Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Transfer technológií je náročný proces

VEDA NA DOSAH

V týchto dňoch vychádza nové číslo TTb – TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin. Ide o štvrťročník zameraný na problematiku transferu technológií, ktorý už 4. rok vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

V Slove na úvod generálny riaditeľ CTVI SR prof. Ján Turňa, okrem iného, uviedol: „Transfer technológií sa medzičasom stal relatívne známym pojmom v kruhoch odbornej verejnosti na Slovensku. Neskromne sa nazdávame, že sme k tomu svojou troškou prispeli aj my prostredníctvom národného projektu NITT SK. Ako viacerí z vás vedia, v rámci projektu je jedna samostatná aktivita venovaná práve zvyšovaniu povedomia o dôležitosti a význame transferu technológií pre rozvoj znalostnej spoločnosti. V rámci odborných tém sme tak spoločne postupne prešli od vysvetľovania významu a obsahu pojmu transfer technológií k podrobnému skúmaniu a popisovaniu jednotlivých aspektov tohto bezpochyby veľmi náročného procesu. V mnohom sú nám inšpiráciou práve skúsenosti z vyspelých krajín sveta, kde sa touto problematikou zaoberajú už dlhé desaťročia.“

Aktuálne témy TTb 1/2015 sú zamerané na konferenciu k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020 a konferenciu Slovenská republika v Horizonte 2020.

CVTI SR oznamuje členom akademickej obce, študentom a pracovníkom centier transferu technológií, že vyhlasuje 3. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2015 v troch kategóriách: Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi; Najlepšie realizovaný transfer technológií; Cena za prístup inovátora k realizácii transferu technológií.

V 5. časti seriálu o expertných podporných službách Centra transferu technológií (CTT) pri CVTI SR sú uvedené vybrané projekty Žilinskej univerzity v Žiline a Univerzity Komenského v Bratislave. V rubrike Podporená technológia Kancelária spolupráce s praxou pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a CTT pri CVTI SR predstavujú proces vzniku novej technológie, zaoberajúcej sa zvýšením cetánového čísla dieselových palív.  

Rubrika Zahraničné centrá TT obsahuje tentoraz Inšpirácie z Kancelárie pre výskum a inovácie na Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku.

Okrem ďalších informácií redakcia TTb odporúča vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií.

TTb 1/2015

Autor: PhDr. Marta Bartošovičová

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky