Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Komenského obhájila svoje miesto medzi najlepšími univerzitami sveta

VEDA NA DOSAH

logo Times Higher Education World University Rankings

V tomto roku  Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opäť obhájila svoje už pevné miesto medzi najlepšími univerzitami sveta. V prestížnom celosvetovom rebríčku Times Higher Education World University Rankings 2018 (THE WUR) obsadila rovnako ako v predošlom roku 601. – 800. pozíciu.

Rankingový systém THE WUR, ktorý patrí medzi najprestížnejšie svetové rankingy, hodnotí univerzity podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov. Aktuálny rebríček zverejnil hodnotenie 1102 najlepších univerzít sveta.

Prvú pozíciu obsadila University of Oxford, ktorú nasledujú University of Cambridge a California Institute of Technology.

Do rebríčka sa dostali aj dve univerzity zo Slovenska: Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach (obe na 801. – 1000. mieste). Univerzita Komenského v tomto rebríčku aj tento rok obsadila 601. –  800. pozíciu.

„Je potešiteľné, že Univerzita Komenského v Bratislave si opakovane udržuje stabilné umiestnenie medzi najlepšími univerzitami z celého sveta, a to aj napriek domácim reáliám týkajúcim sa napr. výšky štátnej dotácie a rozpočtu, prakticky neporovnateľnej s možnosťami univerzít, s ktorými sme hodnotení v medzinárodnom priestore. Rebríčky svetových univerzít nám poskytujú akési pedagogické a výskumné výkonnostné GPS, aby sme vedeli, v akom prostredí sa pohybujeme, a kde sa v ňom nachádzame. Sú pre nás tiež dôležitým impulzom na ďalšie zlepšovanie sa. Uvedomujeme si náš potenciál na zvýšenie kvality vzdelávania a vedy a máme ďaleko od pocitu spokojnosti. Z hodnotených oblastí ma teší vyzdvihnutie vysokej miery našej internacionalizácie. Ako výskumná univerzita sa chceme zamerať na ďalšie zvyšovanie vedeckého a citačného výkonu,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Hodnotené parametre

Citačný ohlas (dopad výskumu, váha indexu 30 %): citačný impakt indexovaný podľa databázy Elsevier Scopus za obdobie rokov 2012 – 2016.

Výučba (vplyv prostredia na výučbu; váha indexu 30 %): počet študentov na učiteľa; reputačný prieskum k výučbe; počet promovaných doktorandov na učiteľa; podiel počtu promovaných doktorandov k promovaným bakalárom a finančný rozpočet inštitúcie na výučbu.

Výskum (rozsah, rozpočet, reputácia; váha indexu 30 %): výskumná produktivita – počet vedeckých publikácií akademických a výskumných pracovníkov v databáze indexovaných peer review časopisov databázovaných v Elsevier Scopus; normalizovaný rozpočet na výskum a reputačný prieskum k výskumu.

Medzinárodný pohľad (učitelia, študenti, výskum; váha indexu 7,5 %): podiel počtu medzinárodných študentov k domácim študentom; podiel počtu medzinárodných učiteľov k domácim učiteľom; podiel medzinárodných spoluautorských vedeckých publikácií. Príjem z priemyslu (transfer poznatkov; váha indexu 2,5 %): finančný príjem z priemyslu na výskum a inovácie.

Vysokoškolské rebríčky sú jedinými globálnymi tabuľkami výkonnosti, ktoré posudzujú univerzity, kde sa kladie dôraz aj na výskum v rámci všetkých daných hlavných úloh: výučba, výskumná činnosť, prenos poznatkov a miera internacionalizácie. V rámci metodológie THE WUR sú používané starostlivo kalibrované ukazovatele výkonnosti, aby boli poskytnuté čo najkomplexnejšie a čo najviac vyvážené porovnania, ktorým dôverujú študenti, akademici, vedúci pracovníci univerzít, priemysel a vlády jednotlivých krajín. Viac o metodológii THE WUR 2018 sa dočítate na stránke https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018

Informácie nám poskytla PhDr. Andrea Földváryová, vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová NCP VaT pri CVTI SR

Viac informácií vo VK:

V rebríčku Round University Ranking (RUR),  kde Univerzita Komenskéhoe je jediným reprezentantom zo Slovenska, obsadila 433. miesto (rok 2017)

Univerzita Komenského v Bratislave sa opakovane umiestnila medzi päťstovkou najlepších univerzít sveta

Vo svetovom rebríčku QS World University Rankings, Univerzita Komenského v Bratislave sa opäť ako jediná slovenská škola opakovane dostala na 651. – 700. miesto. (rok 2016)

Univerzita Komenského opäť medzi sedemsto najlepšími univerzitami sveta

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky