Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Spoznajte vedcov, ktorí sa vrátili vďaka schéme Návraty

VEDA NA DOSAH

Vďaka Podpornej schéme na návrat odborníkov zo zahraničia sa na Slovensko vrátilo 10 mladých odborníkov a 16 expertov.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

V súčasnosti pôsobia na rôznych pracoviskách, najväčší počet zamestnala Univerzita Komenského v Bratislave.

V rámci Európskej únie patrí Slovensko k štátom, ktoré majú najvyšší počet študentov navštevujúcich vysoké školy či univerzity v inom členskom štáte. Ani dnes však neexistujú presné dáta a štatistiky, ktoré by nám ukázali, koľko z absolventov zahraničných vysokých škôl sa po skončení štúdia vráti opäť na Slovensko či aké je ich uplatnenie na domácom pracovnom trhu.

Návrat šikovných odborníkov zo zahraničia pritom prináša Slovensku množstvo benefitov. Svoje vzdelanie, schopnosti aj kontakty môžu títo jednotlivci využiť v rozličných sektoroch hospodárstva, štátnej či verejnej správe, a napomôcť tak aj skvalitňovaniu vedy, výskumu alebo vysokoškolského vzdelávania. Keďže návrat na Slovensko je často spojený s viacerými nákladmi, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo v roku 2015 v spolupráci s Ministerstvom financií SR Podpornú schému na návrat odborníkov zo zahraničia.

Pre koho bola schéma určená?

Schéma bola zameraná na dve cieľové skupiny. Prvou boli mladí odborníci a druhou experti, ktorí dlhodobo pôsobili v zahraničí. V oboch prípadoch platili rovnaké podmienky, teda to, že ide o občanov Slovenskej republiky, ktorí sa uplatnia v orgánoch a inštitúciách verejného sektora, a to v ústredných orgánoch štátnej správy, verejných a štátnych vysokých školách, rezortných výskumných inštitúciách alebo Slovenskej akadémii vied. V prípade, že inštitúcie zamestnali jedného z expertov, mohli predložiť projekt a požiadať ministerstvo o finančnú podporu v maximálnej výške 150 000 eur, ktorá slúžila na vytvorenie adekvátnej pracovnej pozície. Mladí odborníci mohli po splnení všetkých podmienok získať finančnú podporu v maximálnej výške 10 000 eur, experti 50 000 eur.

„Implementácia Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia prispela k rozvoju ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a tiež v analytickom prostredí v Slovenskej republike. Prostredníctvom schémy sa viacerým inštitúciám podarilo vytvoriť adekvátne podmienky pre návrat a ďalšie pôsobenie slovenských občanov – špičkových odborníkov pôsobiacich v zahraničí. Očakáva sa, že títo špičkoví odborníci budú okolo seba koncentrovať existujúci domáci potenciál, napomáhať svojimi skúsenosťami a zahraničnými kontaktmi ďalšiemu rozvoju v oblasti výskumu a vývoja, aktívne prispievať k činnosti špičkových výskumných a analytických kolektívov,“ vysvetlila Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR, ktoré bolo administrátorom schémy.

Kam sa odborníci vrátili?

Celkovo sa vďaka schéme vrátilo 26 jednotlivcov, 10 mladých odborníkov a 16 expertov. Najviac navrátilcov, t. j. 18 sa zamestnalo v sektore vysokých škôl, 5 v ústredných orgánoch štátnej správy a 3 v Slovenskej akadémii vied.

Počet vrátených jednotlivcov počas implementácie schémypodľa sféry pôsobenia, Zdroj: CVTI SR

„Verím, že návrat špičkových odborníkov sa v konečnom dôsledku prejaví vo vyššom počte podaných projektových zámerov do jednotlivých schém, vyššej miere ich úspešnosti a vyššej miere zapojenia jednotlivých inštitúcií do spolupráce v rámci Európskeho výskumného priestoru. V neposlednom rade implementácia danej schémy prispela aj k popularizácii vedy a techniky ako nevyhnutnej súčasti rozvoja vedy a techniky na Slovensku. Aj z tohto dôvodu nás teší pretrvávajúci záujem jednotlivcov a inštitúcií o zapojenie sa do schémy v prípade jej ďalšieho pokračovania,“ dodala Andrea Putalová.

Inštitúcie, ktoré prijali navrátilcov

Univerzita Komenského v Bratislave
Prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.: univerzitná profesorka, projekt Výpočtové modelovanie pamäťových neurálnych procesov
RNDr. Martin Kolisek, Dr. rer. nat.: vedeckovýskumný pracovník, projekt Vplyv delécie Na+/Mg2+ výmenníka SLC41A1 a mitochondriálneho Na+- dependentného Mg2+ exportéra SLC41A3 na morfológiu a molekulárnu skladbu mozgu v myšom MPTP- indukovanom parkinsonickom modeli
Doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.: vysokoškolský učiteľ – docent, projekt Civil society and social movement research
Mgr. Stanislava Kuzmová, M.A., PhD.: odborná asistentka
Mgr. Katarína Boďová, PhD.: odborná asistentka v oblasti aplikovanej matematiky
Hana Mizerová, Dr. rer. nat.: odborná asistentka
RNDr. Vincent Lučanský, PhD.: vedeckovýskumný pracovník, projekt Identifikácia nových potenciálnych cieľov pri liečbe KRK s využitím kombinácie RNAseq a CRISPR/Cas9 technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Mgr. Michal Chudý, PhD.: odborný asistent
Doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.: vedeckovýskumný pracovník, projekt Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie
Doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.: vysokoškolský učiteľ – docent chemického inžinierstva, projekt Začlenenie farmaceutického inžinierstva do pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti na FChPT STU v Bratislave

Matematický ústav Slovenskej akadémie vied
Mgr. Tibor Macko, PhD.: vedecký pracovník pre oblasť geometria, projekt Topológia vysokorozmerných variet

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Igor Čajko, MSc.: ekonomický analytik
Soňa Muzikářová, LL.M.: makroekonomická analytička
Lucia Grajcarová, MSc.: ekonomická analytička
Tomáš Hellebrandt, MSc., MA, BA: ekonomický analytik
Peter Vanya, MPhil.: ekonomický analytik

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.: odborná asistentka
RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.: vedecký pracovník – Expert v oblasti biofyziky proteínov, projekt Vývoj nových biofyzikálnych metód v oblasti stability a agregácie terapeutických proteínov a ich transfer do podnikateľského biotechnologického a biomedicínskeho sektora
RNDr. Martin Gmitra, PhD.: vedecký pracovník – Expert v oblasti teórie tuhých látok, projekt Implementácia metód štúdia elektrónovej štruktúry kvantových materiálov
RNDr. Jozef Bednarčík, PhD.: vedecký pracovník

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Prof. RNDr. Peter Šiška, CSc., PhD.: vedúci projektu Implementácia geoekológie do vedeckovýskumnej činnosti a pedagogického procesu na UCM v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave
RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.: odborná asistentka s vedeckou hodnosťou, projekt Molekulárno-epidemiologická charakteristika baktérií izolovaných z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku a jej využitie pre optimalizáciu diagnostiky a preventívnych opatrení v nemocničnej hygiene

Prešovská univerzita v Prešove
RNDr. Marek Chmelík, PhD.: vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent, projekt Implementácia rádiologických zobrazovacích metód založených na jave magnetickej rezonancie (MRI) do vedeckovýskumnej činnosti

Žilinská univerzita v Žiline
Mgr. Peter Čendula, PhD.: vedecký pracovník, projekt Uskladnenie slnečnej energie do obnoviteľných palív a batérií

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Mgr. Andrej Herzáň, PhD.: vedúci urýchľovačového laboratória

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Ing. Miroslav Karhánek, PhD.: špecialista pre bioinformatickú analýzu

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky