Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do súťaže o najlepší projekt v odpadovom hospodárstve – Cena Zlatý mravec

VEDA NA DOSAH

Víťazi ročníka 2017

Súťaž o najlepší projekt v odpadovom hospodárstve pokračuje 13. ročníkom. Ide o Cenu Zlatý mravec, pričom je možné prihlásiť svoj nápad, zariadenie, riešenie či technológiu.

„Sme presvedčení, že stále je čo zlepšovať, optimalizovať, zvyšovať kvalitu. Preto chceme vyzvať odbornú verejnosť, aby sa svojimi výsledkami pochválili, dali o sebe vedieť. Nemusí ísť o objav svetového významu, stačí prekročiť vlastný tieň,“ uvádzajú organizátori súťaže.

Cena Zlatý mravec sa udeľuje v piatich kategóriách:

  1. Komunálne odpadové hospodárstvo: Mestá, obce, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom obce 
  2. Firemné odpadové hospodárstvo: Firmy, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom firmy
  3. Inovatívne riešenie: Nové a kreatívne riešenia v odpadovom hospodárstve
  4. Environmentálna výchova: Projekty na enviro-vzdelávanie, prácu s verejnosťou a kampane so zameraním na odpadové hospodárstvo
  5. Študentská cena: Diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl

Komisia môže v osobitných prípadoch navrhnúť udelenie Čestného uznania niektorému z predložených projektov.

Svoje projekty môžu uchádzači predkladať aj tento rok do 15. októbra 2018. Projekty obsiahnuté vo vyplnenej prihláške a zároveň osobne odprezentované bude posudzovať odborná komisia. Slávnostné odovzdávanie cien bude na každoročnom medzinárodnom kongrese „Deň odpadového hospodárstva“, ktorý sa bude konať 21. novembra 2018.

Víťazi 12. ročníka súťaže – rok 2017:

Víťaz kategórie „Komunálne odpadové hospodárstvo“:

HATER – HANDLOVÁ spol. s. r. o. za projekt „Triedenie komunálnych odpadov spoločnosťou Hater-Handlová “

Spoločnosť Hater-Handlová patrí k menším regionálnym spoločnostiam poskytujúcim služby v oblasti odpadového hospodárstva, dokázala systematickou prácou v období niekoľkých rokov vybudovať efektívny systém triedenia, zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi. Dôležitou súčasťou systému ich činnosti je pravidelná práca s verejnosťou. 

Víťaz kategórie „Firemné odpadové hospodárstvo“:

Slovenská asociácia ochrany rastlín za projekt „Pilotný projekt nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín“

Slovenská asociácia ochrany rastlín vo vybraných regiónoch Slovenska postupne zavádza zber, úpravu, prepravu a zhodnocovanie prázdnych obalov z prípravkou na ochranu rastlín, čím zásadným spôsobom prispieva k tomu, aby tieto obaly nielen neohrozovali životné prostredie a zdravie ľudí, nekončili na skládkach odpadov, ale boli naopak zhodnocované. Projekt je prejavom zodpovednosti výrobcov v oblasti poľnohospodárstva, ktorí si uvedomujú možný negatívny vplyv znečistených obalov na prírodné prostredie.

Víťaz kategórie „Inovatívne riešenie“:

EPA Plus, s. r. o. za projekt „Aplikácia EVO“

Spoločnosť EPA Plus s. r. o. vyvinula vlastnú aplikáciu EVOD, ktorá slúži najmä na elektronickú evidenciu odpadov, evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov, či tvorbu identifikačných listov nebezpečných odpadov. Aplikácia umožňuje efektívne plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Víťaz kategórie „Environmentálna výchova“:

Zámok Hlohovec, o. z.  za projekt „Ekoučebňa na hlohoveckom zámku“

Občianskemu združeniu Zámok Hlohovec sa podarilo úspešne spojiť tradičné vzdelávacie metódy s modernými technológiami a inovatívnymi didaktickými postupmi, ktoré prinášajú do vzdelávacieho systému nové prvky a sú zároveň pre mládež mimoriadne atraktívne.

Víťaz kategórie „Študentský projekt“:

Ing. Denisa Rášová, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave za projekt „Medzinárodný obchod s odpadom a jeho dopady na vybrané ekonomiky“

Hodnotiaca komisia ocenila celkovú úroveň a kvalitu spracovania diplomovej práce Ing. Denisy Rášovej, ako aj objektívne zhrnutie spracovaných informácií v oblasti globálneho obchodu s odpadom. Študentke sa podarilo poskytnúť ucelený pohľad na problematiku cezhraničných tokov odpadu na globálnej úrovni.

 

Zdroj informácií a fotografie: http://www.zlatymravec.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky