Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko má unikátny systém poradenstva pre žiakov so špeciálnymi potrebami

VEDA NA DOSAH

logo MŠVVaŠ SR

Revolučná digitálna technológia umožní prvýkrát v histórii poradenského systému na Slovensku  online diagnostikovať žiakov s poruchami učenia, správania sa, nadaných žiakov či deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia.
     Skráti sa tak diagnostický proces a odborníci ušetria čas pri identifikácií problémových žiakov. Zároveň budú mať priestor na dôkladnejšie poradenstvo a odstraňovanie porúch u detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Podobný systém je úplnou novinkou aj v rámci EÚ.
     Digitálny poradenský systém už prešiel testovacou fázou. Prihlásilo sa do neho 1 900 odborníkov, z toho 1 300 výchovných poradcov v ZŠ, 300 psychológov a 300 špeciálnych pedagógov, ktorí sú už zaškolení a v týchto dňoch robia testy prvým žiakom. Diagnostikovať môžu iba dieťa, ktorého rodič  podpíše  Informovaný súhlas s vyšetrením a so spracúvaním osobných údajov žiakov. Dodnes prejavilo takýto záujem 3 733 rodičov.
     Prvá časť KOMPOSYT-u je prístupná širokej verejnosti. Rodičia, učitelia či žiaci základných škôl z nej môžu čerpať informácie z oblasti porúch učenia, správania sa a iných sociálno-patologických javov v rodine a či v škole. Dostanú aj odpovede na otázky správnej voľby povolania. Informácie pomôžu predchádzať problémom najmä s poruchami správania sa a učenia a nasmerujú v hľadaní odbornej pomoci.
      Do druhej časti KOMPOSYT-u majú prístup iba odborníci – psychológovia, špeciálni pedagógovia či výchovní poradcovia. Dostanú online prístup k testom a metodikám, ktoré bude systém zachytávať a vyhodnocovať aj z dlhodobého hľadiska. Systém umožní archivovať výsledky diagnostík a vytvárať aktualizované normy k využívaným testom. Vďaka rýchlej identifikácii problémových žiakov sa môže nastaviť efektívny model včasnej prevencie.
     Digitalizáciu poradenského procesu pripravoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s podporou MŠVVaŠ SR a štrukturálnych fondov EÚ takmer tri roky. Implementuje ho v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky