Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vzdialenostná dostupnosť služby „bikesharing“ pre študentov vysokých škôl v Nitre

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: bikesharing; Pixabay.com /MagicH/

S novým trendom transformácie miest na „smart cities“ sa spája fenomén „bikesharingu“. Tento anglický pojem zahŕňa služby „zdieľaných bicyklov“, resp. „verejných bicyklov“, prioritne orientovaných na zlepšenie verejnej dopravy v mestách. Cieľom článku dvojice Gréta Vrbičanová a Matej Močko je prostredníctvom geografických informačných systémov (GIS) zhodnotiť vzdialenostnú dostupnosť staníc Arriva Bike Nitra vo vzťahu k fakultám a študentským domovom vysokých škôl v Nitre (Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita). Ich školiteľom bol František Petrovič, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Práca nesie názov Vzdialenostná dostupnosť služby „bikesharing“ pre študentov vysokých škôl v Nitre (Distance Accessibility of Bike-sharing System for University Students in Nitra). 

„Na toto hodnotenie použijeme skript, ktorý bol vytvorený na výpočet vzdialenostných dostupností. V rámci príspevku stručne predstavíme históriu, vývoj a perspektívy služby bikesharingu vo svete a na Slovensku. Na základe zistených výsledkov odporúčame službu bikesharingu v Nitre rozšíriť minimálne o 1 stanicu, ktorá by podstatne zlepšila dostupnosť služby v meste, a to nielen pre študentov VŠ,“ uvádzajú autori.

Vzdialenostná dostupnosť Arriva Bike vzhľadom k fakultám VŠ v Nitre
Vzdialenostná dostupnosť Arriva Bike vzhľadom k fakultám VŠ v Nitre

Bicykle sú podľa nich považované za ekologickú alternatívu dopravy v meste. „Samosprávy miest, ktoré sú zahltené autami hľadajú možnosti, ako odľahčiť cesty a pritom zrýchliť čas cestovania, znížiť znečistenie ovzdušia a vytvoriť podmienky pre ekologickú dopravu. Systém ´bikesharingu´ dáva za relatívne nízku cenu každému možnosť presúvať sa do práce alebo do školy bez toho, aby bicykel vlastnil a parkoval doma. Niektoré výskumy ukázali, že zavedením bikesharingu napr. v Melbourne či Minneapolis nastal podstatný presun z automobilovej dopravy k bicyklom.“ V súčasnosti vraj má GIS široké spektrum využitia v rôznych odboroch. Ide o systém hardvéru, softvéru a procesov určených na uľahčenie riadenia, manipulácie, analýzy, modelovania, reprezentácie a zobrazenia geografických údajov, za pomoci ktorých sa riešia zložité problémy, týkajúce sa plánovania a riadenia zdrojov. 

Prínos tejto práce pre odbornú verejnosť vidia autori vo vzniku aplikácie nimi zvoleného nástroja/prístupu hodnotenia vzdialenosti aj do iných sfér (napr. cestovný ruch, územné plánovanie), ale aj v aplikovaní štatistík či podkladov v rámci strategických dokumentov pre samosprávy, v neposlednom rade sú to projektové dokumenty.

Prínosom pre bežnú populáciu je presná lokalizácia záujmových bodov v území (v tomto prípade nových stanovíšť bikesharingu), kde „ich je naozaj treba“, podporená analýzou štatistík, priame napojenie na cestnú sieť, počítanie s reálnymi vzdialenosťami a časom (dôraz na frikčný povrch terénu – sklonitosť, ktorý predstavuje v rámci pešej, cyklistickej prepravy významný faktor).

Príspevok „Vzdialenostná dostupnosť služby „bikesharing“ pre študentov vysokých škôl v Nitre“ bol publikovaný v Zborníku recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa o tejto téme dozviete viac. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Gréta Vrbičanová, Matej Močko; Školiteľ: František Petrovič

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /MagicH/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky