ sa už uskutočnil výskum materiálov a dokumentov k národnostnej politike, vrátane sledovania slovenských médií,  rovnako tak porovnávací dotazníkový výskum Slovákov a národnostných menšín na Slovensku. V rokoch 2016 – 2018 prebehli v Košiciach dve medzinárodné vedecké konferencie k problematike národnostných vzťahov na Slovensku a v strednej Európe. „Výsledkom je jeden vydaný a jeden pripravovaný zborník z konferencie, oba v slovenskom a anglickom jazyku. Pokračovala analýza a spracovanie dát získaných z dotazníkového výskumu realizovaného v  rokoch 2016 – 2017, v ktorom boli zozbierané medzi 1 280 respondentmi údaje o národnostných vzťahoch na Slovensku tak, aby údaje mohli byť sprostredkované odberateľom a verejnosti v priebehu rokov 2019 – 2020. V priebehu posledných dvoch rokov sa uskutočnili štyri workshopy pre študentov FF UPJŠ v Košiciach o etnicite a národnostných vzťahoch na Slovensku.“  

ETNICITA A MÉDIÁ

„Za jeden z najvýznamnejších doterajších výstupov považujeme monografiu riešiteľov projektu o problematike života Slovákov v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Výsledky riešenia projektu boli v roku 2018 zverejnené v 3 štúdiách (kapitolách) v monografiách a vedeckých zborníkoch v zahraničí (Česká republika, Japonsko), 5 štúdiách vo vedeckých časopisoch. Riešitelia projektu vystúpili na vedeckých konferenciách v Českej republike, vo Fínsku a na Slovensku,“ konštatoval prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

V ďalšom období sú podľa neho plánované ďalšie výstupy analytického charakteru vo vedeckých a odborných časopisoch. „Bude pokračovať organizovanie stretnutí so študentmi UPJŠ. Na rok 2020 budú pripravené najdôležitejšie výstupy z riešenia projektu: Záverečná správa z výskumu: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum v rokoch 2004 – 2018) – december 2019 pre Kanceláriu prezidenta republiky; kolektívna monografia: Etnické vzťahy v slovenskej spoločnosti na začiatku 21. storočia – multidisciplinárne pohľady a vedecká monografia Národnostná politika na Slovensku v rokoch 2004 – 2018.“

Všetky uvedené výsledky a informácie o vývoji národnostných vzťahov a národnostnej politike na Slovensku za sledované obdobie riešitelia poskytnú odborníkom, kancelárii prezidenta republiky aj verejnosti na webových stránkach, doplnil zodpovedný riešiteľ.

Webová stránka projektu

 

Informácie poskytol: prof. PaedDr. Šutaj Štefan DrSc.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://apvv-projekt7.webnode.sk/fotogaleria/#&gid=1&pid=2

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky