Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výzva MH SR chce podporiť inovačné aktivity v podnikoch v Bratislavskom kraji

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Infografika (Zdroj: Pixabay.com)

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 8. 10. 2018 výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Vyčlenené prostriedky sú vo výške 15 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na stránke OP VaI.

Výzva chce podporiť inovačné aktivity v podnikoch v Bratislavskom kraji prostredníctvom aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja a tiež aktivitami zameranými na ochranu práv duševného vlastníctva. Každý podporený projekt musí preukázať súlad s niektorou z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie:

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
  • Priemysel pre 21. storočie, 
  • Zdravé potraviny a životné prostredie,
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj, prípadne ochranu práv duševného vlastníctva. V rámci výzvy môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území Bratislavského kraja.

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 15 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 200-tisíc eur. Žiadosti budú posudzované v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých dvoch  hodnotiacich kôl sú naplánované na 31. januára a 29. marca 2019. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda k jej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.  

S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je aj táto výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a zjednodušené je aj predkladanie jednotlivých príloh. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, t. j. preukazovať splnenie podmienok, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí. 

Všetky potrebné informácie ohľadom vyhlásenej výzvy môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu v časti https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

Výzva svojím zameraním na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Výskum a inovácie 2.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji, prostredníctvom ktorého sa má, okrem iného, dosiahnuť aj zvýšenie miery konkurencieschopnosti podnikov. Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.   

Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.

 

Zdroj: MH SR a www.opvai.sk.

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky