Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príbeh jedného vynálezu VI. – Podávame patentovú prihlášku

VEDA NA DOSAH

Tím na farmaceutickej fakulte a ich účinná látka na liečbu alergie. Podniknutých bolo už niekoľko krokov smerom k ochrane duševného vlastníctva. Čaká sa na zavŕšenie celého procesu. Píšeme Príbeh jedného vynálezu VI. a podávame patentovú prihlášku.

Náš tím si prešiel už viacerými fázami smerom k realizácii ochrany ich vynálezu. Je čas pristúpiť k jej uskutočneniu. Proces sa začína prípravou patentovej prihlášky, ktorá prebieha v spolupráci s patentovým zástupcom. Jej podaním na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) sa začína osobitné konanie. V našej krajine ide o tzv. správne konanie.

Zástupcovia nášho tímu sa musia pripraviť na povinnosti z neho vyplývajúce a na záväzné pravidlá. Konkrétne ide najmä o povinnosť súčinnosti vo vzťahu k registračnému úradu. U nás je to už spomínaný ÚPV SR. V praxi tieto povinnosti znamenajú, že tím musí dodržiavať úradné výzvy či zákonom stanovené lehoty. Druhou kategóriou povinností je úhrada poplatkov.

Na základe už uskutočnených krokov transferu tohto vynálezu do praxe bol zvolený pre našu účinnú látku ako najvhodnejší spôsob ochrany patent. Patent je dokladom o výlučnom práve jeho majiteľa na využívanie konkrétneho vynálezu.

Cieľ patentová prihláška

Pri príprave patentovej prihlášky sa v spolupráci s patentovým zástupcom stanovujú patentové nároky, ktoré sú dôležité pre vymedzenie predmetu ochrany prostredníctvom technických znakov vynálezu. Za podanie prihlášky na úrad je potrebné uhradiť poplatok.

Ďalšie náklady súvisiace s realizáciou ochrany liečivej látky nášho tímu bude tvoriť napríklad odmena za služby patentového zástupcu, prípadne advokáta. Aj tieto náklady upravuje zákon a opäť je tu možnosť využiť podporné služby, ktoré ponúka CTT pri CVTI SR v rámci projektu NITT SK. Všetky uvedené náklady je totiž možné uhradiť prostredníctvom projektu NITT SK, ako aj sprostredkovať spoluprácu s patentovým zástupcom a uhradiť odmenu za jeho služby.

Po podaní patentovej prihlášky úrad vykoná predbežný prieskum. Ten má zistiť prípadné formálne nedostatky prihlášky. Ak prebehne predbežný prieskum v poriadku, ÚPV SR do 18. mesiacov zverejní patentovú prihlášku. Zverejňuje sa vo Vestníku ÚPV SR. V čase zverejnenia prihlášky až do ukončenia konania o patentovej prihláške je možné prihlásený vynález, resp. jeho patentovateľnosť pripomienkovať. Konanie o patentovej prihláške je následne ukončené po vykonaní úplného prieskumu.

V rámci úplného prieskumu úrad posudzuje splnenie všetkých zákonných podmienok pre udelenie patentu – novosť, vynálezcovskú činnosť a priemyselnú využiteľnosť. Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu podáva prihlasovateľ a taktiež je spoplatnený.

Ak by sa náš tím tomuto kroku vyhol, konanie o patentovej prihláške by bolo pozastavené. Počas prieskumu sa môže prihláška aj v nevyhnutnej miere upravovať.

Náš tím musí trpezlivo počkať na ukončenie úplného prieskumu. Ak je možné na základe jeho výsledku konštatovať, že vynález spĺňa všetky uvedené požiadavky, úrad tento fakt oznámi spolu s výzvou na úhradu poplatku za vydanie patentovej listiny. Tešiť sa však môžeme až po zaslaní rozhodnutia o udelení patentu. Až po jeho doručení bude doručená aj patentová listina.

Zadarmo to nebude

Už v úvode sme hovoril o tzv. poplatkovej povinnosti, ktorá vzniká pri podaní patentovej prihlášky, a ktorá sa viaže k majiteľovi patentu. Poplatok za podanie patentovej prihlášky je splatný do 15. dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie. Výzvu zasiela ÚPV SR.

Ďalšie správne poplatky sú taktiež legislatívne upravené a ich predmetom sú úkony a konania správnych orgánov. Konkrétne sú upravené v sadzobníku správnych poplatkov. Zahŕňajú predĺženia lehôt, vydávanie druhopisov, výpisov z registrov a podobne. Výška správnych poplatkov je vyčíslená na základe vykonaných úkonov a prihlasovateľ patentovej prihlášky je povinný uhradiť stanovenú sumu ÚPV SR bez výzvy. Zohľadnený je aj fakt či ide o právnickú alebo fyzickú osobu. V prípade nášho tímu pôjde o univerzitu tzn. právnickú osobu. Výška správneho poplatku za podanie patentovej prihlášky bude predstavovať 53 Eur. Úplný prieskum je vyčíslený na 116 Eur.

Príprava a podanie patentovej prihlášky, ako aj ďalšie správne poplatky sú finančnou záťažou pre jej prihlasovateľa, a to sme ešte nehovorili o udržiavacích poplatkoch. Pomocnú ruku v tomto prípade aj v prípade udržiavacích poplatkov podáva Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR).

Náš tím sa rozhodol využiť služby, ktoré CTT pri CVTI SR poskytuje už aj v predchádzajúcich fázach procesu transferu technológií. Výnimkou nebude ani príprava patentovej prihlášky a otázka správnych a udržiavacích poplatkov.

V hre je udržanie ochrany

Aj udržiavacie poplatky sú upravené zákonom. Vzťahujú sa na patenty a dodatkové ochranné osvedčenia. Nášho tímu sa aktuálne budú týkať poplatky splatné ÚPV SR, keďže sa podávala len národná patentová prihláška. Na úhradu udržiavacieho poplatku vyzve ÚPV SR len raz, a to spolu s rozhodnutím o udelení patentu. Poplatky za ďalšie roky sa uhrádzajú bez výzvy. Lehota na splatenie udržiavacieho poplatku je tri mesiace.

Udržiavacie poplatky sú finančne náročné z dôvodu ich nárastu počas doby ochrany predmetu priemyselného vlastníctva. Prvý rok náš tím zaplatí 66 Eur. Ak ochrana potrvá napríklad dvadsať rokov, poplatok v poslednom roku ochrany bude predstavovať až 664 Eur.

S financiami ešte nekončíme

Okrem už spomínaných poplatkov (služby patentového zástupcu, správne poplatky, udržiavacie poplatky) je nutné počítať s nákladmi na preklady, vypracovania posudkov, poštové a bankové služby, súdne poplatky a iné.

Náš tím sa rozhodol riešiť priamu realizáciu ochrany svojho duševného vlastníctva cez CTT pri CVTI SR. Administratívna a finančná náročnosť tohto procesu nebude teda pre neho tak zložitá, ako v prípadoch, kedy vedeckí pracovníci vykonávajú všetky potrebné úkony samostatne.

 

Autori: Eva Vašková, Jaroslav Noskovič

Uverejnila: ZČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky