Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rektor STU v inauguračnom príhovore: Kvalite slovenských univerzít by prospelo viac grantového financovania vedeckých projektov

VEDA NA DOSAH

Podporovať mladých talentovaných študentov a vedcov, pokračovať v rozvoji a obnove školy a posilňovať kvalitu vzdelávania a vedy na STU, ako konkurenčnej výhody. To sú ciele, ktoré si kladie rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.. Slávnostná inaugurácia rektora sa uskutočnila v 11. apríla 2015. Akademický senát univerzity ho za rektora pre druhé funkčné obdobie zvolil v decembri minulého roka.

Spolu s rektorom boli inaugurovaní aj dekani štyroch fakúlt STU: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan Stavebnej fakulty, doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., dekan Strojníckej fakulty, prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky a prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

„Mimoriadnu pozornosť sme venovali a budeme venovať rozvoju talentov mladých výskumníkov, druhou prioritou bude rozvoj univerzity. Ľuďom pre spokojnú prácu nestačí len plat a isté sociálne výhody. Potrebujú slušné podmienky a prostredie na prácu. Aj napriek tomu, že Bratislava má obmedzený prístup k štrukturálnym fondom, urobili sme výrazný pokrok v obnove infraštruktúry fakúlt a chceme v tom pokračovať,“ povedal rektor v inauguračnom príhovore.

Rektor chce tiež podporovať zapojenie do medzinárodných výskumných projektov financovaných priamo z Bruselu, predovšetkým v programe Horizont 2020. Práve úspech v súperení projektov je jedným zo znakov kvality inštitúcie.

Pevne veríme, že dôjde k zlepšeniu financovania výskumu na vysokých školách. Kvalite univerzitných vysokých škôl by pomohlo, keby mali výrazne väčší prístup k súťažným finančným zdrojom ako napríklad VEGA či APVV. Financovanie škôl na základe expertmi posudzovaných projektov je jediný spôsob ako podporiť tvorivosť a vznik inovatívnych riešení. Nevyhnutným predpokladom k lepšiemu využitiu potenciálu univerzít je tiež uvoľniť im ruky v organizačnej i finančnej oblasti. Niektoré administratívne postupy školám odčerpávajú veľa energie, ktorá by mohla byť využitá v prospech študentov a hospodárskej a spoločenskej praxe,“ povedal rektor.

R. Redhammer už v predošlom funkčnom období spustil programy podpory výskumných projektov mladých vedcov a študentov prostredníctvom univerzitných grantov a program štipendií pre postdoktorandov. Zaviedol systém odmeňovania autorov článkov v kľúčových vedeckých časopisoch. Z jeho iniciatívy vznikol aj Univerzitný technologický inkubátor, ktorý podporil rozbeh už viac ako 50 inovatívnych podnikov. Rektor stojí za viacerými projektmi rozvoja univerzity, predovšetkým však za konceptom Univerzitného vedeckého parku, v rámci ktorého sa teraz obnovujú fakulty a laboratória školy. Pod jeho vedením univerzita prijala Strategický rozvojový plán na roky 2012 – 2017, ktorého súčasťou je aj rozsiahla revitalizácia infraštruktúry STU a ktorý univerzita postupne napĺňa.

Rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je R. Redhammer od roku 2011. Predtým (od roku 2003) pôsobil vo funkcii prorektora pre vedu a výskum a vo funkcii prodekana Fakulty elektrotechniky v informatiky STU pre oblasť vedy, výskumu a informatiky (od roku 1997). Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej, odbor mikroelektronika. Rok strávil na stáži na Univerzite v Yorku, vo Veľkej Británii. Je členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Prispel k zostaveniu Akčného plánu SR pre vedu výskum a inovácie národnej Lisabonskej stratégie, Národného strategického referenčného rámca pre štrukturálne fondy EÚ na roku 2007 – 2013 pre oblasť výskumu, inovácií a ľudských zdrojov, ako aj k zostavovaniu strategického programu „Poznatkami k prosperite“ RIS3 SK pre roku 2014 – 2020 a ďalších.

Príhovor rektora k inaugurácii rektora a dekanov STU. (formát PDF)

Bližšie informácie:
Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita
www.stuba.sk

Zdroj: Tlačová správa STU v Bratislave

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky