Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ageizmus – diskriminácia ľudí na základe veku

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: starnutie; Pixabay.com /Anita_Morgan/

Európa šedivie. Staroba a starnutie sa tým stále častejšie stávajú predmetom mediálneho, sociálno-politického i výskumníckeho záujmu. Málo známym pojmom je však ageizmus, teda diskriminácia ľudí na základe veku. Ústav etnológie SAV spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu „Towards a World for all Ages“, ktorá pútavou formou prezentuje a šíri výsledky výskumov popredných odborníkov v oblasti problematiky ageizmu v európskom prostredí.

Slovo ageizmus sa najčastejšie používa v súvislosti s negatívnym vnímaním najstaršej generácie. Novšie štúdie založené na European Social Survey (The Everyday Ageism Project) zistili, že ageizmus je najčastejším typom diskriminácie. V prieskume ho spomenulo 35 % všetkých účastníkov vo veku nad 18 rokov (len pre zaujímavosť, na Slovensku sú percentá vysoko nad týmto priemerom, čísla patria k najvyšším v celej EÚ). Ageizmus si často ani neuvedomujeme, na štrukturálnej a individuálnej úrovni je prítomný v mnohých rôznych kontextoch (napr. pracovisko, zdravotná starostlivosť, médiá, atď.).

Existuje dostatok dôkazov o negatívnych účinkoch ageizmu vo všetkých sférach života. Nachádzame ho na rôznych úrovniach: spoločenskej, rodinnej i individuálnej a je prítomný v mnohých rôznych kontextoch. Ageizmus posilňuje sociálnu nerovnosť, pretože sa výraznejšie prejavuje v spojitosti s inými diskrimináciami: starších žien, chudobných ľudí alebo ľudí s demenciou či iným hendikepom. Navyše, ageizmus, ktorý si osvojíme sami, predstavuje riziko pre jednotlivcov, zapríčiňuje zvýšenú chorobnosť ľudí vo vyššom veku, ba dokonca môže spôsobiť predčasné úmrtie.

Hoci výskum zaoberajúci sa účinnými zásahmi proti ageizmu má určité limity, vieme z iných oblastí o potenciálne účinných intervenciách. Môžu zahŕňať:

a) zvyšovanie povedomia verejnosti a zvyšovanie citlivosti občianskej spoločnosti;
b) presadzovanie patričných zákonov;
c) korigovanie falošných predstáv spoločnosti o živote a potrebách starých ľudí (napr. vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov o tom, že určité procesy sú spôsobené chorobou a nie starnutím samotným).

Medzinárodná, multidisciplinárna perspektíva umožňuje porovnávať dobré praktiky s cieľom určiť odporúčania pre zníženie ageizmu v spoločnosti. Hlavným cieľom akcie je zvyšovanie spoločenského záujmu o ageizmus, jeho pochopenie, ako aj uvedomenie si jeho negatívnych dôsledkov pre jednotlivca a spoločnosť.

Konferencia je vyvrcholením projektu COST Action IS1402 Ageism from a Multi-National, Interdisciplinary Perspective a bude sa konať 29. júna 2018 od 9.45 do 16.00 hod. v Štúdiu L+S,  Námestie 1. Mája 5 v Bratislave.

Kontakt: lubica.volanska@savba.sk; 02/52964707; kl.111

Informácie poskytla: Monika Hucáková za tlačový odbor SAV

Ilustračné foto: Pixabay.com /Anita_Morgan/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky