Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti, zapojte sa do súťaže s vašou záverečnou prácou

VEDA NA DOSAH

študentská stáž

Študenti chemických a technických smerov, máte jedinečnú šancu zapojiť sa do súťaže o najlepšiu záverečnú prácu. Treba si vybrať tému, ktorá bola vyhlásená v rámci súťaže Cena BUKÓZA HOLDING, a. s. Každému diplomantovi bude pridelený konzultant – odborník z praxe, spoločnosť tiež poskytne prax v podniku a potrebné podklady k práci.

Cieľom súťaže je podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa chemickými a technickými odbormi, rozvoj spolupráce medzi vysokými školami a zamestnávateľmi, ale aj práca na konkrétnom projekte realizovateľnom v praxi.

Témy sú rozdelené v závislosti od toho, na akej univerzite daný študent študuje. Súťaž je určená pre školský rok 2018/2019.

STU Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Témy diplomových prác:

 1. Určenie vplyvov na kolísanie mechanických vlastností bielených buničín (zima – leto) v spoločnosti BUKOCEL, a. s.
 2. Posúdenie vplyvu percentuálneho obsahu hniloby v štiepkach na sulfátový varný proces a vplyv na mechanicko-fyzikálne vlastnosti nebielenej buničiny
 3. Vplyv percentuálneho zastúpenia sortimentov listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny
 4. Vplyv doby skladovania štiepok na odváranie nebielenej buničiny, proces bielenia a mechanicko-fyzikálne vlastnosti bielenej buničiny
 5.  Možnosti využitia aditív do sulfátovej várky za účelom skrátenia varného cyklu
 6. Preverenie vplyvu prídavku síry na technologický proces sulfátovej várky
 7. Analýza možnosti využitia odpadových vlákien v spoločnosti BUKOCEL, a. s. a určenie potenciálnych možností ich spracovania
 8. Inovácia procesu sušenia buničiny na výstupe z lisovej časti sušiaceho stroja
 9. Automatizácia procesu plnenia varákov štiepkami, špecifikácia metód váženia a hodnotenia kvality štiepok (percentuálne zastúpenie listnáčov, analýzy vlhkosti)
 10. Identifikácia vznikajúcich defektov sitovej a lisovej časti sušiaceho stroja a ich eliminácia (postupy sledovania, prístroje, zariadenia na sledovanie defektov)

TU Košice, Hutnícka fakulta – Energetika a plynárenstvo

Témy bakalárskych prác:

 1. Analýza poškodenia klobúčikov fluidného lôžka (možnosť rozšírenia na DP návrh úpravy klobúčikov a systému odpúšťania inertu z kotla)
 2. Analýza chvenia membránových stien kotla (možnosť rozšírenia na DP návrh úpravy bandáži a systému dilatácií kotla)

Témy diplomových prác:

 1. Znižovanie plynných emisií SO2 v regeneračnom okruhu
 2. Možnosť využitia kaustifikačného kalu, ktorý vzniká počas odstávok v rotačnej peci vápna späť vo výrobnom procese RPV, za účelom znižovania nákladov na nákup CaO

TU Košice, Fakulta elektroniky a informatiky

Témy diplomových prác:

 1. Energetická efektívnosť riadenia napájacieho čerpadla (analyzujte pôvodné riešenie riadenia napájacieho čerpadla; uveďte možnosti riadenia; analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému; vyhodnoťte energetickú hospodárnosť s aplikáciou rôznych režimov riadenia)
 2. Energetická efektívnosť riadenia kompresorov (analyzujte pôvodné riešenie riadenia kompresorov; uveďte možnosti riadenia; analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému; vyhodnoťte energetickú hospodárnosť s aplikáciou rôznych režimov riadenia)
 3. Energetická efektívnosť riadenia chladiacich veží (uveďte možnosti riadenia; analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému; vyhodnoťte energetickú hospodárnosť s aplikáciou rôznych režimov riadenia)
 4. Návrh automatizovaného riadiaceho systému pre reguláciu účinníka (analyzujte pôvodné riešenie riadenia cosᵠ; uveďte možnosti kompenzácie jalového výkonu; analyzujte pracovné režimy riadiaceho systému; navrhnite automatizovaný riadiaci systém pre reguláciu cosᵠ paralelnou spoluprácou troch TG)
 5. Regulácia odchýlky elektriny v bilančnej skupine v závislosti na poskytovanej podpornej službe (PpS) (analýza súčasného stavu regulácie odchýlky v čase poskytovania PpS a bez poskytovania PpS; možnosti efektívnej regulácie odchýlky; vyhodnotenie navrhovaného riešenia – očakávané náklady a výnosy implementácie efektívneho riešenia)
 6. Meranie rýchlosti buničinového pásu celulózového stroja a automatické spracovanie
 7. Prepočet – simulácia elektrotechnického systému dopravníka a stohovača buničiny (návrh elektromechanických systémov dopravníka – motor – prevodovky, snímače a akčné členy v nadväznosti na nový riadiaci; návrh elektromechanických systémov stohovača – motor – prevodovka, snímače a akčné členy v nadväznosti na nový riadiaci systém)

Prihlasovací formulár, ktorý je potrebný zaslať do 30. októbra 2018

 

Na základe odporúčania fakulty má študent zaslať úplný text diplomovej práce organizátorovi súťaže, spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a .s. s označením „Súťaž DP“ do 30. mája 2019. Súťažné práce posúdi komisia zložená z členov príslušnej fakulty a vyhlasovateľa súťaže. Autori najlepšej diplomovej práce budú ocenení Pochvalným uznaním a finančnou odmenou.

Oznámenie o výsledku súťaže bude písomne doručené všetkým účastníkom súťaže do 25. júna 2019.

 

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. ponúka tiež 3-týždňovú odbornú stáž pre študentov technických vysokých škôl, ktorí riešia tému záverečnej práce (diplomovej, dizertačnej) počas 1 – 2 dní v týždni v semestri, od októbra do mája. Ide o program, ktorý je garantovaný dohľadom skúseného odborníka z praxe.

Študenti technických vysokých škôl sa tiež môžu prihlásiť na letnú odbornú prax v dĺžke 4 týždňov = 20 pracovných dní, pričom budú mať možnosť nahliadnuť do výrobného procesu, spoznať firemnú kultúru či získať praktické zručnosti. Prax študenta je garantovaná dohľadom jedného alebo viacerých skúsených odborníkov. Letná odborná prax je určená študentom tretieho a vyššieho ročníka vysokých škôl technického zamerania (predovšetkým Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta).

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.bukoza.sk/kariera/pre-studentov/vysoke-skoly/diplomove-prace/item/146-sutaz-o-najlepsiu-diplomovu-pracu

http://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/fakulta/aktuality/bukoza

http://www.bukoza.eu/kariera/pre-studentov/vysoke-skoly/diplomove-prace

http://www.bukoza.eu/downloads/holding/Prihlasovaci-formular-do-sutaze-o-najlepsiu-dp.pdf

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky