Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazi IX. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2017

VEDA NA DOSAH

Organizátori s celkovým víťazom, MVDr. Ľubošom Korytárom, PhD.

Interaktívna konferencia mladých vedcov, ktorá inovatívnym spôsobom prezentuje témy vybraných odborov prírodných, lekárskych a chemických vied priniesla v aktuálnom deviatom ročníku vyše 200 skvelých vedeckých štúdií. Vyhlásenie ocenených prác bolo sprevádzané vynikajúcou prednáškou excelentného hosťa, archeologičky Mgr. Veroniky Dubcovej, na tému „Aké záhady riešia slovenskí archeológovia v Egypte“. Súčasťou odovzdávania cien bolo aj predstavenie nultého ročníka projektu pre základné školy „Nájdi v sebe vedca“. Hlavným organizátorom konferencie je občianske združenie PREVEDA.

OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity k vzdelanostnej podpore mladých. Tentokrát bol v rámci vyhodnotenia konferencie prezentovaný nový projekt pod názvom „Nájdi v sebe vedca“, ktorého hlavnou myšlienkou bolo priviesť študentov ZŠ k vede a získať ich záujem o poznanie. Projekt sa uskutočnil na štyroch ústavoch Slovenskej akadémie vied (na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, na Ústave pre výskum srdca SAV, na Ústave polymérov SAV a na Chemickom ústave SAV). Projekt účastníkom predstavil autor myšlienky, Ing. Martin Nosko, PhD. (pozn. redakcie: rozhovor s p. Noskom sme vám priniesli začiatkom júla). 

Slávnostné udelenie cien v Austria Trend hoteli v Bratislave koncom júna 2017, bolo opätovne umocnené aj spomínaným sprievodným programom, v ktorom hlavnú úlohu zohrávala prednáška vynikajúcej archeologičky Mgr. Veroniky Dubcovej.

Už samotná téma podujatia „Tajomstvá Prevedy“ predurčovala k širokej diskusii s cieľom nazrieť do tajov odhaľovania záhad a vedeckých poznatkov v oblasti stále neprebádanej a plnej nevšedných zážitkov. Hosť podujatia, Mgr. Veronika Dubcová študovala klasickú archeológiu na Trnavskej Univerzite v Trnave a egyptológiu na Viedenskej Univerzite. Je členkou správnej rady Nadácie Aigyptos a aktuálne študuje PhD. vo Viedni. Je špecialistkou na archeológiu a dejiny bronzovej v Egejde a východnom Stredomorí, na medzikultúrne kontakty a na dejiny a materiálnu kultúru Novej ríše v Egypte. Počas prednášky zazneli zaujímavé informácie týkajúce sa jednak minulosti, ale mnohé z nich sú aktuálne aj pre súčasnosť. V prednáške boli načrtnuté aj témy ako napríklad migrácia obyvateľstva, dosiahnutie vrcholu „obyvateľov jednotlivých území“, a samozrejme aj význam histórie a archeológie pre budúcnosť aj z dôvodu opakovania sa dejín.

Organizátori s hosťom podujatia, archeologičkou Mgr. Veronikou Dubcovou

Víťazi ceny PREVEDA a „Absolútny víťaz“

Počas IX. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2017 bolo opätovne odovzdaných 28 ocenení (zoznam všetkých víťazov). Súčasťou odovzdávania cien bola i cena (finančná podpora na rozvoj vedeckých cieľov víťaza) pre „Absolútneho víťaza“, ktorú už po šiestykrát v rade poskytla globálna chemická spoločnosť BASF, generálny partner projektu. Tohtoročným celkovým víťazom sa stal a cenu Prevedy získal odborný asistent pôsobiaci na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. s prácou pod názvom „Monitoring hniezdneho spoločenstva vtákov na Ornitologickom stacionári Drienovec v roku 2016“. Ľuboš Korytár je aktuálne aktívnym členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti (BirdLife Slovensko) a Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON). Je licencovaný krúžkovateľ vtáctva pre územia Slovenskej republiky a Maďarska. V rámci odborných aktivít sa venuje praktickej ochrane voľne žijúceho vtáctva a netopierov a verejnej popularizácii tejto tematiky. Spolupodieľa sa na riešení viacerých výskumných grantov zameraných na sledovanie cirkulácie pôvodcov infekčných ochorení u vtákov a netopierov. Vo svojej práci MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. prezentoval: „V hniezdnej sezóne 2016 sme zaznamenali údaje o výskyte a okrúžkovaní 730 vtákov spomedzi 32 druhov. Spätne bolo odchytených a skontrolovaných 94 vtákov. Boli zachytené a označené druhy patriace do troch radov, vrabcotvaré (Passeriformes), krakľotvaré (Coraciiformes) a ďatľotvaré (Piciformes). V rámci jedného odchytového termínu sme zachytili priemerne 81 nových jedincov. Medzi dominantné druhy patrili penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes), a sýkorka veľká (Parus major). Z odchytených jedincov bolo 730 označených krúžkami slovenskej krúžkovateľskej centrály a 94 vtákov bolo kontrolovaných po predchádzajúcom okrúžkovaní mimo hniezdnu sezónu 2016, čo predstavuje 11,4 % zo všetkých zachytených vtákov počas 9 snímok. Kontrolný odchyt z celkového počtu zaznamenaných jedincov dominantných druhov tvoril u jednotlivých druhov nasledovný podiel: penica čiernohlavá 9,6 %, červienka obyčajná 22,7 %, glezg obyčajný 2 %, sýkorka veľká 3,9 %.“

Spoločná fotografia s víťazmi

 

Informácie a foto poskytli: OZ Preveda, Ing. Miroslav Ferko, PhD., Ústav pre výskum srdca SAV a Ing. Pavol Farkaš, PhD., Chemický ústav SAV

Zdroj práce MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.: zborník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov

Spracovala a z účasti na podujatí doplnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky