Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Krajská hvezdáreň

Krajská hvezdáreň v Žiline, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj,  plní dve základné úlohy:

  • popularizuje astronómiu a prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno – výchovných podujatí pre širokú verejnosť,
  • vykonáva odborno – pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.

Jej činnosť vychádza legislatívne zo Zákona o osvetovej činnosti (č. 61/2000 Z.z.), ktorý ju definuje ako špecializované osvetové zariadenie.

Hlavným cieľom činnosti hvezdárne je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho povedomia občanov, predovšetkým detí a mládeže.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.