Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

STU už 80 rokov ponúka plnohodnotné univerzitné štúdium

VEDA NA DOSAH

Oslavy 80. výročia založenia STU: rektor Robert Redhamer

Slovenská technická univerzita (STU) vznikla ako prvá technická vysoká škola na území Slovenska a zásadne prispela k budovaniu národnej identity, ale aj k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju. Dňa 19. októbra si pripomenula 80. výročie svojho založenia.

História vzniku STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave vznikla v roku 1937 ako Vysoká škola technická M. R. Štefánika v Košiciach. Jur Hronec sa stal jej prvým rektorom. Stalo sa tak v ťažkom období pred 2. svetovou vojnou, počas ktorej prejavil J. Hronec nekompromisné protifašistické postoje, keď sa postavil proti obmedzeniu štúdia študentov českej národnosti a pôsobenia českých profesorov na škole a proti vylúčeniu študentov židovského pôvodu.

V roku 1939 bola škola premenovaná na Slovenskú vysokú školu technickú (SVŠT). Po vojne bola z jej Odboru (na úrovni fakulty) lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva zriadená Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, z ktorej Vládnym nariadením z 8.7.1952 vznikli Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene (dnes Technická univerzita vo Zvolene).

Rovnakým nariadením bola vytvorená aj Vysoká škola technická v Košiciach (dnes Technická univerzita v Košiciach) s fakultami ťažkého strojárstva, hutníckou a baníckou, ktorá vznikla začlenením Baníckej fakulty SVŠT v Bratislave. Zriadením košickej techniky a prvým rektorom sa stal Ing. František Kámen, vtedy docent na Strojníckej fakulte SVŠT.

V roku 1946 sa z bratislavskej SVŠT odčlenilo Oddelenie kreslenia a maľovania pre kandidátov učiteľstva na stredných školách a prešlo na Pedagogickú fakultu dnešnej Univerzity Komenského. Po dvoch rokoch na jeho základe vznikla Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Po vzniku prvej Československej republiky 1918 boli na Slovensku zrušené všetky vysoké školy. O vznik technickej univerzity Slováci bojovali takmer 20 rokov. STU odvtedy prispela ku vzniku ďalších vysokých škôl a vychovala viac ako 150 tisíc inžinierov, ktorí budovali krajinu – od mostov, ciest a miest až po priemyselné celky a informačné systémy.

Slávnostné pripomenutie  80. výročia založenia STU

Výročie založenia si STU pripomenula slávnostným zasadnutím akademickej obce a vedeckej rady školy, počas ktorého udelilla plaketu STU pánovi Petrovi Pellegrinimu, podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu a pamätný list Martine Lubyovej, ministerke školstva, vedy, výskumu a športu. P. Pellegrini dlhodobo podporuje rozvoj Slovenskej technickej univerzity a propaguje technické vzdelávanie a vzdelávania v oblasti IT medzi mladými ľuďmi. Otvára dvere spolupráci výskumných škôl a štátnej správy, ako aj spolupráci škôl a podnikov, dôležitej pre inovácie.

80. výročie založenia STU: Peter Pellegrini a Martina Lubyová

„Uvedomujeme si významnú úlohu, ktorú zohrala Slovenská technická univerzita v budovaní našej národnej identity. Počas 80 rokov vychovala špičkových odborníkov a mňa mrzí, ako málo dnes hovoríme o tom, akú kvalitu vzdelávania dokážu poskytnúť mladým naše slovenské univerzity,“ povedal v príhovore Peter Pellegrini. Vyzval univerzity, aby viac rozprávali s mladými už počas štúdia na strednej škole a pozývali ich na univerzitnú pôdu. Vyzval tiež štátne a verejné inštitúcie, aby viac využívali expertízy zadané priamo vysokoškolským odborným tímom, čo dnes dovoľuje úprava zákona, ktorú podpredseda vlády presadil.

Ministerka školstva M. Lubyová v príhovore vyzdvihla význam osobností, ktoré vychovala STU počas svojej histórie. „Vaše poslanie pre vzdelanie a rozvoj krajiny je nezastupiteľné a našou úlohou je vytvárať vám pre toto poslanie zázemie,“ povedala. Pripomenula, že „našou spoločnou úlohou je zastaviť trend klesajúceho záujmu mladých ľudí o technické vzdelávanie.“

Rektor STU počas slávnostného zhromaždenia udelil tiež titul Doctor honoris causa Urovi Pancharoenovi, medzinárodné uznávanému odborníkovi Chulalongkorn univerzity v Bankgkoku.
Rektor STU počas slávnostného zhromaždenia udelil tiež titul Doctor honoris causa Urovi Pancharoenovi, medzinárodné uznávanému odborníkovi Chulalongkorn univerzity v Bankgkoku. Profesor Pancharoen sa špecializuje na matematické modelovanie separačných techník, ktoré nachádzajú široké využitie v chemickom či farmaceutickom priemysle. Študenti thajskej univerzity a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU za dvadsať rokov spolupráce absolvovali mnohé výmenné stáže a publikovali desiatky vedeckých prác.

Rozvoj Slovenskej technickej univerzity

V príhovore akademickej obci rektor Robert Redhammer vyzdvihol úspechy univerzity a rozvoj, ktorým prešla v poslednom období. Univerzita sa zamerala na zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie a výskum. Využila dostupné zdroje, najmä štrukturálne fondy EÚ na revitalizáciu budov, ateliérov a laboratórií, bez ktorých technická univerzita nemôže byť úspešná. K najznámejším projektom patrili Univerzitné vedecké parky Science City STU Bratislave a Cambo Trnava. S lepšími podmienkami na výskum prichádzajú aj medzinárodné úspechy. V strategickom európskom výskumnom programe Horizont 2020 získala STU doteraz najviac projektov spomedzi slovenských vzdelávacích inštitúcii (16).

 „Uvedomujeme si, že najcennejší sú ľudia. Preto sme posledné roky investovali najmä do ľudí a do prostredia v ktorom študenti a učitelia žijú, študujú a pracujú s cieľom vybudovať špičkovú modernú univerzitu. A snažíme sa podporovať najlepších. Každoročne poskytujeme viac ako 3 mil. eur štipendií, stovku výskumných grantov pre mladých. Odmeňujeme najlepších vedcov i autorov najúspešnejších vedeckých prác. Štipendiami podporujeme získavanie skúseností v zahraničí na takmer štyroch stovkách partnerských univerzít,“ povedal rektor R. Redhammer.

Univerzita opravuje aj študentské domovy a jedálne. Postupne zrekonštruovala internáty Mladá Garda, Jura Hronca, Belojanisa, jedálne i mnohé športoviská. A pripravené sú ďalšie rozvojové projekty. Ak sa dofinancujú, STU sa môže stať reprezentatívnou slovenskou univerzitou európskeho významu, ktorá pritiahne domov mladé talenty.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Hajdúchová, STU Bratislava

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky