Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku 2017

VEDA NA DOSAH

Cena za vedu a techniku 2017

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku je jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Oceniť prácu vedeckovýskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií bol cieľ slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa konalo 9. novembra 2017 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave na Župnom námestí a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017.

Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

Na udeľovaní ocenení za vedu a techniku sa zúčastnili Radoslaw Kedzia, zástupca generálneho partnera podujatia spoločnosti Huawei Technologies, Jana Kollárová, zástupkyňa hlavného partnera  Slovenských elektrární a. s. a riaditeľka úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia, ako aj ďalší významní reprezentanti štátneho sektora, sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora pôsobiacich vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, zväzov a združení.

Slávnostný galavečer bol spojením vedy a umenia, pretože súčasťou udeľovania cien bolo aj odovzdávanie nádherných umeleckých diel. O tom, ako tieto umelecké diela vznikli, nás oboznámil samotný autor diela, pán Achilleas Sdoukos.

Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorá vyzdvihla prácu slovenských vedcov a vedkýň: „Mám radosť z ľudí ktorých veda baví, robia ju z presvedčenia a svojimi výsledkami, šíria jej dobré meno medzi verejnosťou a aj v zahraničí.“

Cenu za vedu a techniku 2017 si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav, BMC,  Slovenská akadémia   vied
za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle

Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.
za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií na ochranu a bezpečnosť človeka a ich  realizáciu v priemyselnej praxi

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK
za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV
za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT BMI, s. r. o., Košice
za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie  implantátov šitých na mieru  a vyrobených aditívnymi technológiami

prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., Ústav elektroniky a fotoniky, STU Bratislava
za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska

Ocenení za Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky s ministerkou ŠVVaŠ SR Martinou Lubyovou

 

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc

Ing. Zdeno Biel, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov

RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách

Kategória Popularizátor vedy

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin
za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou

doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., VÚPC, a. s. Bratislava
za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu Wood Research s celosvetovou pôsobnosťou

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky u žiakov základných a stredných škôl a u širokej verejnosti a za starostlivosť o talentovanú mládež

Vedecko-technický tím roka

Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD. MPH
za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu

Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD.
za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie

Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením  prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.
za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu

V rámci podujatia boli odovzdané aj tieto ceny:

Cena Milana Rastislava Štefánika (Spoločná cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Francúzskeho veľvyslanectva)
Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu
Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie (Cena SRK za umenie)
Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (Propagátor vedy a techniky)
Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární)

Ceny si našli určite tých najlepších adresátov, odmenou im bolo aj vystúpenie sólistu opery Slovenského národného divadla Pavla Remenára spolu s gitarovou virtuózkou Miriam Brullovou a umelecké vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka v Bratislave.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie poskytlo: Oddelenie propagácie vedy a techniky NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky