Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci rankingového hodnotenia URAP 2017/2018

VEDA NA DOSAH

UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v rámci hodnotenia rankingu URAP – University Ranking by Academic Performance 2017/2018 umiestnila na 1047. mieste vo svete, 434. mieste v Európe a v slovenskom porovnaní hodnotených univerzít obstála UPJŠ v Košiciach na druhej pozícii.

„Výsledok UPJŠ v Košiciach považujem za potešujúci, keďže do prvej polovice rebríčka sa dostali len tri slovenské univerzity – Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ranking URAP hodnotí približne 10 % univerzít sveta, čím predstavuje jeden z najrozsiahlejších rankingových systémov hodnotenia kvality univerzít,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Ranking URAP sumarizuje hodnotenie univerzít podľa 6 kritérií, ktoré hodnotia vedecké aktivity univerzít. V rankingu 2017 – 2018 bolo posudzovaných 4 000 univerzít, z ktorých 2 500 najlepších sa následne bodovo hodnotilo. Celkovo je možné v rámci hodnotenia dosiahnuť 600 bodov, na ktorých sa s rôznou váhou podieľajú nasledujúce kritériá: počet článkov v roku 2016, počet všetkých citácií, počet všetkých publikácií, impakt článkov, impakt citácií, medzinárodná vedecká spolupráca. Všetky indikátory okrem prvého spomenutého sa sledovali za obdobie 2012 – 2016. Východiskom pre hodnotenie dát sú vedecké výstupy evidované v InCites. Hodnotenie posudzuje citačný a publikačný výstup univerzít zohľadňujúc rozdielnosť výkonu vzhľadom na rôzne odbory, čím sa minimalizuje vplyv odboru na výkon univerzity a zachováva sa objektívnosť a univerzálnosť hodnotenia.

„Univerzity sú v rámci rankingu URAP hodnotené z objektívnych dát, na základe dostupných informácií zo spoľahlivých bibliometrických zdrojov. V tom spočíva aj rozdiel URAP hodnotenia od niektorých iných rankingov univerzít, ktoré sa opierajú napr. o expertné posudzovania, kde odborníci vyjadrujú, ktoré univerzity považujú za kvalitné (napr. QS World University Rankings), alebo rankingy (napr. Multirank, RankPro), kde informácie pre rankingové spoločnosti poskytujú hodnotené univerzity,“ povedala prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Zo slovenských univerzít sa do samotného hodnotenia, teda medzi prvú dvetisíc päťstovku dostalo 9 univerzít: Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

rebríček hodnotených slovenských univerzít

 

Informácie poskytla:  Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Ilustračné foto:https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/fotogaleria/rektorat/ 

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

 

V rámci hodnotenia univerzít, Univerzita Komenského v Bratislave uviedla 09. apríla 2018 informáciu o rebríčku Round University Ranking (RUR)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky