Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štipendium pre postgraduálne štúdium aj granty pre vedcov ponúka Fulbrightov program

VEDA NA DOSAH

J. William Fulbright

Študenti postgraduálneho štúdia môžu v rámci Fulbrightovho programu získať štipendium s možnosťou študovať, učiť alebo robiť výskum  v USA. Úspešní uchádzači sa dostanú na šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku. Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2019 – 2020 je 30. júna 2018.

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M. Komisia J. W. Fulbrighta posudzuje prihlášky do všetkých programov spolu s odborníkmi v danom odbore a na základe ústneho pohovoru. Komisia pri výbere berie do úvahy odporúčanie výberových komisií, dostupnosť finančných prostriedkov a ďalších požiadaviek programov.

Konečný súhlas s udelenými štipendiami vyslovuje Rada J.W. Fulbrighta pre zahraničné štipendiá, ktorú menuje prezident USA a ktorá sídli vo Washingtone, D.C. Všetky štipendiá sú administrované v súlade s presnými celosvetovými pravidlami a riadené princípmi dvojstranných dohôd, vzájomného porozumenia, otvorenej súťaže, akademickej dokonalosti a profesionálnej oddanosti.

Kandidáti musia mať ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni (resp. inžinierskej),výborné študijné výsledky, výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL – skóre 95 / IELTS – skóre 7,5) a slovenské štátne občianstvo s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA.

Komisia hľadá uchádzačky a uchádzačov, ktorí svojimi akademickými či osobnými záujmami dokážu prispieť k naplneniu mandátu Komisie – zvyšovať porozumenie medzi občanmi SR a občanmi USA. V tomto zmysle sú v priebehu výberových konaní hodnotené nielen akademické výsledky, ale aj skúsenosti v pracovnom živote a sociálna angažovanosť.

Štipendium pokrýva mesačné životné náklady, základné zdravotné poistenie a spiatočnú letenku. Štipendium tiež zahŕňa aj úhradu školného, resp. školských poplatkov do výšky 19 000,00 USD priamo hosťovskej inštitúcii (napr. registračné poplatky, poplatky za doklady vystavené hosťovskou inštitúciou, požadované študentské aktivity, vybavenie univerzitných pracovísk, počítačový účet, zdravotnícke služby, univerzitné zdravotné poistenie a pod). V prípade záujmu o študijný pobyt (Master’s study) musí uchádzač zdokladovať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia, ktoré prevyšujú sumu 19 000,00 USD (hradenú štipendiom). Komisia nezabezpečuje ubytovanie v USA, ale štipendista je schopný si ho finančne pokryť zo štipendia.

Pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny sú zas v rámci Fulbrightovho programu určené granty. Umožňujú im nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť, pričom dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov.

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú: ukončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent, výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL testy nie sú požadované), overiteľné výsledky výskumnej, prednáškovej a publikačnej činnosti, slovenské občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike a tiež pozývajúci list z hosťovskej inštitúcie v USA.

Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2019 – 2020  má byť vyhlásený na začiatku roka 2018.

Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J. William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Fulbrightov program je jeden z najväčších a najrôznorodejších výmenných programov na svete a v súčasnosti sa uskutočňuje v 140 krajinách, vrátane 50 krajín, v ktorých existujú bilaterálne Fulbrightove komisie.

Približne 6 000 – 7 000 štipendií je každoročne udeľovaných americkým a zahraničným účastníkom. Vyberaní sú na základe akademických a profesijných kvalít, dosiahnutých úspechov, profesionálneho potenciálu a schopnosti a vôle podeliť sa o nápady a skúsenosti s ľuďmi z rôznych kultúr.

************************************************

J. William Fulbright sa narodil 9. apríla 1905 v Sumneri, Missouri. Absolvoval politické vedy na University of Arkansas (B.A. 1925) a potom ako držiteľ Rhodes štipendia študoval v Oxforde, kde získal titul M.A.

Po návrate do USA pokračoval v štúdiu práva na George Washington University vo Washingtone D.C. Po skončení štúdií pracoval na Ministerstve spravodlivosti a prednášal na právnickej fakulte George Washington University. V roku 1936 sa vrátil do Arkansasu, aby učil právo. V rokoch 1939 – 1941 bol prezidentom University of Arkansas – najmladším univerzitným prezidentom v tom čase.

V roku 1942 bol zvolený do Snemovne reprezentantov Kongresu USA a stal sa členom Výboru pre zahraničné veci. Fulbright získal národnú pozornosť, keď v roku 1943 presadil Fulbrightovu rezolúciu, ktorá podporovala medzinárodné mierové snahy o vytvorenie Organizácie Spojených národov.

V novembri 1944 bol zvolený do Senátu Kongresu USA, kde pracoval až do roku 1974. Stal sa jedným z najvplyvnejších, najaktívnejších a najrešpektovanejších členov. Inicioval zákon, ktorým založil Fulbrightov program a ktorý bol v Senáte odhlasovaný bez diskusie. Prví účastníci tohto programu išli do zahraničia už v roku 1948.

V roku 1949 sa stal členom Výboru pre zahraničné vzťahy. Jeho predsedom bol v rokoch 1959 – 1974, čím sa stal najdlhšie slúžiacim predsedom výboru v histórii. Jeho kariéra v Senáte bola poznačená viditeľnými prejavmi nesúhlasu. V roku 1954 bol jediným senátorom, ktorý hlasoval proti finančnej podpore pre vyšetrovací výbor, ktorému predsedal senátor Joseph R. McCarthy. V roku 1961 pred inváziou na Kubu adresoval vážne námietky prezidentovi Kennedymu.

Po odchode zo Senátu sa Fulbright stal poradcom vo washingtonskej právnickej firme Hogan & Hartson. Až do svojej smrti zostal aktívnym podporovateľom medzinárodného výmenného programu, ktorý nesie jeho meno.

Fulbright dostal mnoho ocenení od vlád, organizácií a vzdelávacích inštitúcií po celom svete za svoje snahy vo sférach vzdelania a medzinárodného porozumenia. V roku 1993 dostal Prezidentovu medailu slobody od prezidenta Clintona.

Senátor J. William Fulbright zomrel 9. februára 1995.

 

Viac informácií na webovej stránke štipendia

 

Informačný a foto zdroj: www.fulbright.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky