Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zorientujte sa v cestovnom ruchu EÚ!

VEDA NA DOSAH

Grécko, ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Mnohí z čitateľov už v posledných týždňoch tohto roka uvažujú  o dovolenkách na budúci rok. Končí sa zároveň Medzinárodný rok pre rozvoj trvalo udržateľného turizmu, pozrime sa na posledné čísla  a zaujímavosti v tejto oblasti, ktoré poskytuje  Eurostat.

Eurostat nám prináša podrobné štatistiky, ktoré Vám umožnia zorientovať sa v číslach ohľadne cestovného ruchu v rámci Európskej únie. Údaje  boli extrahované  apríli 2017.

V Európskej únii (EÚ) je cestovný ruch predovšetkým vnútornou záležitosťou. Takmer 90 % turistov je z rezidentov EÚ a 10 % je návštevníkov prichádzajúcich z oblastí mimo EÚ. Zatiaľ, čo niektoré regióny Španielska, Talianska a Francúzska patria medzi najobľúbenejšie pre turistov v EÚ, USA a Turecko sa zdajú byť najviac navštevovanou destináciou obyvateľov EÚ pri cestovaní mimo Európskej únie.

Najčastejšie navštevované destinácie v EÚ
Podľa údajov Eurostatu v roku 2015 bolo Španielsko (Canarias, Cataluña, Illes Balears, Andalucía, ale aj Madrid) najčastejšie navštevovanou turistickou destináciou v EÚ pre nerezidentov (t. j. ľudí prichádzajúcich zo zahraničia). Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu predstavoval 270 mil. resp. 21,3 % z celkovej hodnoty za EÚ-28. V celej EÚ boli štyrmi najobľúbenejšími destináciami nerezidentov Španielsko, Taliansko (193 mil. prenocovaní), Francúzsko (130 mil. prenocovaní) a Spojené kráľovstvo (118 mil. prenocovaní, odhad vychádza z mesačných údajov za rok 2015), čo spolu predstavovalo viac než polovicu (56,2 %) celkového počtu prenocovaní nerezidentov v EÚ-28. Najmenej bežnými destináciami bolo Luxembursko a Lotyšsko; pri výklade týchto hodnôt by sa mal zohľadniť vplyv veľkosti týchto členských štátov.

Počet prenocovaní (rezidentov a nerezidentov) je možné lepšie si vyložiť, ak ich porovnáme s počtom obyvateľov každej krajiny, čím dostaneme ukazovateľ intenzita cestovného ruchu. V roku 2015 boli s použitím tohto ukazovateľa najpopulárnejšími turistickými destináciami v EÚ-28 stredozemné destinácie Malta, Chorvátsko a Cyprus, ako aj rakúske Alpy a mestá. Podľa ukazovateľa intenzita cestovného ruchu boli obľúbenými destináciami aj Island (odhad vychádza z mesačných údajov za rok 2015) a Čierna Hora.

Top destinácie

Zdroj: Tlačová správa EUROSTAT 7 July 2017

Dopyt a ponuka v cestovnom ruchu
Rezidenti (vo veku 15 rokov a viac) z EÚ-28 podnikli v roku 2015 približne 1,2 mld. turistických ciest zo súkromných alebo z pracovných dôvodov. Vo väčšine (58,2 %) z celkového počtu ciest išlo o krátkodobé pobyty v trvaní jedného až troch prenocovaní, pričom tri štvrtiny (74,8 %) všetkých ciest smerovalo do domácich destinácií a zvyšok do zahraničia.

Obyvatelia niektorých členských štátov EÚ uskutočnili v roku 2015 viac ako polovicu celkového počtu turistických pobytov v zahraničí; bolo to tak v prípade Luxemburska, Belgicka, Malty a Slovinska (ako aj Švajčiarska). Rezidenti Rumunska, Španielska a Portugalska však uskutočnili v zahraničí 10 % alebo menej pobytov. Zdá sa, že na tieto číselné údaje má vplyv veľkosť členského štátu aj jeho geografická poloha (podľa hlásení menších a severnejších krajín trávievajú ich rezidenti dovolenky skôr v zahraničí).

Tabuľka 1: Turistické pobyty rezidentov (vo veku 15 rokov alebo viac), 2015 Zdroj: Eurostat

Odhaduje sa, že v roku 2014 sa na cestovnom ruchu zo súkromných dôvodov podieľalo 60 % obyvateľov EÚ-28 vo veku 15 rokov alebo viac, inými slovami, počas roka uskutočnili aspoň jeden turistický pobyt zo súkromných dôvodov. Medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ možno opäť sledovať veľké rozdiely, keďže táto miera účasti sa pohybovala od 26,0 % v Rumunsku do 88,2 %. Z pohľadu ponuky sa odhaduje, že v roku 2015 bolo v EÚ-28 aktívnych viac než 578 tisíc ubytovacích zariadení cestovného ruchu a že spolu poskytovali vyše 31 mil. lôžok Takmer tretina (32,1 %) všetkých lôžok v EÚ-28 bola sústredená len v dvoch členských štátoch EÚ, konkrétne vo Francúzsku (5,1 mil. lôžok) a Taliansku (4,9 mil. lôžok), za nimi nasledovalo Spojené kráľovstvo (údaje za rok 2013), Španielsko a Nemecko.

Počas posledných rokov má počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu vo všeobecnosti rastúci trend. V dôsledku finančnej a hospodárskej krízy však v rokoch 2008 a 2009 došlo ku krátkodobému poklesu v počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu: počet turistických prenocovaní v EÚ-28 klesol v roku 2008 o 0,6 % a v roku 2009 o ďalšieho 2,1 %. V roku 2010 sa však počet prenocovaní zvýšil o 4,7 % a tento pozitívny vývoj pokračoval, pričom rast sa zvýšil o 3,3 % v roku 2011, 4,4 % v roku 2012, 2,2 % v roku 2013 a 1,5 % v roku 2014. V roku 2015 dosiahol počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu v EÚ-28 najvyššiu hodnotu 2,8 mld. prenocovaní, čo je oproti roku 2014 o 3,8 % viac.

Prenocovania turistov cestujúcich do zahraničia

Rezidenti EÚ-28 strávili v roku 2015 pri turistických pobytoch približne 2,5 mld. nocí v zahraničí. Nemeckí rezidenti v roku 2015 strávili 700 mil. nocí na cestách mimo Nemecka, kým rezidenti Spojeného kráľovstva strávili v zahraničí 564 mil. nocí (pri Spojenom kráľovstve sú údaje za rok 2013); na rezidentov z týchto dvoch členských štátov EÚ pripadala viac ako polovica (50,7 %) celkového počtu prenocovaní rezidentov EÚ-28 v zahraničí.

Keď berieme do úvahy veľkosť krajiny z hľadiska počtu obyvateľov, členským štátom EÚ, ktorého rezidenti strávili v zahraničí najviac nocí na obyvateľa, bolo Luxembursko (v roku 2015 priemerne 23,2 noci) a za ním nasledoval Cyprus (18,1 noci). Na opačnom konci spektra boli rezidenti Rumunska, Bulharska a Grécka, ktorí v roku 2015 strávili v priemere menej ako jednu noc v zahraničí.

Vedeli ste že:

•   V počte  40 %  EÚ populácie nevycestovalo vôbec v roku 2014 na turistický výlet? Medzi nimi viac ako polovica z  finančných dôvodov, jeden z piatich opýtaných zo zdravotných dôvodov a ostatní nemali záujem o cestovanie.
•    Počas roka v EÚ rekordnými mesiacmi pre turistický ruch boli júl a august?
•    Uprednostňované destinácie  boli Chorvátsko (60 %), Bulharsko (46 %) a Grécko (43 %)?
•    V roku 2014 obyvatelia EÚ minuli približne 144 miliárd EUR za turistické ubytovanie?
•    Prázdniny, dovolenka a rekreácia majú najväčší podiel (48 %) v cestovnom ruchu, ale  36 % sú to návštevy priateľov a príbuzných?
•    Letecká preprava bola preferovaná (53.8 %) na zahraničné výlety, na domáce dovolenky obyvatelia EÚ využívali autá (75, 8 %), ale aj železničnú dopravu (13,8 %).

Viac zaujímavosti nájdete v publikácii: Štatistika cestovného ruchu vydanie 2016

Štatistika cestovného ruchu sa nepoužíva len na monitorovanie politík EÚ v oblasti cestovného ruchu, ale aj jej regionálnej politiky a politiky trvalo udržateľného rozvoja.

Cestovný ruch je významnou ekonomickou aktivitou s veľmi priaznivým vplyvom na hospodársky rast a zamestnanosť v Európe. Pre európskych občanov, ktorí čoraz viac cestujú, či už súkromne alebo pracovne, je tiež čoraz významnejším aspektom života. Cestovný ruch sa týka kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj tradícií a súčasných kultúr Európskej únie. Cestovný ruch súčasne ukazuje, že je nevyhnutné skĺbiť hospodársky rast a udržateľný rozvoj vrátane etnického rozmeru. Cestovný ruch je zároveň aj dôležitým nástrojom slúžiacim na posilnenie obrazu Európy vo svete, aby odzrkadľoval naše hodnoty a propagoval atraktivitu európskeho modelu, ktorý je výsledkom mnohých storočí kultúrnych výmen, jazykovej rozmanitosti a kreativity.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

EUROSTAT

Tlačová správa EUROSTAT 7 July 2017

Štatistika cestovného ruchu vydanie 2016

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky