Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie rokov 2017 až 2021 – hlavné ciele

VEDA NA DOSAH

logo Slovenskej akadémie vied

Dlhodobým cieľom SAV je vybudovanie modernej vedeckovýskumnej inštitúcie rešpektovanej v domácom aj európskom výskumnom priestore, ktorá produkuje excelentné vedecké výsledky obohacujúce fond svetového poznania, prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelania a programovo rieši aktuálne problémy spoločenskej a hospodárskej praxe.

Predsedníctvo SAV zvolené na obdobie štyroch rokov predložilo v októbri t. r. Programové vyhlásenie SAV na obdobie rokov 2017 – 2021. Predkladáme hlavné ciele vyhlásenia, sformulované v rámci strategického dokumentu rozvoja SAV v budúcom období.

Hlavné ciele

Pozitívny rozvoj SAV si vyžaduje výrazné zlepšenie podmienok pre vedeckú prácu a realizáciu výskumu. Na splnenia tohto cieľa Predsedníctvo SAV pripraví implementáciu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii v SAV, návrh nového zákona o SAV a komplexný dlhodobý rozvojový plán SAV. Bude iniciovať zmeny v zákone o verejnom obstarávaní, ktorý jej v súčasnosti skôr komplikuje a predražuje nákupy ako naopak. Chce tiež iniciovať zmeny predpisov umožňujúce lepšie využívanie prístrojov zakúpených zo štrukturálnych fondov EÚ aj pre výskumné potreby tretích strán, vytvoriť možnosti ich používania v startupoch, prípadne v spoločných pracoviskách s priemyslom, obcami, vysokými školami. Bude podporovať moderné formy publikovania a vydávania vlastných časopisov s ohľadom na bezplatný prístup (zelený a zlatý štandard).

Systémové nástroje

Inštitucionálne financovanie SAV je zabezpečované vlastnou rozpočtovou kapitolou. Jej veľkosť má v súčasnosti skôr „historický“ charakter. SAV má ambíciu to zmeniť a zaviesť po prvýkrát systémové nástroje na zabezpečenie inštitucionálneho financovania zmluvou so štátom na obdobie aspoň štyri rokov dopredu, s rešpektovaním pravidla „hodnota za peniaze“. Rovnako do vnútra akadémie je nevyhnutné zaviesť výkonové financovanie organizácií SAV. Chcú vytvoriť nové nástroje podpory špičkovej kvality vedy a výskumu. Predsedníctvo SAV bude presadzovať efektívne využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ pre potreby výskumu, zabezpečenie stability a navýšenie podpory na výskum a vývoj prostredníctvom jedinej slovenskej agentúry na podporu výskumu a vývoja, APVV. Chcú presadzovať transparentné, profesionálne a objektívne hodnotenie projektov v akejkoľvek grantovej schéme. Pri hodnoteniach vedeckého výkonu budú pokračovať v posudzovaní nezávislými odborníkmi. Zriadi sa Medzinárodný poradný výbor, zložený zo špičkových nezávislých zahraničných vedeckých osobností, ktorého úlohou bude radiť Predsedníctvu SAV pri koncipovaní strategických dokumentov a rozvojových programov, pri vyhodnocovaní akčných plánov rozvoja vedeckých organizácií, pri ročnom hodnotení organizácií a pod.

Za najbližších partnerov pre SAV Predsedníctvo SAV považuje slovenské výskumné univerzity. Odlišný spôsob financovania, existencia výkonového financovania slovenských vysokých školách (VŠ) a naopak jeho absencia v SAV vedie ku finančnej nerovnováhe a „úniku mozgov“ zo SAV. V spolupráci so Združením výskumných a technických univerzít, Rektorskou konferenciou, ako aj Radou VŠ chcú iniciovať vytvorenie platformy na hľadanie spoločných stanovísk, zjednodušenie zakladania spoločných pracovísk a výskumných tímov s možnosťou spoločného využívania infraštruktúry. Bude sa presadzovať zavedenie spoločného hodnotenia výkonov vo vede a výskume v SAV a na VŠ na podporu skutočnej kvality v oboch typoch inštitúcií. Predsedníctvo SAV bude podporovať svoje organizácie pri zabezpečovaní kvality doktorandského štúdia s dôrazom na jeho internacionalizáciu.

Nová organizačná forma verejnej výskumnej inštitúcie významne uľahčí širšie zapojenie organizácií SAV do spoločného výskumu s partnermi mimo SAV, vrátane jednoduchšieho získavania mimorozpočtových zdrojov, prípadne zakladania spoločných podnikov. Je to výzva s veľkým potenciálom pre budúcnosť SAV. Predsedníctvo SAV bude jednoznačne podporovať tieto aktivity. Chcú zlepšiť činnosť v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva a transferu technológií.

Prezentácia výsledkov

Dôležitou úlohou každej špičkovej výskumnej organizácie je prezentácia výsledkov výskumu, kompetencií a možností pri riešení vážnych spoločenských problémov. Bude sa pokračovať v podpore programu „Otvorená akadémia“ s cieľom väčšieho zapojenia spoločnosti do vytvárania výskumných priorít, hodnotenia užitočnosti a prípadných dopadov výskumu. Bude sa venovať veľká pozornosť popularizácií vedy a výskumu, systematicky prezentovať vynikajúce výsledky, osobnosti a špičkové výskumné tímy vhodnou, prijateľnou formou, aj s využitím nových médií schopných osloviť mladú generáciu a všetky typy škôl. Vytvorí sa databáza expertov SAV pre konkrétne oblasti, ktorá bude k dispozícii médiám pre získanie odborného stanoviska ku závažným spoločenským témam.

Internacionalizácia

Predsedníctvo SAV má ambíciu zlepšiť postavenie slovenskej vedy a výskumu v európskom výskumnom priestore a presadiť sa lepšie v prestížnych programoch Horizontu 2020 a najmä projektoch Európskej výskumnej rady, ERC. Slovenská veda je málo medzinárodná, máme malé percento cudzincov, ktorí pracujú v našom výskume a prinášajú iné, nové podnety pre zvýšenie kvality výskumu. SAV vytvorí grantové schémy, ktoré prinesú väčšiu internacionalizáciu, prilákajú na ich pracoviská cudzincov aj slovenských občanov zo špičkových zahraničných pracovísk. Podporí sa mobilita doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, doktorandské štúdium v SAV pre študentov z tretích krajín. Predsedníctvo SAV prispeje ku proaktívnej politike SR smerom k európskym inštitúciám a orgánom, ktoré ovplyvňujú európsku politiku v oblasti výskumu a inovácií.

Predsedníctvo SAV chce pomôcť zmeniť postavenie a význam vedy a výskumu v rámci celého Slovenska. Takúto ambicióznu úlohu môže splniť len pomocou transparentnej a otvorenej spolupráce so svojimi vedeckými organizáciami a celou akademickou obcou, ako aj ďalšími slovenskými a európskymi partnermi.

 

Informácie poskytol: Stanislav Ščepán, vedúci  referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

Celé znenie Programoveho vyhlasenia SAV nájdete na webovej stránke SAV 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky