Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príbeh jedného vynálezu VIII. – Vyberáme si partnera zo súkromného sektora

VEDA NA DOSAH

Na novú účinnú látku pre liečbu alergie bola už podaná patentová prihláška a čaká sa na udelenie patentu. Proces jej komercializácie sa začal prípravou marketingovej stratégie, ktorej súčasťou je poznanie trhu a konkurencie. Ako sa hovorí „vyšli sme s kožou na trh,“ teraz je dôležité s akým partnerom z praxe budeme spolupracovať.

Príbeh nášho vynálezu je aktuálne vo fáze, kedy sa čoraz viac dostáva do popredia komerčná sféra, ktorá je schopná pretaviť výsledok výskumu do reálneho produktu, akceptovateľného trhom.

V prípade našej účinnej látky bolo v procese takzvaného transferu technológií (TT) uskutočnených už veľa krokov smerom ku jej zhodnoteniu v praxi. Ďalší krok, ktorým je vyhľadávanie partnera z praxe ovplyvní celkový výsledok tohto procesu.

Spolupráca je prioritou

Získať vhodného partnera na spoluprácu znamená v prípade transferu technológií previesť práva k predmetu duševného vlastníctva alebo udeliť k nemu licenciu. Zvoliť musíme formálne aj neformálne spôsoby ako takého správneho partnera nájsť. Vhodné informácie poskytujú databázy technologických ponúk a dopytov alebo databázy tzv. B2B (Business to Business).

Marketing je o získaní si zákazníka, a práve preto je dôležitá najmä prvotná prezentácia novej technológie. Potenciálni partneri vytipovaní za základe prieskumu trhu budú oslovení pripraveným tzv. marketingovým briefom. (viď Príbeh jedného vynálezu VII. Marketing technológií je adresný.) Ide o najvýznamnejší spôsob akým si získať konkrétnu firmu. Tá buď prejaví, alebo neprejaví záujem o spoluprácu. Len s firmou, ktorá prejaví záujem o spoluprácu sa môže začať vyjednávanie o podmienkach komercializácie.

Kontakty sa však získavajú aj na konferenciách, veľtrhoch, špecializovaných podujatiach či v rámci mobility výskumníkov na rôznych stážach. Výhodou je v tomto prípade osobná komunikácia.

Na jednom z medzinárodných veľtrhov náš vedecký tím zaujal svojou prezentovanou technológiu významnú farmaceutickú spoločnosť. Aj tá môže „byť v hre“ a stať sa partnerom pre komercializáciu.

„Co je psáno, to je dáno“

Firme, s ktorou máme záujem spolupracovať musíme poskytnúť informácie o našej novinke. Často ide o dôverné fakty, ktorých ochrana musí byť zmluvne podchytená. S takouto ochranou počíta aj Obchodný zákonník. Podľa jeho ustanovenia ak sú niektoré z informácií označené ako dôverné, tak sú chránené. Odporúča sa podpísať aj dohodu o dôverných informáciách. V nej zmluvné strany definujú obsah a rozsah týchto informácií. Môžu tiež stanoviť výnimky z povinnosti utajovania informácií či sankcie z nedodržania dohody.

Lokálne centrum transferu technológií na univerzite takúto dohodu v spolupráci s Centrom transferu technológií pri CVTI SR pripravilo. Samozrejme v úzkej spolupráci s pôvodcami technológie, teda našim vedeckým tímom.

Centrum transferu technológií má svoju pozíciu

Silným partnerom v procese transferu technológií je už spomínané lokálne centrum transferu technológií (CTT). To spolu s CTT pri CVTI SR zastrešuje celý tento proces.

Lokálne CTT potrebuje pre svoju prácu aktívnu súčinnosť nášho vedeckého tímu. CTT pri CVTI SR zasa tú zo strany lokálneho CTT. Vďaka nej sa nielen vyberú potenciálni partneri, ale sprostredkujú sa aj stretnutia s nimi, vyjednajú sa podmienky spolupráce, pripravia sa licenčné zmluvy a podobne.

Lokálne CTT má rozvíjať diskusie s vedením vedeckej inštitúcie, ale aj s jej zamestnancami a poskytovať im informácie o možnostiach spolupráce.

CTT pri CVTI SR zabezpečuje takúto podporu na národnej úrovni, pričom ju bezplatne poskytuje lokálnym CTT na jednotlivých vedeckovýskumných inštitúciách v SR.

Partnerskú spoluprácu potvrdzuje zmluva

Komercializácia sa realizuje napríklad prostredníctvom zmluvy o prevode práv k predmetom duševného vlastníctva. Ak by sa rozhodol náš vedecký tím pre túto alternatívu išlo o tzv. predaj technológie. Ďalšou možnosťou je udelenie licencie. Licenčnou zmluvou sa udelí súhlas na používanie novej technológie. V prípade účinnej látky, ktorú vyvinul náš vedecký tím sa zvažuje skôr možnosť udelenia licencie.

   

Autori: Eva Vašková, Jaroslav Noskovič

Uverejnila: ZČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky