Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Čo viete o slovenských národných parkoch?

Andrea Bučičová

Ktoré lokality sa oplatí navštíviť a s akými chránenými živočíchmi sa tam môžete stretnúť?

Popradské pleso. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Mnohé z týchto miest majú celosvetový význam. Na Slovensku máme viacero zaujímavých a významných chránených lokalít.

Zdroje:
spravatanap.sk, www.pienap.sk, npslovenskykras.sopsr.sk/sprava-np/, sk.wikipedia.org/, www.enviroportal.sk, www.minzp.sk, webgis.biomonitoring.sk, www.dravce.sk, www.pofis.sk

Koľko stupňov územnej ochrany prírody a krajiny máme na Slovensku?

Ktorý stupeň ochrany platí vo všeobecnosti pre národné parky?

Koľko národných parkov je na Slovensku?

Ktorý národný park na Slovensku je najstarší?

Ktorý národný park na Slovensku je najmenší?

Na území ktorého národného parku sa nachádza najviac jaskýň?

Špecifickým typom chráneného územia je chránené vtáčie územie, ktoré predstavuje biotopy sťahovavých druhov vtákov a oblasti ich hniezdenia, zimovania a miesta odpočinku na ich migračných trasách. Ďalej sú to aj biotopy druhov vtákov európskeho významu. Na Slovensku je v súčasnosti 41 chránených vtáčích území – napríklad Horná Orava, Dolné Považie, Košická kotlina, Žitavský lúh, Dunajské luhy, Veľká Fatra, Slovenský raj, Tatry, Dolné Pohronie a iné. Chránené vtáčie územia boli vyčlenené pre vyše 80 druhov vtákov, medzi ktorých patria napríklad orol skalný, sokol sťahovavý, výr skalný, bocian čierny, hlucháň hôrny a rybárik riečny. Ktorý najťažší lietajúci vták Európy hniezdi aj na Slovensku?

Ktorý z nižšie uvedených dravcov je najväčším hniezdiacim druhom na Slovensku?

Do samostatnej kategórie ochrany prírody spadajú chránené dreviny a stromy. Sú to stromy, ktoré majú špecifickú právnu ochranu a nachádzajú sa na rôznych miestach Slovenska. Môžu to byť samostatné solitéry, ale aj skupiny stromov a stromoradia v historických záhradách či parkoch. Ochrane hodnotných stromov sa začala na Slovensku venovať pozornosť v druhej polovici 20. storočia. Na zozname sú rôzne druhy stromov – napríklad lipy pri kostoloch či historických budovách, duby letné pri zámku v Slovenskej Ľupči, gaštan jedlý v Modrom kameni, Korvínova lipa pri Hrade Ľupča, lipy pri Kalvárii v Trnave a mnohé ďalšie. Ktorý strom je jedným z najdlhšie chránených na Slovensku?

Slovensko má bohatú a unikátnu faunu i flóru. V mnohých národných parkoch sa nachádzajú endemické druhy rastlín i živočíchov. Slovenská pošta vydala počas niekoľkých rokov viacero sérii poštových známok venovaných práve jedinečným rastlinám Slovenska. Ktorý endemický druh rastliny je zobrazený na poštovej známke?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky